สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TTL บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/แฟชั่น
SET
CG Report:   -
NC 01 ก.พ. 2561
  ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
106.00 - - - 150.00 - - 1.19 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 พ.ค. 2562 21:55   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
15 พ.ค. 2562 21:52   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
15 พ.ค. 2562 21:50   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
22 ก.พ. 2562 21:48   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
15 ก.พ. 2562 08:44   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1) แก้ไข
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 18 1168/47 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2679-9727-31
เบอร์โทรสาร 0-2679-9732-3
URL -
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/3/1965 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/09/2532
ราคา IPO (บาท) 17.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตเส้นด้ายและผ้าผืนเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 ธ.ค. 2561 05 ม.ค. 2561
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
37.48% 599 37.48% 599
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.13% (ณ วันที่ 17/05/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 45.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.03% (ณ วันที่ 17/05/2562)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 ธ.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ไทย ที ซี จำกัด 5,807,185 38.71
2. นาย กีรติ พานิชชีวะ 787,224 5.25
3. บริษัท ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด 723,117 4.82
4. บริษัท ศรีพี่น้อง จำกัด 710,412 4.74
5. นาย นที พานิชชีวะ 666,774 4.45
6. บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด 647,402 4.32
7. นาย ชาติชาย พานิชชีวะ 633,770 4.23
8. นาย สมบัติ พานิชชีวะ 528,700 3.52
9. นาย ธเนศ พานิชชีวะ 518,767 3.46
10. นาย ทองเปา บุญ-หลง 429,494 2.86

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ปองพล อดิเรกสาร ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย กีรติ พานิชชีวะ รองประธานกรรมการ
3. นาย โชคดี บุญ-หลง รองประธานกรรมการ
4. นาย ชาติชาย พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
5. นาย เลียง โรจนศิริวงศ์ กรรมการ
6. นาย ไชยนรินทร์ ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการ
7. นาย ธเนศ พานิชชีวะ กรรมการ
8. น.ส. ฝนทอง บุญ-หลง กรรมการ
9. นาย ปรพล อดิเรกสาร กรรมการ
10. นาย ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการ
11. นาง พนอ ปริกสุวรรณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นาย ไกรวิชิต ตันติเมธ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นาย วานิช ตรีพุทธรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14. นาย ชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ
15. นาง มารดี สันทัดเวช กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
17 พ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 15.00  15.00  15.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)
ราคา (บาท/หุ้น) 106.00  106.00  106.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 88.34  88.32  90.09 
P/BV (X)
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A  N/A  N/A 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.)
Beta
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  0.00  0.00 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 10.00 บาท - เงินปันผล
- 2.00 บาท - เงินปันผล
01 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 2.00 บาท - เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 30/09/2019)
นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30/9
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2562 
(01/10/61 
-31/12/61) 
3M/2561 
(01/10/60 
-31/12/60) 
2561 
(01/10/60 
-30/09/61) 
2560 
(01/10/59 
-30/09/60) 
2559 
(01/10/58 
-30/09/59) 
เงินสด 33.98 3.37 24.52 15.86 178.11
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ - - - - -
สินค้าคงเหลือ - - - - -
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,068.39 1,131.78 1,037.49 1,134.64 1,169.87
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 13.07 12.59 13.73 13.15 15.73
รวมสินทรัพย์ 1,329.30 1,356.29 1,329.27 1,355.28 1,386.13
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ - - - 2.17 2.17
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4.12 3.89 4.37 3.91 8.16
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 0.04 0.09 0.04 0.01 -
รวมหนี้สิน 4.15 3.98 4.41 3.91 8.16
ทุนจดทะเบียน 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 474.48 474.48 474.48 474.48 474.48
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 700.52 727.49 700.24 726.86 753.50
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,325.15 1,352.31 1,324.86 1,351.36 1,377.98
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2562 
(01/10/61 
-31/12/61) 
3M/2561 
(01/10/60 
-31/12/60) 
2561 
(01/10/60 
-30/09/61) 
2560 
(01/10/59 
-30/09/60) 
2559 
(01/10/58 
-30/09/59) 
ยอดขายสุทธิ - - - - -
รายได้อื่น 5.56 5.58 22.92 23.56 647.36
รวมรายได้ 5.56 5.58 22.92 23.56 647.36
ต้นทุนขาย - - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 5.11 4.71 18.33 19.30 21.35
รวมค่าใช้จ่าย 5.11 4.71 18.33 19.58 22.34
EBITDA 1.19 1.47 7.32 6.73 627.20
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 0.74 0.60 2.73 2.75 2.19
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 0.45 0.86 4.59 3.97 625.02
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 0.29 0.64 3.38 3.35 496.49
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.04 0.23 0.22 33.10
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2562 
(01/10/61 
-31/12/61) 
3M/2561 
(01/10/60 
-31/12/60) 
2561 
(01/10/60 
-30/09/61) 
2560 
(01/10/59 
-30/09/60) 
2559 
(01/10/58 
-30/09/59) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -4.19 -2.98 -12.46 -18.92 -45.30
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 13.65 -9.50 50.99 -113.45 22.32
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - - -29.86 -29.89 -15.05
เงินสดสุทธิ 9.46 -12.49 8.67 -162.26 -38.03
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 259.63 291.02 237.20 290.48
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.23 0.09 0.25 0.25
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.31 0.13 0.34 0.29
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.02 0.02 0.02 0.02
อัตรากำไรขั้นต้น (%) N/A N/A N/A N/A
EBIT Margin (%) 8.13 15.44 20.03 16.87
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.18 11.39 14.75 14.23

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -0.30 -28.61 -2.70 -96.36
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 8.31 -0.80 -6.39 -12.34
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -54.65 -77.46 0.86 -99.32

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) N/A N/A N/A N/A
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) - - - -
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) N/A - - -
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) - N/A N/A N/A
วงจรเงินสด (วัน) - - - -


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
SP 23 มี.ค. 2559 -
NP 23 ธ.ค. 2558 -

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น