สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TUCC บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/เหล็ก
SET
CG Report:   -
NC 19 เม.ย. 2556
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.52 - - - 31.17 - - -105.63 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
01 มิ.ย. 2561 17:04   รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
24 พ.ค. 2561 08:49   ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งการดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายเพิกถอนซึ่งครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนแล้ว และเพิ่มเหตุเพิกถอนกรณีไม่นำส่งงบ Q3/60 ภายในกำหนด
16 พ.ค. 2561 09:18   ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
03 พ.ค. 2561 18:04   รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
04 เม.ย. 2561 17:03   รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 3 เมษายน 2561
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู, 809 หมู่ที่ 4 ซอย 14 ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 0-2709-3034-6, 0-2709-3984-6
เบอร์โทรสาร 0-2709-3037-8
URL www.tuccplc.com
  รายงานประจำปี 2551
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 08/12/2548
ราคา IPO (บาท) 2.70 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ อินเทลวิชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.10 @ 20/08/2557

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 04/01/2554
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / เหล็ก

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สแตนเลส ทั้งในรูปแบบวัตถุดิบที่ยังมิได้แปรรูป ได้แก่ ม้วนสแตนเลส หน้าแถบสแตนเลส และที่แปรรูปแล้ว ได้แก่ ท่อสแตนเลสทั้งท่ออุตสาหกรรม ท่อขัดเงา และแผ่นสแตนเลส ที่มีการขัดลาย ขัดเงา และให้บริการตัด ซอย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 03 เม.ย. 2555 22 มี.ค. 2554
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  37.76% 890 34.01% 839
  การถือครองหุ้นต่างด้าว
   -
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.13% (ณ วันที่ 19/06/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@03 เม.ย. 2555) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ยงยุทธ งามไกวัล 78,200,300 25.08
  2. น.ส. วรพิน งามไกวัล 54,005,200 17.32
  3. น.ส. วรกุล งามไกวัล 53,971,900 17.31
  4. นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ 11,813,000 3.79
  5. นาง วัชรีย์ งามไกวัล 7,260,000 2.33
  6. นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 3,644,900 1.17
  7. นาย พรศักดิ์ คณาทรัพย์ 2,817,500 0.90
  8. นาย ธนินทร์ รัตนศิริวิไล 2,360,000 0.76
  9. นาย ณัฐพล เจี่ยพัฒนพงศ์ 2,300,000 0.74
  10. นาย แสงทอง งามไกวัล 2,135,100 0.68

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง วัชรีย์ งามไกวัล ประธานกรรมการ
  2. นาย ยงยุทธ งามไกวัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. น.ส. นิตยา ยงค์พิทักษ์วัฒนา กรรมการ
  4. น.ส. สุทธิรัตน์ เสวี กรรมการ
  5. น.ส. วรพิน งามไกวัล กรรมการ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 มิ.ย. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 311.75  311.75  311.75 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.52  0.52  0.52 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) -0.83  -0.83  -0.83 
  P/BV (X)
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A  N/A  N/A 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.)
  Beta
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  0.00  0.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามกฎหมาย จากงบการเงินของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2012)
  นาย สมคิด เตียตระกูล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาง สุมาลี โชคดีอนันต์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด -
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2555   9M/2554   2554   2553   2552  
  เงินสด 3.04 2.77 1.73 13.26 26.11
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 29.11 260.51 5.81 476.04 476.52
  สินค้าคงเหลือ 31.48 78.09 65.48 119.73 159.82
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 73.43 351.17 82.38 619.44 676.52
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 890.91 831.90 979.22 918.55 1,118.01
  รวมสินทรัพย์ 1,110.58 1,330.22 1,208.49 1,710.90 1,896.90
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 102.00 62.66 1,020.33 764.36 822.99
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 19.85 34.37 31.98 114.82 114.43
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1.49 17.36 1.87 133.65 195.40
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,364.75 1,053.23 1,085.89 1,140.41 1,166.48
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 6.06 93.41 84.73 99.48 215.90
  รวมหนี้สิน 1,370.81 1,146.64 1,170.61 1,239.89 1,382.38
  ทุนจดทะเบียน 311.75 311.75 311.75 569.25 569.25
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 311.75 311.75 311.75 311.70 311.70
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 114.70 114.70 114.70 217.54 217.54
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -1.55 -1.54
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -865.36 -241.34 -577.05 -58.24 -14.78
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -260.24 183.57 37.88 469.46 512.92
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - 1.55 1.59
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2555   9M/2554   2554   2553   2552  
  ยอดขายสุทธิ 224.66 528.55 553.03 1,444.27 1,746.85
  รายได้อื่น 7.32 0.24 1.64 1.19 3.28
  รวมรายได้ 231.98 528.78 554.67 1,445.46 1,750.13
  ต้นทุนขาย 254.35 553.16 616.54 1,348.63 1,575.17
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 41.21 38.11 48.28 45.78 65.21
  รวมค่าใช้จ่าย 425.54 711.34 1,035.32 1,410.73 1,673.30
  EBITDA -105.63 -90.12 -357.82 169.47 217.43
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 87.93 92.43 122.83 134.73 140.59
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -193.57 -182.55 -480.65 34.73 76.84
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -298.12 -278.08 -613.80 -43.46 -8.86
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.96 -0.89 -1.97 -0.14 -0.03
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2555   9M/2554   2554   2553   2552  
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -30.48 64.84 73.61 146.06 149.53
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 1.86 -5.61 -4.39 -5.05 4.51
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 29.93 -69.72 -80.75 -153.86 -129.76
  เงินสดสุทธิ 1.31 -10.49 -11.53 -12.85 24.28
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2555  9M/2554  2554  2553 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.05 0.33 0.08 0.54
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) N/A -88.05 -241.97 -8.85
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -40.29 -11.53 -32.93 1.93
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) N/A 6.25 30.90 2.64
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.21 0.63 0.38 0.80
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) -13.21 -4.66 -11.48 6.62
  EBIT Margin (%) -83.44 -34.52 -86.65 2.40
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -128.51 -52.59 -110.66 -3.01

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2555  9M/2554  2554  2553 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -57.49 -46.90 -61.71 -17.32
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -54.02 -39.94 -54.28 -14.38
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -56.13 -46.92 -61.63 -17.41
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -40.18 -26.37 -26.61 -15.69
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2555  9M/2554  2554  2553 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1.72 3.12 2.30 3.03
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 212.15 117.09 159.01 120.37
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.80 6.07 6.66 9.65
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 62.94 60.08 54.83 37.83
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 11.72 16.92 8.40 11.77
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 31.14 21.57 43.45 31.02
  วงจรเงินสด (วัน) 243.95 155.60 170.38 127.18


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  SP 16 พ.ค. 2561 -
  NP 08 ก.พ. 2556 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น