สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TVD บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
บริการ
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.52 2.22 / 1.21 N/A 1.64 325.16 988.48 1,617.03 58.14 20.21
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
04 ต.ค. 2561 20:31   กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น , การได้มาซึ่งหุ้นของ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด และ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ (เพิ่มเติม)
24 ก.ย. 2561 13:16   กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น , การได้มาซึ่งหุ้นของ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด และ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ (เพิ่มเติม)
21 ก.ย. 2561 21:53   กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น , การได้มาซึ่งหุ้นของ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด และ การแต่งตั้งกรรมการใหม่
31 ส.ค. 2561 17:35   แจ้งโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP No.2) (แจ้งความคืบหน้าโครงการ EJIP No.2)
16 ส.ค. 2561 17:49   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) แก้ไขงบกระแสเงินสด
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 25 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2666-0999
เบอร์โทรสาร 0-2666-0488
URL http://www.tvdirect.tv
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/4/1999 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/08/2555
ราคา IPO (บาท) 2.10 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางการตลาดหลากหลายช่องทาง (Multi-Screen) โดยมีโครงสร้างการประกอบธุรกิจ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนงานหลัก ดังนี้ 1.Direct Shopping แบ่งเป็น 3 ส่วนงานย่อย ดังนี้1.1 การตลาดทางทีวี (TV Marketing) การเสนอขายสินค้าและบริการผ่านสื่อโทรทัศน์ภาคปกติ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โทรทัศน์ประเภทบอกรับสมาชิกเคเบิลทีวีและโทรทัศน์ดิจิตอล 1.2 การเสนอขายสินค้าและบริการผ่านระบบโทรศัพท์แบบโทรออก (Outbound Call Center) 1.3 การเสนอขายสินค้าและบริการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (Direct Response Printing) 2.Online Shopping บริการจัดจำหน่ายสินค้าทางเว็บไซต์ โมบายแอพพลิเคชั่น รวมถึงการขายผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้ารายย่อยในยุคดิจิตอล 3.Retail Shopping เสนอขายสินค้าและบริการแบบขายปลีกผ่านร้านค้า TV Direct Showcase รวมทั้งจำหน่ายสินค้าแบบขายส่งแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  65.92% 3,005 65.94% 4,020
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 31.34% (ณ วันที่ 16/10/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.40% (ณ วันที่ 16/10/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -5.00 -4.54 -3.68
  20 วัน 1.33 1.98 2.82
  60 วัน 9.35 4.08 6.45
  120 วัน -16.94 -5.29 -7.59
  YTD -9.52 20.89 12.08
  P/E (X) N/A N/A 67.57
  P/BV (X) 1.64 2.97 2.17
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.19 0.07 0.15

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 ต.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. TRI-STAGE INC 97,690,000 15.02
  2. นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ 55,399,944 8.52
  3. USE Electronics Co., Ltd. 52,246,317 8.03
  4. นาย ชัยยันต์ เอื้อวัฒนา 29,800,000 4.58
  5. นาย เอกชัย สัตบงกช 25,299,400 3.89
  6. นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนา 23,950,000 3.68
  7. นาย บุญชู วิโรจน์วัฒนกุล 18,350,389 2.82
  8. FUJI MEDIA HOLDINGS,INC. 15,794,997 2.43
  9. ITOCHU CORPORATION 15,794,997 2.43
  10. น.ส. อิศรา วิทยฐานกรณ์ 11,810,730 1.82

