สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TSI บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
0.46 0.82 / 0.37 N/A 2.55 1,081.75 497.61
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ส.ค. 2562 19:13   การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
21 ส.ค. 2562 19:13   กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
13 ส.ค. 2562 20:14   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1) (แก้ไข)
13 ส.ค. 2562 19:42   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13 ส.ค. 2562 19:41   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 160 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2630-9055, 0-2630-9111
เบอร์โทรสาร 0-2267-7274
URL www.tsi.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 31/1/1942 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/03/2534
ราคา IPO (บาท) 34.50 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 15/05/2558

ลักษณะธุรกิจ
ให้บริการรับประกันวินาศภัยเป็นหลัก ได้แก่ อัคคีภัย การขนส่งสินค้าทางทะเล รถยนต์ เบ็ดเตล็ด และมีธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 05 เม.ย. 2562 16 มี.ค. 2561
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
51.60% 1,274 43.12% 1,556
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.01% (ณ วันที่ 21/08/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
การถือครองหุ้น NVDR  3.90% (ณ วันที่ 21/08/2562)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -2.13 -2.59 -3.25
20 วัน -14.81 -8.58 -9.78
60 วัน -22.03 -18.61 -23.35
120 วัน -36.99 -32.85 -36.64
YTD -14.81 -13.07 -18.68
P/E (X) N/A 15.80 18.64
P/BV (X) 2.55 1.29 1.82
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.04 0.04 1.16

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 มิ.ย. 2562) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท จีที ดอลลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 259,114,411 23.95
2. นาง สิริพร บุญวรุตม์ 104,688,801 9.68
3. นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง 62,500,000 5.78
4. นาย นพชา ชื่นประเสริฐวงศ์ 53,223,600 4.92
5. นาง ตง เฉิน 50,000,000 4.62
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 44,157,380 4.08
7. นาย สันติ ปิยะทัต 40,410,851 3.74
8. นาย กิตติพล พรพิทักษ์วงศ์ 30,978,000 2.86
9. บริษัท สยามแร่และน้ำมัน จำกัด 27,780,830 2.57
10. นาย อรรถยุต วุฒิธรรมมี 27,153,490 2.51

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ธนพล บุญวรุตม์ ประธานกรรมการบริษัท
2. นาย เปาโหลว จาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3. น.ส. อรลดา เผ่าวิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) / กรรมการ
4. นาง พรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม กรรมการ
5. นาย สันติ ปิยะทัต กรรมการ
6. นาย ธิติวัฒน์ พงค์อภิพัฒน์ กรรมการ
7. นาย เจียง เต๋า กรรมการ
8. นาง อชิตา บุญวรุตม์ กรรมการ
9. นาย ศุภกร วีรสุวิภากร กรรมการ
10. นาย หลุย วิวงศ์ศักดิ์ กรรมการอิสระ
11. นาย จุมพต สายสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. พล.ต.อ. ปรุง บุญผดุง กรรมการตรวจสอบ
13. นาย อธิพัฒน์ คันธอุลิส กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
21 ส.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,081.75  1,081.75  918.07 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 497.61  584.15  642.65 
ราคา (บาท/หุ้น) 0.46  0.54  0.70 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.18  0.16  0.16 
P/BV (X) 2.55  3.45  4.31 
P/E (X) N/A  N/A  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 26.59  41.41  197.03 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.24  1.00  5.05 
Beta 0.35  0.24  1.36 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -14.81  -22.86  16.67 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เมื่อไม่มีผลขาดทุนสะสม (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
นาย สมภพ ผลประสาร/บริษัท มาซาร์ส จำกัด
นางสาว วรรณวัฒน์ เหมชะญาติ/บริษัท มาซาร์ส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสด 30.49 38.97 59.49 115.12 56.73
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 156.88 144.57 144.46 145.45 147.21
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 412.48 - - - -
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 85.54 279.55 126.52 339.64 260.00
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 0.92 0.84 0.74 0.86 0.97
รวมสินทรัพย์ 1,094.53 1,549.92 1,152.58 1,696.93 1,583.07
สำรองเบี้ยประกันภัย 162.36 - - - -
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค้างจ่าย 302.97 - - - -
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 161.55 - - - -
รวมหนี้สิน 899.26 1,361.35 1,003.89 1,500.48 1,331.44
ทุนจดทะเบียน 1,326.52 1,326.52 1,326.52 1,326.52 1,216.57
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,081.75 1,081.73 1,081.75 1,052.23 918.07
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -169.43 -169.43 -169.43 -157.63 -103.96
กำไร(ขาดทุน)สะสม -826.11 -822.27 -865.71 -798.86 -683.70
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 195.27 188.57 148.69 196.44 251.63
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 107.78 230.23 407.60 498.09 492.75
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 222.24 347.03 630.17 741.55 753.59
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 3.40 9.36 5.57 4.10 6.17
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 111.69 138.56 290.68 128.02 168.88
กำไรก่อนภาษีเงินได้ -91.44 -23.98 -71.21 -115.83 -183.49
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 39.14 -23.87 -70.97 -115.60 -183.43
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 -0.02 -0.07 -0.13 -0.22
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -93.83 -93.78 -41.67 -51.04 -159.97
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -5.16 -0.09 -1.69 -1.07 -1.31
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 70.00 17.73 -12.27 110.50 79.68
เงินสดสุทธิ -29.00 -76.15 -55.63 58.39 -81.59
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -4.15 -46.38 -41.13 -51.60
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -10.49 -5.50 -5.00 -7.06
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.61 7.22 6.75 7.64
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.23 0.36 0.35 0.33
อัตรากำไรสุทธิ (%) 35.20 -7.85 -14.38 -21.47

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
29 มี.ค. 2561 PP 29,500,000 1,081,732,567 1.00
28 ธ.ค. 2560 PP 134,166,666 1,052,232,567 1.00
10 มิ.ย. 2559 XR 173,224,486 918,065,901 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
อัตราการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ -53.19 -9.72 -18.17 1.08
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน -35.96 -2.27 -15.02 -1.60
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน -19.39 139.19 127.06 -24.19
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
C 15 ส.ค. 2561 -

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น