สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TTA บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET100
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
8.65 10.90 / 8.45 84.23 0.79 1,822.46 15,764.31 26,984.13 1,744.29 13.49
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
04 ม.ค. 2561 17:01   ผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTA-W5 ครั้งที่ 11 (ธันวาคม 2560)
20 ธ.ค. 2560 19:17   การลงทุนของบริษัทย่อย
19 ธ.ค. 2560 17:22   แจ้งการปิดบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินกิจการแล้วของเมอร์เมด
14 ธ.ค. 2560 17:33   แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTA-W5 ครั้งที่ 11 (ธันวาคม 2560)
27 พ.ย. 2560 19:41   รายงานการขายเรือของบริษัทย่อย
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารอรกานต์ ชั้น 8, 26/26-27 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2250-0569-74
เบอร์โทรสาร 0-2253-9497, 0-2254-8436
URL http://www.thoresen.com
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 16/8/1983 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/09/2538
ราคา IPO (บาท) 88.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 31/10/2545

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจการลงทุน โดยลงทุนใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 30 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  72.17% 23,864 72.50% 26,654
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 15.15% (ณ วันที่ 18/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.29% (ณ วันที่ 18/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -4.95 -4.89 -5.81
  20 วัน -4.95 -10.60 -9.94
  60 วัน -17.62 -25.20 -22.68
  120 วัน -1.70 -22.25 -15.09
  YTD -3.35 -5.22 -6.84
  P/E (X) 84.23 71.59 19.74
  P/BV (X) 0.79 3.65 2.21
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.48 0.30 0.54

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 พ.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ 251,348,382 13.79
  2. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 150,100,000 8.24
  3. น.ส. อุษณา มหากิจศิริ 70,795,737 3.88
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 60,258,156 3.31
  5. นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 40,599,607 2.23
  6. นาง สุวิมล มหากิจศิริ 28,065,223 1.54
  7. นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์ 26,500,000 1.45
  8. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 25,052,200 1.37
  9. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 23,577,900 1.29
  10. CHASE NOMINEES LIMITED 16,360,988 0.90

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
  2. นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. น.ส. อุษณา มหากิจศิริ กรรมการ
  4. นาย โมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี กรรมการ
  5. นาย ฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการ
  6. นาย จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กรรมการ
  7. นาย กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี กรรมการ
  8. นาย จิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการ
  9. นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย สันติ บางอ้อ กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย เชิดพงษ์ สิริวิชช์ กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,822.46  1,822.46  1,822.45 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 15,764.31  16,311.05  16,584.33 
  ราคา (บาท/หุ้น) 8.65  8.95  9.10 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.93  10.93  11.52 
  P/BV (X) 0.79  0.82  0.79 
  P/E (X) 84.23  87.16  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.31  109.99  151.68 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 45.03  80.28  104.05 
  Beta 0.88  0.99  1.06 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -3.35  -1.65  17.42 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.58  0.56  0.55 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.49  0.49  N/A 
  นโยบายเงินปันผล อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.05 บาท 23 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  - 0.05 บาท 16 พ.ค. 2559 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.025 บาท 22 พ.ค. 2558 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2557 0.25 บาท 23 ก.พ. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นาง ศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย บัณฑิต ตั้งภากรณ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/10/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 4,784.43 5,728.82 6,954.81 5,939.57 7,710.64
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,808.17 3,268.31 3,073.34 4,822.95 4,450.67
  สินค้าคงเหลือ 997.88 866.11 891.10 1,078.29 1,443.76
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 11,650.07 17,949.90 16,123.88 20,810.33 15,407.98
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 15,908.54 16,877.72 16,801.29 18,386.62 27,260.69
  รวมสินทรัพย์ 35,926.69 42,076.08 41,620.00 45,346.40 51,621.86
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 292.94 5.64 283.07 7.48 481.80
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 518.90 780.27 769.08 953.79 1,708.46
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4,330.54 10,069.11 4,828.05 6,867.81 4,469.86
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,823.08 13,243.68 7,899.87 10,911.99 9,054.55
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,771.80 2,387.57 7,225.51 7,446.05 10,093.00
  รวมหนี้สิน 10,594.88 15,631.25 15,125.38 18,358.04 19,147.55
  ทุนจดทะเบียน 1,998.45 2,110.16 2,110.16 2,276.85 1,544.11
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,822.46 1,822.45 1,822.45 1,822.45 1,301.17
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 16,060.01 16,059.84 16,059.84 16,059.84 9,282.19
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - 2,484.00 - 2,501.96
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 386.00 289.56 126.46 632.82 12,562.37
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 19,922.45 21,003.25 20,869.82 21,616.45 24,477.81
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 5,409.37 5,441.59 5,624.80 5,371.91 7,996.50
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/10/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 9,845.10 10,064.33 13,661.85 21,425.76 6,206.68
  รายได้อื่น 399.49 260.39 433.32 272.87 158.32
  รวมรายได้ 10,453.41 10,774.31 14,647.65 21,698.63 6,623.06
  ต้นทุนขาย 8,212.04 8,825.42 11,852.41 19,621.56 5,570.43
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,484.96 1,531.21 2,083.88 3,303.59 624.64
  รวมค่าใช้จ่าย 9,697.01 10,356.63 14,244.25 35,905.84 6,195.07
  EBITDA 1,744.29 1,605.14 1,861.44 -11,485.93 946.28
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 987.89 1,187.45 1,458.05 2,721.28 518.29
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 756.40 417.68 403.40 -14,207.21 427.99
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 351.07 -254.37 -418.29 -11,335.10 154.73
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.19 -0.14 -0.23 -6.61 0.12
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/10/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 985.12 1,327.99 1,893.98 635.46 572.06
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 558.53 367.86 1,720.29 -8,051.25 -98.25
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -3,382.90 -1,920.55 -2,551.42 5,554.81 933.55
  เงินสดสุทธิ -1,839.25 -224.71 1,062.85 -1,860.99 1,407.36
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.71 1.36 2.04 1.91
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.91 -43.13 -1.97 -49.18
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.90 -28.47 0.93 -29.30
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.53 0.74 0.72 0.85
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.37 0.28 0.34 0.45
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 16.59 12.31 13.24 8.42
  EBIT Margin (%) 7.24 3.88 2.75 -65.48
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.36 -2.36 -2.86 -52.24

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  03 มี.ค. 2558 XR 520,470,459 1,821,646,607 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -2.18 -38.51 -36.24 245.21
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -6.95 -40.01 -39.59 252.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -2.98 -39.89 -32.50 227.62
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -6.37 -38.36 -60.33 479.59
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.42 3.28 3.46 4.62
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 82.50 111.16 105.48 78.99
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 12.06 11.88 12.04 15.56
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 30.27 30.72 30.32 23.46
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 17.30 11.53 13.76 14.74
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 21.10 31.64 26.53 24.76
  วงจรเงินสด (วัน) 91.67 110.24 109.28 77.69


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ TTA-W5

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น