สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TTA บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET100 / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
9.05 19.50 / 5.40 6.75 0.82 1,822.46 16,493.30 25,611.02 3,661.62 6.13
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
19 ม.ค. 2565 12:32   การจัดตั้งบริษัทย่อย
19 ม.ค. 2565 12:31   แจ้งการชำระหุ้นกู้
07 ม.ค. 2565 18:02   รายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
06 ม.ค. 2565 18:29   แจ้งการชำระบัญชีโดยสมัครใจของบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินกิจการแล้วของเมอร์เมด
27 ธ.ค. 2564 17:52   รายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารอรกานต์ ชั้น 8, 26/26-27 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2250-0569-74
เบอร์โทรสาร 0-2253-9497, 0-2254-8436
URL http://www.thoresen.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 16/8/1983 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/09/2538
ราคา IPO (บาท) 88.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 31/10/2545

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยลงทุนในธุรกิจหลัก 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 มี.ค. 2564 25 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  71.25% 23,823 67.48% 19,908
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 15.21% (ณ วันที่ 21/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  7.11% (ณ วันที่ 21/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -9.05 -10.19 -7.95
  20 วัน -7.65 -10.07 -9.36
  60 วัน -25.21 -20.74 -25.63
  120 วัน -35.36 -37.02 -39.73
  YTD -5.24 -5.80 -4.96
  P/E (X) 6.75 N/A 20.74
  P/BV (X) 0.82 3.42 1.78
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.43 0.30 1.44

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 150,000,000 8.23
  2. MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI 131,905,417 7.24
  3. นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ 123,975,642 6.80
  4. น.ส. อุษณา มหากิจศิริ 80,905,037 4.44
  5. นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ 70,741,900 3.88
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 54,607,624 3.00
  7. นาย ทศพล แววมณีวรรณ 47,850,000 2.63
  8. นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์ 39,000,000 2.14
  9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 38,350,078 2.10
  10. DBS BANK LTD 22,620,700 1.24

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
  2. นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการ
  4. น.ส. อุษณา มหากิจศิริ กรรมการ
  5. นาย กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี กรรมการ
  6. นาย สมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการ
  7. นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย สันติ บางอ้อ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย เชิดพงษ์ สิริวิชช์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กรรมการอิสระ
  11. นาย โมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,822.46  1,822.46  1,822.46 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 16,493.30  17,404.54  10,296.92 
  ราคา (บาท/หุ้น) 9.05  9.55  5.65 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.98  10.98  9.16 
  P/BV (X) 0.82  0.87  0.62 
  P/E (X) 6.75  7.12  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 27.78  496.98  132.70 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 358.30  492.14  37.03 
  Beta 1.11  0.95  1.21 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -5.24  69.03  27.25 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.22  0.21  1.06 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.01  0.01  N/A 
  นโยบายเงินปันผล อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.02 บาท 13 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.06 บาท 14 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  - 0.05 บาท 09 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาง ศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัชระ ภัทรพิทักษ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,442.63 4,499.65 4,477.18 4,338.91 4,428.57
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,821.55 2,118.88 2,163.33 2,480.90 2,279.38
  สินค้าคงเหลือ 1,492.53 1,007.56 965.79 1,191.16 1,531.81
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 15,024.87 11,634.35 12,323.50 12,313.94 11,699.56
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 15,707.82 14,634.44 14,453.54 13,737.26 15,617.50
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 20,540.95 19,059.28 18,705.73 21,159.11 25,412.09
  รวมสินทรัพย์ 35,565.82 30,693.63 31,029.23 33,473.05 37,111.65
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 496.47 317.86 277.56 418.51 747.12
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,155.18 979.74 981.68 1,055.18 1,057.64
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,651.62 3,232.28 3,059.04 1,145.64 1,571.58
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,014.45 5,721.70 5,482.52 3,907.53 4,786.75
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 6,313.35 5,032.64 6,355.30 6,966.95 7,737.91
  รวมหนี้สิน 12,327.81 10,754.34 11,837.81 10,874.49 12,524.66
  ทุนจดทะเบียน 1,998.45 1,998.45 1,998.45 1,998.45 1,998.45
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,822.46 1,822.46 1,822.46 1,822.46 1,822.46
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 16,060.02 16,060.02 16,060.02 16,060.02 16,060.01
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 773.34 -1,633.33 -1,523.30 532.36 702.41
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 1,349.65 446.23 -205.99 -227.56 974.04
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - 2,089.98 2,104.52 2,145.72 -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 20,005.48 16,695.38 16,153.18 18,187.28 19,558.91
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 3,232.54 3,243.91 3,038.23 4,411.28 5,028.08
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 14,520.76 9,503.46 12,829.82 15,427.98 13,946.34
  รายได้อื่น 408.96 39.75 49.99 94.28 285.61
  รวมรายได้ 14,929.72 9,633.69 12,996.62 15,717.02 14,231.95
  ต้นทุน 10,611.79 8,502.52 11,137.25 13,292.10 11,892.41
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,806.10 2,131.15 2,653.12 2,601.67 2,334.29
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 12,417.88 10,633.67 13,790.38 15,893.77 14,226.70
  EBITDA 3,661.62 -1,957.99 -1,441.86 2,286.67 1,873.99
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,140.34 1,111.08 1,474.11 1,450.90 1,467.75
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 2,521.29 -3,069.07 -2,915.97 835.77 406.25
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,333.84 -2,054.73 -1,944.60 562.59 210.02
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.28 -1.13 -1.07 0.31 0.12
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,643.59 897.92 1,162.53 1,467.74 1,628.92
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -62.31 10.87 -1,419.02 63.68 -2,483.08
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,282.22 -845.13 406.88 -1,472.54 826.22
  เงินสดสุทธิ 1,299.06 63.66 150.39 58.88 -27.93
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.50 2.03 2.25 3.15
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.32 -10.58 -11.33 2.98
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.07 -8.80 -9.04 2.37
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.53 0.54 0.62 0.48
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.55 0.42 0.40 0.45
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.92 10.53 13.19 13.84
  EBIT Margin (%) 16.89 -31.86 -22.44 5.32
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 14.72 -35.39 -25.92 1.39

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 52.79 -15.71 -16.84 10.62
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 24.81 -14.16 -16.21 11.77
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 54.97 -16.24 -17.31 10.43
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 16.78 -9.70 -13.23 11.72
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A 167.88

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.82 5.49 5.21 10.80
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 46.65 66.50 70.01 33.79
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 10.60 10.75 10.33 9.76
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 34.44 33.96 35.34 37.39
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 13.90 11.92 10.94 21.21
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 26.26 30.63 33.38 17.21
  วงจรเงินสด (วัน) 54.83 69.84 71.98 53.97


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 29 มี.ค. 2564 - 07 พ.ค. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้