สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TVI บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
23.00 33.75 / 4.00 13.83 4.11 303.00 6,969.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
19 พ.ย. 2564 12:50   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
12 พ.ย. 2564 07:36   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2564 07:36   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12 พ.ย. 2564 07:35   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
16 ส.ค. 2564 08:33   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2248-0900, 0-2248-0910, 0-2644-6400, 0-2644-6500
เบอร์โทรสาร 0-2248-4575, 0-2248-4975
URL http://www.thaivivat.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 08/10/1951 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 04/12/2535
ราคา IPO (บาท) 88.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 24/09/2546

  ลักษณะธุรกิจ
  ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย แบ่งได้ดังนี้ 1. การประกันภัยรถยนต์ 2. การประกันอัคคีภัย 3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2564 16 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  28.30% 1,151 30.24% 1,978
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.35% (ณ วันที่ 21/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.56% (ณ วันที่ 21/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -13.21 -9.51 -12.16
  20 วัน -13.21 -16.21 -14.81
  60 วัน 152.75 118.53 151.32
  120 วัน 238.24 170.95 215.34
  YTD -15.60 -17.32 -15.35
  P/E (X) 13.83 41.85 20.74
  P/BV (X) 4.11 1.68 1.78
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.49 0.32 1.44

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@10 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท มาแฟม จำกัด 145,655,120 48.07
  2. นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ 18,239,400 6.02
  3. นาย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล 15,542,150 5.13
  4. น.ส. เจนจิรา อัศวะธนกุล 15,542,150 5.13
  5. BANK OF SINGAPORE LIMITED 15,096,000 4.98
  6. บริษัท เจน พันธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 15,082,648 4.98
  7. น.ส. รจนา ธีราวิทยางกูร 9,665,500 3.19
  8. นาย ชาญ ฉันท์วิภว 5,520,500 1.82
  9. นาย สุโชติ ฉันท์วิภว 4,961,400 1.64
  10. นาง สุเทพี อัศวะธนกุล 4,725,384 1.56

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พิศิษฐ เศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย จีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาง สุเทพี อัศวะธนกุล กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการ
  4. นาย ถวัลย์ วิรานนท์ กรรมการ
  5. นาง สุณีย์ ธีราวิทยางกูร กรรมการ
  6. นาง ปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาง พิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาง สุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 303.00  303.00  303.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,969.00  8,256.75  1,212.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 23.00  27.25  4.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.60  5.60  4.37 
  P/BV (X) 4.11  4.86  0.91 
  P/E (X) 13.83  16.39  38.88 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 15.21  57.94  14.99 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 91.08  10.48  0.59 
  Beta 0.43  0.38  0.40 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -15.60  581.25  -4.76 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.87  0.73  5.00 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.12  0.12  1.94 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40% ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.20 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.20 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.20 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว ณริศรา ไชยสุวรรณ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 646.03 555.14 332.68 225.30 229.77
  เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 654.39 612.19 754.29 610.38 523.28
  รายได้จากการลงทุนค้างรับ 19.06 13.59 14.11 12.10 12.04
  สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ 579.48 563.26 427.85 527.11 408.45
  ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 32.98 - - - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 317.72 333.55 332.45 327.89 317.22
  รวมสินทรัพย์ 8,474.16 7,513.24 7,845.30 6,530.72 5,649.44
  หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 5,114.10 4,727.61 5,023.16 3,828.68 3,135.72
  เจ้าหนี้ประกันภัยต่อ 544.09 570.03 459.78 470.39 506.56
  เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า - - - - -
  รวมหนี้สิน 6,763.69 6,174.19 6,499.54 5,217.15 4,396.79
  ทุนจดทะเบียน 303.00 303.00 303.00 303.00 303.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 303.00 303.00 303.00 303.00 303.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 163.80 163.80 163.80 163.80 163.80
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,090.46 644.43 720.58 697.12 651.56
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,697.68 1,325.47 1,332.19 1,300.25 1,236.49
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 3,942.70 3,866.05 5,336.87 3,824.73 3,261.88
  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ -95.85 601.27 796.57 358.14 284.07
  รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (ค่าคอมมิชชั่น) 89.43 99.78 140.38 269.68 242.02
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 67.13 54.39 52.37 119.31 53.14
  รวมรายได้ 4,280.80 3,422.16 4,741.07 3,887.54 3,250.35
  สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด) - - - - -
  ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน 2,443.69 2,328.04 3,191.83 2,824.32 2,102.67
  หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ 189.69 435.83 489.28 750.89 412.61
  ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 240.89 244.51 351.88 364.10 267.49
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 552.66 422.25 597.77 542.19 480.98
  รวมค่าใช้จ่าย 3,742.86 3,418.91 4,645.05 3,751.40 3,114.39
  กำไรก่อนภาษีเงินได้ 537.95 3.24 96.02 136.14 135.96
  ภาษีเงินได้ 105.04 -3.50 18.35 23.98 25.27
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 432.94 6.99 77.90 113.34 112.10
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.43 0.02 0.26 0.37 0.37
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 390.42 421.28 208.16 93.55 66.84
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -15.90 -30.16 -39.36 -37.16 -56.41
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -61.04 -60.99 -61.14 -60.60 -21.21
  เงินสดสุทธิ 313.48 330.13 107.67 -4.21 -10.78
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 33.33 2.36 5.92 8.94
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.89 0.47 1.34 2.24
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.95 4.61 4.83 3.97
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.70 0.64 0.66 0.64
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.11 0.20 1.64 2.89

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการลงทุน 162.73 -35.88 -61.70 488.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน 13.13 20.35 24.54 21.87
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 30.89 11.90 10.25 12.73
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 6,096.47 -92.16 -31.27 1.11


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้