สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TVO บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET100 / SETHD / SETTHSI / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
35.25 37.00 / 20.60 17.98 3.29 808.61 28,503.54 30,657.58 1,812.90 12.70
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ม.ค. 2564 18:59   แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
18 ธ.ค. 2563 19:17   แต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
16 พ.ย. 2563 08:48   แจ้งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออก (แก้ไขหัวข้อข่าว)
13 พ.ย. 2563 18:58   แจ้งกรรมการลาออก
13 พ.ย. 2563 18:43   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600
เบอร์โทรศัพท์ 0-2477-9020
เบอร์โทรสาร 0-2477-9880, 0-2477-9894
URL www.tvothai.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 28/3/1985 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/11/2533
ราคา IPO (บาท) 195.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 03/09/2544

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลือง ตราองุ่น และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ กากถั่วเหลือง, ดีฮัล ซอยมีล, ฟูลแฟตซอย, ดีฮัล ฟูลแฟตซอย รวมทั้ง เลซิติน ซอยฮัล น้ำมันข้าวโพด น้ำมันทานตะวัน น้ำมันคาโนลา และน้ำมันมะกอก

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 พ.ค. 2563 14 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
61.94% 12,016 62.42% 12,354
การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.74% (ณ วันที่ 15/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  5.34% (ณ วันที่ 15/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 1.44 -1.14 2.59
20 วัน 15.57 14.86 12.38
60 วัน 1.44 -7.01 -17.00
120 วัน 23.68 22.22 10.26
YTD 4.44 -0.33 -0.35
P/E (X) 17.98 26.06 30.34
P/BV (X) 3.29 2.04 1.72
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.32 0.56 1.50

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@31 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ 61,110,800 7.56
2. นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์ 58,767,228 7.27
3. นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์ 46,765,600 5.78
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 46,641,556 5.77
5. นาย ทวีลาภ แจ่มใส 21,110,000 2.61
6. บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด 19,774,740 2.45
7. บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 19,516,793 2.41
8. น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์ 18,384,869 2.27
9. น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์ 14,279,010 1.77
10. นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์ 14,237,500 1.76

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย สมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นาย จารุพจน์ ณีศะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)
3. นาย วิชิต วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
4. น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
5. นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
6. นาย วัชร วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
7. นาย พาชัย จันทร์พิทักษ์ กรรมการ
8. นาย เอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล กรรมการ
9. นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ
10. นาย สุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการ
11. นาย อภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นาย ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นาย กิจจา อุไรรงค์ กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
15 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 808.61  808.61  808.61 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 28,503.54  27,290.62  22,236.80 
ราคา (บาท/หุ้น) 35.25  33.75  27.50 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.70  10.70  10.23 
P/BV (X) 3.29  3.15  2.69 
P/E (X) 17.98  17.21  17.30 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.87  79.41  29.23 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 167.30  80.15  26.19 
Beta 0.41  0.43  0.67 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 4.44  22.73  3.77 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.11  4.30  6.91 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.84  0.84  0.94 
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.90 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.75 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.70 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.80 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 1.10 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.85 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 249.31 266.30 255.47 214.40 202.24
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,272.71 1,330.92 1,182.37 1,177.25 1,399.15
สินค้าคงเหลือ 5,123.52 4,199.19 6,625.35 5,382.03 6,635.81
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,604.74 8,197.12 8,579.52 8,103.35 8,784.80
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,147.02 2,963.26 3,025.84 2,791.28 2,680.09
รวมสินทรัพย์ 11,057.84 11,322.05 11,765.55 11,038.00 11,615.05
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,589.18 2,282.67 2,247.59 1,418.52 1,491.11
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,833.80 2,511.93 2,559.30 2,072.97 2,937.32
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 172.34 162.86 156.95 119.60 111.41
รวมหนี้สิน 2,006.15 2,674.78 2,716.25 2,192.57 3,048.73
ทุนจดทะเบียน 808.61 808.61 808.61 808.61 808.61
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 808.61 808.61 808.61 808.61 808.61
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,475.09 2,475.09 2,475.09 2,475.09 2,475.09
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 28.38 28.38 28.38 38.72 28.38
กำไร(ขาดทุน)สะสม 5,182.02 4,948.25 5,344.06 5,146.45 4,863.95
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 8,654.48 8,268.76 8,664.65 8,468.87 8,188.49
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 397.20 378.51 384.65 376.56 377.83
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 18,335.84 17,704.09 23,587.41 25,076.71 24,568.14
รายได้อื่น 85.93 173.38 214.89 249.42 236.91
รวมรายได้ 18,421.76 17,877.46 23,802.30 25,326.13 24,805.05
ต้นทุนขาย 16,300.65 15,991.10 21,230.90 21,799.05 21,924.43
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 575.22 579.17 761.06 1,231.81 1,257.36
รวมค่าใช้จ่าย 16,875.86 16,572.51 21,991.96 23,018.54 23,221.23
EBITDA 1,812.90 1,580.02 2,181.59 2,646.70 1,933.67
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 267.00 275.07 371.25 339.12 349.85
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 1,545.90 1,304.95 1,810.34 2,307.59 1,583.82
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,189.64 1,014.72 1,410.53 1,867.44 1,326.76
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.47 1.25 1.74 2.31 1.64
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,158.46 3,061.12 1,321.39 3,652.23 533.10
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -797.60 -1,434.30 295.22 -1,148.66 -103.03
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,367.02 -1,574.92 -1,575.54 -2,491.41 -524.16
เงินสดสุทธิ -6.16 51.90 41.07 12.16 -94.10
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.15 3.26 3.35 3.91
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.74 15.60 16.47 22.42
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 18.33 13.38 15.88 20.37
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.23 0.32 0.31 0.26
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 2.18 1.95 2.09 2.24
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 11.10 9.68 9.99 13.07
EBIT Margin (%) 8.39 7.30 7.61 9.11
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.46 5.68 5.93 7.37

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 3.57 -5.79 -5.94 2.07
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 1.94 -0.87 -2.61 -0.57
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 3.04 -5.90 -6.02 2.10
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 1.83 -2.77 -4.46 -0.87
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 17.24 -36.45 -24.47 40.75

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 18.60 17.40 19.99 19.47
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 19.62 20.98 18.26 18.75
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.62 3.93 3.54 3.63
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 78.99 92.85 103.21 100.61
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 11.13 9.12 11.58 14.98
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 32.80 40.03 31.51 24.36
วงจรเงินสด (วัน) 65.80 73.80 89.96 95.00


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น