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ธาดา จารุกิจไพศาล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ธนะบุล มัทธุรนนท์ กรรมการ
  4. นาย วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล กรรมการ
  5. นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ กรรมการ
  6. นาย ทาเคชิ ซึจิ กรรมการ
  7. นาย เลิศพงศ์ ยงธนารัตน์ กรรมการ
  8. นาย อนุชา จินตกานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย สุเทพ สืบสันติวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 ต.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 650.32  650.29  650.29 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 988.48  1,092.49  1,430.65 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.52  1.68  2.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.92  0.91  1.09 
  P/BV (X) 1.64  1.85  2.01 
  P/E (X) N/A  N/A  17.97 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 44.87  137.70  300.19 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.74  7.79  20.27 
  Beta 1.34  0.95  1.25 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -9.52  -23.64  89.66 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  4.16  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองต่างๆ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559 0.07 บาท 15 ก.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นาย พจน์ อัศวสันติชัย/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 207.92 154.88 213.95 164.90 254.12
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 160.81 193.65 168.99 141.79 231.47
  สินค้าคงเหลือ 309.50 419.03 326.78 481.04 413.50
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 806.21 789.47 868.22 947.40 1,139.79
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 394.15 441.52 415.18 442.82 391.76
  รวมสินทรัพย์ 1,437.59 1,663.32 1,532.11 1,681.37 1,837.26
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 193.45 354.63 259.25 384.78 372.38
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 439.09 410.75 457.36 402.93 460.70
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 7.12 21.21 12.25 29.24 33.44
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 670.79 838.93 762.40 840.39 927.75
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 34.13 31.12 44.74 25.01 46.13
  รวมหนี้สิน 704.92 870.05 807.14 865.40 973.88
  ทุนจดทะเบียน 406.43 341.25 341.25 341.25 341.25
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 325.15 325.15 325.15 325.15 324.99
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 393.00 423.00 423.00 423.00 465.07
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 48.46 48.00 48.22 48.01 47.32
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -165.49 -176.11 -202.57 -138.57 -150.11
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 601.12 620.03 593.79 657.58 687.27
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 131.56 173.24 131.18 158.39 176.11
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 1,820.23 1,629.52 3,310.77 3,402.98 3,040.49
  รายได้อื่น 3.66 17.95 18.35 32.31 20.67
  รวมรายได้ 1,823.89 1,647.48 3,329.11 3,435.28 3,061.15
  ต้นทุนขาย 1,056.39 908.07 1,898.35 1,785.44 1,555.47
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 748.28 768.90 1,479.02 1,586.56 1,502.39
  รวมค่าใช้จ่าย 1,806.56 1,678.32 3,381.60 3,372.58 3,058.61
  EBITDA 58.14 12.87 34.72 135.75 74.92
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 40.81 43.71 87.21 73.04 72.38
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 17.33 -30.84 -52.49 62.70 2.54
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 7.09 -39.47 -65.86 14.36 -40.61
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 -0.06 -0.10 0.02 -0.06
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 59.07 26.79 195.84 32.69 238.14
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 21.42 23.50 -9.01 -5.34 -88.21
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -86.51 -62.03 -137.78 -116.57 -28.39
  เงินสดสุทธิ -6.02 -10.02 49.05 -89.22 121.54
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.20 0.94 1.14 1.13
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -3.16 -12.29 -10.53 2.14
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -0.28 -3.66 -3.27 3.56
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.17 1.40 1.36 1.32
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 2.26 1.94 2.07 1.95
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 41.96 44.27 42.66 47.53
  EBIT Margin (%) 0.95 -1.87 -1.58 1.83
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.39 -2.40 -1.98 0.42

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 11.70 -9.39 -2.71 11.92
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 16.33 -1.28 6.32 14.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 10.71 -9.34 -3.09 12.22
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 7.64 -2.63 0.27 10.26
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 19.76 17.55 21.31 18.23
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 18.47 20.79 17.13 20.02
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.62 4.17 4.70 3.99
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 64.96 87.58 77.66 91.44
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.82 4.12 4.41 4.13
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 75.78 88.60 82.71 88.28
  วงจรเงินสด (วัน) 7.66 19.78 12.09 23.18


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Trading Alert 03 ม.ค. 2561
  Cash Balance 15 ก.พ. 2561 - 07 มี.ค. 2561
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ TVD-W2

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น