สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET50 / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
18.10 19.80 / 15.50 22.96 2.03 1,192.95 86,369.86 182,911.91 4,231.43 17.57
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
06 ส.ค. 2562 17:09   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 (แก้ไขวัน XD)
06 ส.ค. 2562 12:56   การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด ให้กับบุคคลเกี่ยวโยง
06 ส.ค. 2562 12:50   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
06 ส.ค. 2562 12:50   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
06 ส.ค. 2562 12:50   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น M, 979/12 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2298-0024, 0-2298-0537-41
เบอร์โทรสาร 0-2298-0553
URL thaiunion.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/03/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/11/2537
ราคา IPO (บาท) 44.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.25 @ 05/01/2558

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 03/06/2539
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / ธุรกิจการเกษตร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง และขยายธุรกิจให้ครบวงจรด้วยธุรกิจอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่าง โดยเน้นอาหารทะเล ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการตลาดภายในประเทศ ธุรกิจอาหารสัตว์ และธุรกิจพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเพื่อจำหน่าย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 07 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  68.30% 11,251 67.36% 10,448
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 30.60% (ณ วันที่ 16/08/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 45.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  11.69% (ณ วันที่ 16/08/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.72 -4.62 -1.73
  20 วัน -2.69 -1.61 3.07
  60 วัน 3.43 -5.71 2.37
  120 วัน -2.69 -12.29 -2.36
  YTD 11.73 -7.33 7.10
  P/E (X) 22.96 24.08 18.55
  P/BV (X) 2.03 2.25 1.81
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.21 0.31 1.22

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@07 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 378,445,935 7.93
  2. สำนักงานประกันสังคม 342,502,508 7.18
  3. MITSUBISHI CORPORATION 218,145,120 4.57
  4. นาย เชง นิรุตตินานนท์ 200,442,084 4.20
  5. นาย ธีรพงศ์ จันศิริ 198,268,824 4.16
  6. นาย ไกรสร จันศิริ 174,804,288 3.66
  7. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 135,925,900 2.85
  8. MITSUBISHI CORPORATION 129,600,000 2.72
  9. นาย ดิสพล จันศิริ 126,499,308 2.65
  10. UBS AG SINGAPORE BRANCH 113,200,000 2.37

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ
  2. นาย เชง นิรุตตินานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย ธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย ชวน ตั้งจันสิริ กรรมการ
  5. นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ กรรมการ
  6. นาย ชู ชง ชาน กรรมการ
  7. นาย ราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส กรรมการ
  8. นาย โนริโอะ ไซกุสะ กรรมการ
  9. นาย ศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย กีรติ อัสสกุล กรรมการอิสระ
  12. นาย นาถ ลิ่วเจริญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 ส.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,771.82  4,771.82  4,771.82 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 86,369.86  77,303.41  94,959.13 
  ราคา (บาท/หุ้น) 18.10  16.20  19.90 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 8.91  8.90  9.33 
  P/BV (X) 2.03  1.82  2.13 
  P/E (X) 22.96  21.52  17.21 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 47.86  57.37  56.83 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 276.49  203.32  222.60 
  Beta 0.64  0.75  0.62 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 11.73  -18.59  -5.24 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.21  4.07  3.17 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.51  0.78  0.54 
  นโยบายเงินปันผล อย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ปีละ 2 ครั้ง

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.15 บาท 23 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.25 บาท 03 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.34 บาท 23 เม.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.32 บาท 04 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.31 บาท 20 เม.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.32 บาท 02 ก.ย. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พงทวี รัตนะโกเศศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 1,063.41 972.34 1,585.65 814.91 976.12
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 15,422.26 15,637.15 16,018.21 16,343.84 16,412.24
  สินค้าคงเหลือ 37,125.71 39,707.72 38,371.25 43,359.93 39,626.19
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 56,652.33 58,357.25 59,021.03 62,746.57 60,078.52
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 25,836.81 26,319.87 26,476.30 25,261.48 23,280.57
  รวมสินทรัพย์ 140,116.49 143,390.17 141,916.08 146,267.57 142,365.46
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 15,606.92 14,049.12 13,375.38 15,245.77 36,905.66
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 18,945.85 18,842.90 19,726.07 19,822.67 17,428.94
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 9,988.91 3,915.55 9,334.56 896.54 3,346.88
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 45,509.41 38,930.15 43,527.15 36,657.49 59,241.85
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 48,593.80 58,346.12 51,894.88 61,382.94 35,687.67
  รวมหนี้สิน 94,103.21 97,276.28 95,422.04 98,040.42 94,929.53
  ทุนจดทะเบียน 1,492.95 1,492.95 1,492.95 1,492.95 1,492.95
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,192.95 1,192.95 1,192.95 1,192.95 1,192.95
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 19,948.33 19,948.33 19,948.33 19,948.33 19,948.33
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 30,611.89 28,450.07 29,696.90 29,370.04 26,677.33
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 42,511.02 42,973.69 43,233.47 44,459.40 43,242.68
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 3,502.26 3,140.20 3,260.57 3,767.74 4,193.26
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 61,582.94 63,839.31 133,284.64 136,535.16 134,375.11
  รายได้อื่น 1,337.77 1,974.36 3,175.85 3,437.70 1,210.07
  รวมรายได้ 63,377.46 66,158.50 136,723.66 140,429.18 135,779.49
  ต้นทุนขาย 51,837.17 55,771.02 114,393.06 118,394.55 114,448.22
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 9,014.53 8,328.45 15,648.75 13,429.13 13,121.63
  รวมค่าใช้จ่าย 60,948.83 64,100.65 130,209.63 131,823.68 127,624.81
  EBITDA 4,231.43 3,487.85 9,666.69 11,271.14 10,912.51
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,802.81 1,429.99 3,152.66 2,665.64 2,757.84
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 2,428.63 2,057.85 6,514.03 8,605.50 8,154.68
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,384.88 878.62 3,256.21 6,020.74 5,254.43
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.29 0.18 0.68 1.26 1.10
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 4,654.18 7,528.89 12,865.96 6,817.77 7,769.89
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2,307.48 -2,123.81 -3,403.28 -2,424.31 -29,399.79
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -3,003.71 -5,307.59 -8,703.73 -4,551.64 19,820.89
  เงินสดสุทธิ -657.01 97.49 758.95 -158.18 -1,809.00
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.24 1.50 1.36 1.71
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.80 9.18 7.43 13.73
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.86 4.33 4.52 5.96
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.21 2.26 2.21 2.21
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.94 0.96 0.95 0.97
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 15.83 12.64 14.17 13.29
  EBIT Margin (%) 3.83 3.11 4.76 6.13
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.19 1.33 2.38 4.29

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -3.53 -3.63 -2.38 1.61
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -7.05 -2.58 -3.38 3.45
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -4.20 -2.94 -2.64 3.42
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -4.92 0.55 -1.22 3.29
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 57.62 -69.49 -45.92 14.58

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.44 7.96 8.24 8.34
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 43.26 45.87 44.31 43.78
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.88 2.92 2.80 2.85
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 126.94 125.07 130.39 127.92
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.85 6.04 5.78 6.36
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 62.43 60.47 63.10 57.42
  วงจรเงินสด (วัน) 107.77 110.48 111.61 114.28


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น