สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TSF บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)
บริการ
mai
CG Report:   -
NC 03 ก.ย. 2562
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.01 0.05 / 0.01 - - 677.08 - - -326.39 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
03 ก.ย. 2562 08:54   ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้ TSF เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน เนื่องจากไม่นำส่งงบการเงินปี 2561 ซึ่งล่าช้าเกินกว่า 6 เดือน และปลดเครื่องหมาย C
02 ก.ย. 2562 17:22   รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. 2562 21:55   แจ้งมติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
15 ส.ค. 2562 09:30   ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
01 ส.ค. 2562 18:09   รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1555 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2957-5532-3
เบอร์โทรสาร 0-2957-5532-4
URL www.365pcl.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/08/1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 08/12/2548
ราคา IPO (บาท) 7.10 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.10 @ 15/10/2552

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับให้คำปรึกษา คำแนะนำ และวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์รวมทั้งงานด้านสื่อโฆษณาทุกชนิด

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2561 16 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  93.33% 8,910 94.12% 8,576
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.17% (ณ วันที่ 19/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.72% (ณ วันที่ 19/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 0.96 1.15
  20 วัน - 1.13 0.47
  60 วัน -50.00 -50.09 -48.42
  120 วัน -50.00 -50.16 -47.82
  YTD -50.00 -54.24 -48.97
  P/E (X) - 22.86 41.01
  P/BV (X) - 2.15 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) - 0.03 0.12

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 ก.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร 206,500,000 3.05
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 190,042,758 2.81
  3. บริษัท มีเดีย ทาร์เกท จำกัด 175,715,750 2.60
  4. น.ส. อำพร ศรีโพธิ์ทอง 175,605,300 2.59
  5. นาย อภิชาติ ไชยปรมัตถ์ 170,470,500 2.52
  6. น.ส. ศนิวิมลย์ เหมะสิขัณฑกะ 154,125,500 2.28
  7. ว่าที่ ร.ต. พิษณุ คมวีระวงศ์ 110,000,031 1.62
  8. นาย คุน ชินางกูรภิวัฒน์ 100,000,000 1.48
  9. นาย วิบูลย์ ทวีรุจจนะ 87,523,900 1.29
  10. นาย ธีรนันทน์ สุรเลิศรังษี 71,039,600 1.05

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อรัญ อภิจารี ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย โอม อภิจารี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. นาย พลศักดิ์ เจริญศิริ กรรมการ
  4. นาย ธนากร เทวะผลิน กรรมการ
  5. นางสาว นิลุบล เครือนพรัตน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. พลโท อนุมนตรี วัฒนศิริ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. พลอากาศเอก อรณพ เมนะรุจิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 6,770.76  6,770.76  6,395.97 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 135.42  575.64 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.01  0.02  0.09 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) -0.04  -0.04  0.02 
  P/BV (X) N/A  3.78 
  P/E (X) N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 34.76  56.03  195.10 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.19  0.96  14.27 
  Beta 0.67  1.26 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -50.00  -77.78  -76.92 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นางสาว วรรณีย์ สุขเพ็ง/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นางสาว ยุพิน ชุ่มใจ/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นางสาว มาลี ชัยสว่างโยธิน/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 79.19 267.64 99.94 608.13 457.23
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 112.43 210.02 224.14 109.09 187.46
  สินค้าคงเหลือ - - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 286.75 489.19 385.04 724.12 969.76
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 153.15 150.30 151.38 19.67 20.22
  รวมสินทรัพย์ 540.01 763.08 679.89 932.14 1,133.37
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 761.74 582.23 567.69 572.51 486.60
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.68 0.78 0.79 0.79 0.08
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 767.56 592.47 579.93 577.98 499.57
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 16.48 18.44 16.88 12.23 11.81
  รวมหนี้สิน 784.03 610.92 596.82 590.21 511.37
  ทุนจดทะเบียน 1,678.93 719.55 719.55 655.03 655.03
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 677.08 639.60 639.60 639.60 639.60
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - 707.90
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -921.10 -487.43 -556.53 -297.67 -725.49
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -244.03 152.16 83.07 341.93 622.00
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 238.94 256.40 376.39 327.90 430.19
  รายได้อื่น 3.17 9.32 10.81 115.27 20.07
  รวมรายได้ 242.11 265.72 387.21 443.16 450.26
  ต้นทุนขาย 407.24 366.68 512.49 452.69 592.68
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 121.91 71.17 108.06 248.97 209.67
  รวมค่าใช้จ่าย 606.64 455.41 645.17 723.29 1,177.33
  EBITDA -326.39 -166.94 -226.63 -7.43 -277.76
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 38.14 22.75 31.33 272.70 449.30
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -364.53 -189.69 -257.96 -280.13 -727.07
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -364.57 -189.76 -258.86 -281.44 -729.73
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.05 -0.03 -0.04 -0.04 -0.13
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -77.41 -272.95 -365.30 443.27 -49.94
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 19.66 -66.87 159.06 -292.00 -526.70
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 36.85 -0.66 -0.87 -0.38 936.26
  เงินสดสุทธิ -20.75 -340.49 -207.11 150.89 359.63
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.37 0.83 0.66 1.25
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) N/A -96.11 -121.82 -58.39
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -66.43 -31.98 -32.00 -27.12
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) N/A 4.01 7.18 1.73
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.56 0.39 0.48 0.43
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) -70.44 -43.01 -36.16 -38.06
  EBIT Margin (%) -150.56 -71.39 -66.62 -63.21
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -150.58 -71.41 -66.85 -63.51

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  16 ก.พ. 2561 XR 374,792,123 6,770,758,805 0.10

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -6.81 3.07 14.79 -23.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 11.06 6.63 13.21 -23.62
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -8.89 -26.58 -12.63 -1.58
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 33.21 -17.22 -10.80 -38.57
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.23 1.77 2.26 2.21
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 163.95 206.70 161.57 165.06
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 0.82 0.85 0.90 0.85
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 443.49 431.17 406.03 426.98
  วงจรเงินสด (วัน) -279.54 -224.47 -244.45 -261.92


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  SP 01 มี.ค. 2562 -
  C 16 ส.ค. 2561 04 ก.ย. 2562

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น