สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TSI บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
0.32 0.48 / 0.25 N/A 1.71 951.46 608.93
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
22 พ.ย. 2564 17:18   รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C
15 พ.ย. 2564 19:36   กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
11 พ.ย. 2564 21:55   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2564 21:53   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11 พ.ย. 2564 21:52   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 87 เอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2853-8888
เบอร์โทรสาร 0-2853-8889
URL www.tsi.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 31/1/1942 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/03/2534
ราคา IPO (บาท) 34.50 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 0.50 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 05/09/2562

ลักษณะธุรกิจ
ให้บริการรับประกันวินาศภัยเป็นหลัก ได้แก่ อัคคีภัย การขนส่งสินค้าทางทะเล รถยนต์ เบ็ดเตล็ด และมีธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
33.11% 1,319 32.65% 1,179
การถือครองหุ้นต่างด้าว 13.46% (ณ วันที่ 03/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
การถือครองหุ้น NVDR  5.29% (ณ วันที่ 03/12/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -5.88 -6.48 -4.55
20 วัน -8.57 -13.43 -7.21
60 วัน -3.03 -9.87 0.76
120 วัน -5.88 -5.88 -4.14
YTD 14.29 3.37 4.29
P/E (X) N/A 36.59 19.82
P/BV (X) 1.71 1.47 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.53 0.17 1.16

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
1. นาง สิริพร บุญวรุตม์ 453,466,403 23.83
2. นาย สันติ ปิยะทัต 181,107,553 9.52
3. นาง ตง เฉิน 150,761,900 7.92
4. นาย เรืองโรจน์ ลิ้มแสงสุรีย์ 139,473,000 7.33
5. MISS SIU CHUN VIANNA CHAN 128,000,000 6.73
6. MISS SUK FUN GUN 128,000,000 6.73
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 95,519,880 5.02
8. นาย กิตติพล พรพิทักษ์วงศ์ 92,934,000 4.88
9. น.ส. ฐิตานันท์ ซุน 52,434,600 2.76
10. นาย ธนพล บุญวรุตม์ 30,028,110 1.58

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ธนพล บุญวรุตม์ ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)
2. น.ส. อรลดา เผ่าวิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
3. นาย สันติ ปิยะทัต กรรมการ
4. นาง อชิตา บุญวรุตม์ กรรมการ
5. นาย ศุภกร วีรสุวิภากร กรรมการ
6. นาย อธิพัฒน์ คันธอุลิส กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นาย ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ กรรมการอิสระ
8. นาย จุมพต สายสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. พล.ต.อ. ปรุง บุญผดุง กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
03 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,902.91  1,902.91  1,902.91 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 608.93  532.82  951.46 
ราคา (บาท/หุ้น) 0.32  0.28  0.50 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.19  0.24  0.13 
P/BV (X) 1.71  1.15  6.65 
P/E (X) N/A  N/A  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 63.61  23.83  26.44 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.00  0.62  0.87 
Beta 0.47  0.46  0.10 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 14.29  -44.00  -4.97 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เมื่อไม่มีผลขาดทุนสะสม (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นาย สมภพ ผลประสาร/บริษัท มาซาร์ส จำกัด
นางสาว ทิพวรรณ พุ่มบ้านเซ่า/บริษัท มาซาร์ส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 188.08 189.28 177.84 200.23 59.49
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 78.03 78.34 84.82 86.69 126.52
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 0.42 1.59 0.32 0.91 0.74
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ 284.44 - 285.53 209.56 253.82
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 78.60 365.43 - - -
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 89.68 100.12 90.79 94.91 144.46
รวมสินทรัพย์ 1,277.19 1,392.36 1,298.70 1,310.79 1,152.58
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 621.69 613.04 594.90 545.33 546.22
เจ้าหนี้ประกันภัยต่อ 221.70 227.30 215.21 177.64 329.41
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า - - - - -
รวมหนี้สิน 920.64 929.75 883.38 817.97 1,003.89
ทุนจดทะเบียน 951.46 951.46 951.46 1,784.90 1,326.52
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 951.46 951.46 951.46 951.46 1,081.75
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - -169.43
กำไร(ขาดทุน)สะสม -661.80 -580.89 -602.90 -499.27 -865.71
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 356.55 462.61 415.32 492.83 148.69
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 267.49 245.08 316.44 328.25 271.73
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ 24.10 -43.40 -58.63 109.39 -135.87
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (ค่าคอมมิชชั่น) 86.18 108.48 135.66 43.50 75.05
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 4.51 3.79 5.70 37.80 5.57
รวมรายได้ 352.72 454.09 585.38 351.24 568.66
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด) - - - - -
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน 278.81 242.38 353.70 204.89 338.73
หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ 143.91 97.06 149.56 106.34 129.41
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 105.55 93.59 131.43 115.08 50.49
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 95.36 186.44 223.40 230.82 290.68
รวมค่าใช้จ่าย 408.79 507.52 660.00 526.91 639.87
กำไรก่อนภาษีเงินได้ -56.07 -53.43 -74.62 -175.67 -71.21
ภาษีเงินได้ - 28.48 27.88 -121.91 -0.23
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -59.36 -81.91 -102.50 -53.76 -70.97
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.07
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 15.48 -92.44 -102.62 -272.59 -41.67
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1.82 84.73 84.59 5.12 -1.69
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -3.42 -3.24 -4.37 408.21 -12.27
เงินสดสุทธิ 10.25 -10.95 -22.40 140.74 -55.63
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -19.52 -43.50 -22.57 -16.76
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -5.79 -9.05 -5.72 -14.26
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.58 2.01 2.13 1.66
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.36 0.48 0.45 0.29
อัตรากำไรสุทธิ (%) -16.83 -18.04 -17.51 -15.31

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
09 ต.ค. 2562 XR 821,158,774 1,902,913,766 0.50
29 มี.ค. 2561 PP 29,500,000 1,081,732,567 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการลงทุน N/A N/A -84.90 577.77
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน -0.69 70.22 47.32 -12.78
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน -48.85 31.06 -3.21 -20.59
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
C 18 ส.ค. 2563 -

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้