สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TTA บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
6.95 10.60 / 6.35 32.58 0.64 1,822.46 12,666.12 26,615.10 867.94 12.72
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
01 ต.ค. 2561 17:16   ผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTA-W5 ครั้งที่ 14 (กันยายน 2561)
13 ก.ย. 2561 17:19   กำหนดการใช้สิทธิของ TTA-W5
16 ส.ค. 2561 18:41   รายงานการชำระดอกเบี้ยของเงินกู้จากบริษัท ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561
14 ส.ค. 2561 19:33   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14 ส.ค. 2561 19:32   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารอรกานต์ ชั้น 8, 26/26-27 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2250-0569-74
เบอร์โทรสาร 0-2253-9497, 0-2254-8436
URL http://www.thoresen.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 16/8/1983 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/09/2538
ราคา IPO (บาท) 88.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 31/10/2545

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยลงทุนในธุรกิจหลัก 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร และกลุ่มการลงทุนอื่น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 19 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  72.17% 22,067 72.17% 23,864
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 14.98% (ณ วันที่ 18/10/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.87% (ณ วันที่ 18/10/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.80 -1.13 -0.55
  20 วัน -0.71 4.56 2.91
  60 วัน -2.80 -4.37 -5.52
  120 วัน -15.76 -7.77 -11.32
  YTD -22.35 -15.97 -19.08
  P/E (X) 32.58 36.80 16.65
  P/BV (X) 0.64 3.20 1.92
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.08 0.11 0.45

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@04 พ.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 150,100,000 8.24
  2. MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI 127,372,740 6.99
  3. นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ 123,975,642 6.80
  4. น.ส. อุษณา มหากิจศิริ 70,795,737 3.88
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 53,800,984 2.95
  6. นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 47,889,207 2.63
  7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 43,276,078 2.37
  8. นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์ 36,500,000 2.00
  9. นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์ 28,766,400 1.58
  10. นาง สุวิมล มหากิจศิริ 25,654,623 1.41

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
  2. นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการ
  4. น.ส. อุษณา มหากิจศิริ กรรมการ
  5. นาย จิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการ
  6. นาย กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี กรรมการ
  7. นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย สันติ บางอ้อ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย เชิดพงษ์ สิริวิชช์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กรรมการอิสระ
  11. นาย โมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ต.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,822.46  1,822.46  1,822.45 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 12,666.12  16,311.05  16,584.33 
  ราคา (บาท/หุ้น) 6.95  8.95  9.10 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.93  10.93  11.52 
  P/BV (X) 0.64  0.82  0.79 
  P/E (X) 32.58  87.16  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 32.39  109.99  151.68 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 24.15  80.28  104.05 
  Beta 0.95  0.99  1.06 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -22.35  -1.65  17.42 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.08  0.56  0.55 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.35  0.49  N/A 
  นโยบายเงินปันผล อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.075 บาท 23 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  - 0.05 บาท 23 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  - 0.05 บาท 16 พ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัชระ ภัทรพิทักษ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย บัณฑิต ตั้งภากรณ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 3,850.44 4,523.40 4,332.42 6,954.81 5,939.57
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,108.24 2,986.63 2,699.53 3,073.34 4,822.95
  สินค้าคงเหลือ 1,035.10 1,118.15 1,106.14 891.10 1,078.29
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,239.88 12,635.10 10,915.30 16,123.88 20,810.33
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 16,178.88 15,873.00 15,561.46 16,801.29 18,386.62
  รวมสินทรัพย์ 37,723.07 36,875.57 35,584.77 41,620.00 45,346.40
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 224.77 233.24 148.13 283.07 7.48
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 687.44 700.89 730.15 769.08 953.79
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,443.80 1,540.36 3,876.61 4,828.05 6,867.81
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,724.09 4,127.19 6,241.91 7,899.87 10,911.99
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 6,859.91 7,029.23 4,288.88 7,225.51 7,446.05
  รวมหนี้สิน 12,584.00 11,156.42 10,530.79 15,125.38 18,358.04
  ทุนจดทะเบียน 1,998.45 1,998.45 1,998.45 2,110.16 2,276.85
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,822.46 1,822.46 1,822.46 1,822.45 1,822.45
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 16,060.01 16,060.01 16,060.01 16,059.84 16,059.84
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 2,425.41 - - 2,484.00 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 593.84 336.86 628.64 126.46 632.82
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 19,923.66 20,198.86 19,737.81 20,869.82 21,616.45
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 5,215.41 5,520.28 5,316.17 5,624.80 5,371.91
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 6,498.37 6,699.90 13,392.26 13,661.85 21,425.76
  รายได้อื่น 153.74 351.16 487.45 433.32 272.87
  รวมรายได้ 6,848.17 7,191.50 14,218.08 14,647.65 21,698.63
  ต้นทุนขาย 5,623.25 5,582.25 10,948.33 11,852.41 19,621.56
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,011.07 934.82 2,076.86 2,083.88 3,303.59
  รวมค่าใช้จ่าย 6,634.32 6,517.08 13,025.19 14,244.25 35,905.84
  EBITDA 867.94 1,313.93 2,538.12 1,861.44 -11,485.93
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 654.09 639.50 1,345.23 1,458.05 2,721.28
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 213.85 674.43 1,192.89 403.40 -14,207.21
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 102.39 301.93 588.36 -418.29 -11,335.10
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.06 0.17 0.32 -0.23 -6.61
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 660.00 247.45 1,480.62 1,893.98 635.46
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2,858.03 184.71 -497.88 1,720.29 -8,051.25
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,628.81 -2,757.00 -3,194.35 -2,551.42 5,554.81
  เงินสดสุทธิ -569.22 -2,324.84 -2,211.61 1,062.85 -1,860.99
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.14 3.06 1.75 2.04
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.94 0.70 2.90 -1.97
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.96 2.29 3.09 0.93
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.63 0.55 0.53 0.72
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.37 0.37 0.37 0.34
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 13.47 16.68 18.25 13.24
  EBIT Margin (%) 3.12 9.38 8.39 2.75
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.50 4.20 4.14 -2.86

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  03 มี.ค. 2558 XR 520,470,459 1,821,646,607 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -3.01 3.26 -1.97 -36.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 0.73 -4.99 -7.63 -39.59
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -4.77 3.05 -2.93 -32.50
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 1.80 -4.39 -8.56 -60.33
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -66.09 N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.18 4.18 4.64 3.46
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 70.49 87.24 78.67 105.48
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 10.21 11.00 10.96 12.04
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 35.76 33.18 33.29 30.32
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 15.83 16.16 14.61 13.76
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 23.06 22.58 24.99 26.53
  วงจรเงินสด (วัน) 83.19 97.84 86.97 109.28


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ TTA-W5

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น