สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TTT บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/แฟชั่น
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
52.00 56.25 / 36.00 N/A 0.42 578.40 3,007.68 3,729.59 -51.68 8.76
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
23 ธ.ค. 2563 17:41   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
16 พ.ย. 2563 17:26   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
16 พ.ย. 2563 17:25   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2/2563 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) ( (F45) (สอบทานแล้ว)
16 พ.ย. 2563 17:22   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) (สอบทานแล้ว)
28 ต.ค. 2563 17:18   แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารบุปผจิต ชั้น 5 เลขที่ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2266-6600-7
เบอร์โทรสาร 0-2238-3957-8
URL www.toray.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/7/2019 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/07/2562
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอได้แก่ การปั่นด้าย ทอ ถัก ย้อมสี และแต่งสำเร็จ ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ผ้าสปัน ผ้าฟิลาเม้นท์ เส้นด้ายสำหรับผ้ายีนส์ ผ้าทอ ผ้าถัก และ (2) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ผ้าสำหรับผลิตถุงลมนิรภัย เส้นด้ายสำหรับเสริมความแข็งแรงของท่อยาง และผ้าเบาะรถยนต์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 มิ.ย. 2563 01 ก.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  30.64% 1,045 31.56% 1,020
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 71.88% (ณ วันที่ 15/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.57% (ณ วันที่ 15/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.95 -0.85 0.18
  20 วัน -1.89 -3.05 -4.59
  60 วัน -3.70 -8.80 -21.21
  120 วัน -2.80 -6.52 -13.35
  YTD -1.89 -4.06 -6.39
  P/E (X) N/A 509.44 30.34
  P/BV (X) 0.42 0.48 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.06 1.50

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@07 ม.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. Toray Industries, Inc. 26,022,247 44.99
  2. TORAY INDUSTRIES, INC. 13,175,010 22.78
  3. กองมรดก นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ 1,359,216 2.35
  4. TOYOTA TSUSHO CORPORATION 1,341,549 2.32
  5. นาง จันทิมา ทีปสุวรรณ 1,101,520 1.90
  6. TORAY INDUSTRIES, INC. 911,758 1.58
  7. ร.ต. กิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ 821,058 1.42
  8. นาย ประวิทย์ จันทร์ศรีชวาลา 773,712 1.34
  9. นาย เผด็จ อาไซ 703,133 1.22
  10. นาย พิทักษ์ นพประพันธ์ 686,081 1.19

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อากิฮิโระ มาเอคาวะ ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
  2. นาย มาซาฮิเดะ มัตซึมูระ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย เรียว คิตาฮาร่า กรรมการ
  4. นาย ชิอาคิ โคจิมา กรรมการ
  5. นาย โยชิฮิโระ ฮามากูจิ กรรมการ
  6. นาย เคน นากาจิม่า กรรมการ
  7. นาย เกรียงศักดิ์ กองศิริ กรรมการ
  8. นาย พิชัย อัมระนันท์ กรรมการ
  9. นาย ประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย เอกชาย ชันซื่อ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย ยาญชัย ตันติรัฐพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 57.84  57.84  57.84 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,007.68  3,065.52  2,892.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 52.00  53.00  50.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 124.77  124.77  132.94 
  P/BV (X) 0.42  0.42  0.38 
  P/E (X) N/A  N/A  9.35 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.12  1.86  2.23 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.36  0.21  0.68 
  Beta 0.33  0.33  0.07 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -1.89  6.00  N/A 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.54  6.42  3.40 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.54 
  นโยบายเงินปันผล พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท โครงสร้างทางการเงิน การลงทุนในอนาคต และปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 เม.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.50 บาท 22 ม.ค. 2564 เงินปันผล
  - 1.70 บาท 28 ส.ค. 2563 เงินปันผล
  - 1.70 บาท 17 ม.ค. 2563 เงินปันผล
  - 1.70 บาท 31 ก.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/03/2021)
  นาง ศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาง มัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว สุจิตรา มะเสนา/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/03
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/04/63 
  -30/09/63) 
  6M/2563 
  (01/04/62 
  -30/09/62) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  เงินสด 1,744.36 1,296.74 1,265.36 916.15
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,138.36 1,430.02 1,631.77 1,683.44
  สินค้าคงเหลือ 1,140.98 1,534.97 1,435.04 1,284.88
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,185.81 4,359.32 4,461.39 3,937.47
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,292.58 4,239.98 3,979.85 4,510.00
  รวมสินทรัพย์ 9,683.04 10,382.38 10,269.41 10,210.79
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 454.88 644.31 573.73 536.66
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 983.12 20.44 1,005.94 19.85
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,781.48 1,079.90 1,929.46 929.21
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 684.78 1,613.38 684.67 1,619.88
  รวมหนี้สิน 2,466.26 2,693.28 2,614.13 2,549.09
  ทุนจดทะเบียน 578.40 578.40 578.40 578.40
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 578.40 578.40 578.40 578.40
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 333.49 333.49 333.49 333.49
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 6,299.92 6,732.35 6,720.19 6,695.14
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 7,216.78 7,689.10 7,655.28 7,661.70
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/04/63 
  -30/09/63) 
  6M/2563 
  (01/04/62 
  -30/09/62) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  ยอดขายสุทธิ 2,703.88 4,407.19 8,710.16 9,535.30
  รายได้อื่น 23.90 23.30 54.57 109.20
  รวมรายได้ 2,757.47 4,503.02 8,896.15 9,762.51
  ต้นทุนขาย 2,917.63 4,051.52 8,038.38 8,581.35
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 246.45 279.17 570.77 599.02
  รวมค่าใช้จ่าย 3,164.08 4,334.84 8,609.15 9,180.37
  EBITDA -51.68 532.76 1,010.01 1,333.35
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 354.93 364.59 723.01 751.22
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -406.61 168.18 287.00 582.14
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -337.48 135.54 229.05 456.77
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -5.83 2.34 3.96 7.90
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/04/63 
  -30/09/63) 
  6M/2563 
  (01/04/62 
  -30/09/62) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 581.30 541.90 736.31 913.53
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 28.57 -35.44 -130.47 -72.64
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -133.77 -129.15 -258.12 -553.29
  เงินสดสุทธิ 476.10 377.32 347.72 287.60
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.35 4.04 2.31
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -3.27 4.72 2.99
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -2.87 4.42 2.80
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.34 0.35 0.34
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.71 0.90 0.87
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) -7.91 8.07 7.71
  EBIT Margin (%) -14.75 3.73 3.23
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -12.24 3.01 2.57

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -38.65 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -27.99 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -38.76 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -27.01 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.46 6.41 5.25
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 66.90 56.97 69.46
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.16 5.43 5.91
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 70.73 67.25 61.75
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 12.56 12.93 14.48
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 29.05 28.23 25.21
  วงจรเงินสด (วัน) 108.57 96.00 106.00


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น