สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TWP บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/เหล็ก
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.79 2.50 / 1.50 N/A 0.32 270.00 483.30 571.61 5.63 18.62
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
24 ก.ย. 2563 18:38   แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
16 ก.ย. 2563 17:38   แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
15 ก.ย. 2563 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2563
14 ส.ค. 2563 09:07   โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน(แก้ไข)
13 ส.ค. 2563 19:27   โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 7, 99/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2992-6867
เบอร์โทรสาร 0-2992-6870
URL www.thaiwireproducts.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/5/1985 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 24/10/2532
ราคา IPO (บาท) 130.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 16/05/2559

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 04/01/2554
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / เหล็ก

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2563 14 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
53.05% 1,183 52.25% 1,223
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.22% (ณ วันที่ 24/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 45.00%
การถือครองหุ้น NVDR  2.66% (ณ วันที่ 24/09/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -4.79 -2.92 -1.97
20 วัน -14.76 -12.42 -10.00
60 วัน -11.39 -8.65 -5.28
120 วัน 2.29 -27.70 -15.23
YTD -17.13 -8.31 4.95
P/E (X) N/A N/A 21.38
P/BV (X) 0.32 0.49 1.41
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.04 0.01 0.94

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 26,975,500 9.99
2. นาย วิชัย ภู่บุบผาพันธ์ 18,735,200 6.94
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 18,590,630 6.89
4. นาย ศิวะ งานทวี 17,218,400 6.38
5. นาง ธนิสรา พันธ์สายเชื้อ 14,248,600 5.28
6. นาย สุกิจ งานทวี 13,190,400 4.89
7. บริษัท เจ.ที.เอส. จำกัด 13,000,000 4.81
8. นาย ระวิ เกษมศานติ์ 10,800,000 4.00
9. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 8,234,570 3.05
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,154,410 2.65

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย สุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นาย เอกมินทร์ งานทวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นาย สุวัฒน์ จิตตมัย กรรมการ
4. นาย ธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ กรรมการ
5. นาย สรรัฐ งานทวี กรรมการ
6. นาย ประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล กรรมการ
7. นาย เจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ กรรมการ
8. นาย ยงยุทธ บุญมี กรรมการ
9. นางสาว บงกช งานทวี กรรมการ
10. นาย พันธุม พันธุมจินดา กรรมการอิสระ
11. นาย ชลิต สถิตย์ทอง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นาย เฉลียว พลวิเศษ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นาง ทิพชญาณ์ สุตตปัญญา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
24 ก.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 270.00  270.00  270.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 483.30  583.20  1,053.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 1.79  2.16  3.90 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.56  5.72  5.96 
P/BV (X) 0.32  0.38  0.65 
P/E (X) N/A  18.73  15.26 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 11.74  4.63  14.15 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.36  0.15  0.70 
Beta 0.41  0.61  0.17 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -17.13  -44.62  -6.25 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 11.97  10.14  3.64 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  3.11  0.56 
นโยบายเงินปันผล 50% ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.074 บาท 27 พ.ค. 2563 เงินปันผล
- 0.14 บาท 03 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.219 บาท 29 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.142 บาท 24 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย พรชัย กิตติปัญญางาม/บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
นางสาว สุดาพร ทะวาปี/บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
นาย เทวา ดำแดง/บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 91.02 38.80 39.62 32.67 92.04
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 328.89 358.96 351.50 393.45 314.40
สินค้าคงเหลือ 501.80 708.84 625.96 673.52 676.04
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 962.75 1,158.48 1,065.95 1,144.96 1,102.69
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 216.70 246.89 231.77 260.42 270.15
รวมสินทรัพย์ 1,680.00 1,901.69 1,796.89 1,936.68 1,973.04
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 83.18 134.05 51.88 159.19 87.01
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 88.05 278.92 175.00 245.23 322.42
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 91.28 85.33 87.37 77.28 44.40
รวมหนี้สิน 179.33 364.26 262.37 322.51 366.81
ทุนจดทะเบียน 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 339.64 339.64 339.64 339.64 339.64
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 25.01 33.94 - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 866.01 893.85 897.47 975.93 965.26
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,500.66 1,537.43 1,534.52 1,614.17 1,606.23
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 849.58 977.44 2,025.85 2,397.55 1,865.17
รายได้อื่น 12.47 56.25 83.36 89.06 19.61
รวมรายได้ 862.05 1,033.68 2,109.21 2,486.61 1,884.78
ต้นทุนขาย 806.25 942.91 1,934.53 2,245.26 1,656.99
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 53.90 50.68 138.02 157.85 106.31
รวมค่าใช้จ่าย 872.73 1,016.47 2,083.81 2,433.42 1,800.45
EBITDA 5.63 33.84 58.91 86.13 106.61
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 16.31 16.63 33.51 32.94 22.29
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -10.68 17.22 25.40 53.19 84.33
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -11.50 14.80 18.42 48.99 80.57
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.04 0.05 0.07 0.18 0.30
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 189.40 -30.25 -11.20 51.94 55.36
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 1.95 71.30 75.33 63.13 4.89
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -139.94 -34.92 -57.19 -177.34 -16.19
เงินสดสุทธิ 51.42 6.12 6.95 -62.27 44.06
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 10.93 4.15 6.09 4.67
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -0.52 3.39 1.17 3.04
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -0.14 2.97 1.36 2.72
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.12 0.24 0.17 0.20
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.08 1.22 1.13 1.27
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 5.10 3.53 4.51 6.35
EBIT Margin (%) -1.24 1.67 1.20 2.14
อัตรากำไรสุทธิ (%) -1.33 1.43 0.87 1.97

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -13.08 -12.82 -15.50 28.54
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -14.49 -9.54 -13.84 35.50
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -16.60 -12.54 -15.18 31.93
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -14.14 -13.00 -14.37 35.16
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A 33.16 -62.40 -39.20

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.52 6.15 5.44 6.77
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 66.14 59.36 67.11 53.88
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.97 3.02 2.98 3.33
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 122.89 120.96 122.59 109.70
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 16.55 13.92 18.33 18.24
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 22.05 26.22 19.91 20.01
วงจรเงินสด (วัน) 166.98 154.10 169.79 143.57


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น