สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TSE บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.พ. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.50 3.24 / 1.54 9.90 0.87 2,117.72 5,294.29 17,399.01 866.71 14.67
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
04 ม.ค. 2564 17:23   แจ้งผลการเสนอชื่อกรรมการ วาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
09 ธ.ค. 2563 17:01   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแจ้งกรรมการลาออก
12 พ.ย. 2563 17:06   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พ.ย. 2563 17:05   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563 17:05   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 725 อาคารเมโทรโพลิศ ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2258-4530-3
เบอร์โทรสาร 0-2258-4534
URL http://www.thaisolarenergy.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2008 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30/10/2557
ราคา IPO (บาท) 3.90 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 14/05/2562
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / ทรัพยากร / ทรัพยากร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนอื่น โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบโฟโต้โวลตาอิกหรือโซลาร์เซลล์ (Solar PV) และธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plants)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 03 ก.ค. 2563 14 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  38.94% 7,160 38.63% 7,192
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 6.24% (ณ วันที่ 23/02/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.30% (ณ วันที่ 23/02/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.10 -0.42 -1.65
  20 วัน -3.10 -5.11 -3.28
  60 วัน -3.85 -9.11 -8.98
  120 วัน -6.02 -19.48 -18.63
  YTD 0.81 -2.94 -2.64
  P/E (X) 9.90 39.75 30.18
  P/BV (X) 0.87 1.76 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.04 0.47 1.35

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@23 ธ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 783,034,150 36.98
  2. บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 190,575,000 9.00
  3. น.ส. แคทลีน มาลีนนท์ 184,620,000 8.72
  4. บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 118,290,900 5.59
  5. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 76,247,946 3.60
  6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 55,298,900 2.61
  7. CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG 39,900,000 1.88
  8. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 22,341,900 1.06
  9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 20,319,200 0.96
  10. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 13,528,600 0.64

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. น.ส. แคทลีน มาลีนนท์ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2. นาย พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  3. นาย สมภพ พรหมพนาพิทักษ์ กรรมการ
  4. นาง อังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข กรรมการ
  5. นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล กรรมการ
  6. นาย พละ สุขเวช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาง ศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย อรัญ อภิจารี กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ก.พ. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,117.72  2,117.72  2,117.72 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,294.29  5,251.94  6,226.09 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.50  2.48  2.94 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.88  2.88  2.64 
  P/BV (X) 0.87  0.86  1.24 
  P/E (X) 9.90  9.82  15.86 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 20.21  154.54  112.14 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 30.42  38.18  24.16 
  Beta 0.97  0.94  0.67 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.81  -15.65  41.35 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.80  4.84  1.68 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.67  0.67  0.27 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.05 บาท 08 ม.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.12 บาท 20 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.055 บาท 21 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 20.00 : 1.00 หุ้น 18 พ.ค. 2561 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.00556 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พิสิฐ ทางธนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว สกุณา แย้มสกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 1,044.49 646.75 643.59 561.02 424.75
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 387.90 409.86 430.40 478.07 190.96
  สินค้าคงเหลือ 22.31 28.52 24.03 14.45 -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,833.58 1,453.14 1,641.47 1,462.16 899.58
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 9,786.72 7,262.67 7,549.86 6,928.08 5,153.10
  รวมสินทรัพย์ 19,253.53 15,246.40 15,869.99 14,689.24 12,218.44
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 249.84 99.48 98.47 98.79 2,233.05
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 190.71 - 199.27 278.45 -
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 686.20 3,576.08 1,696.81 439.86 59.71
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,174.32 3,894.72 2,025.35 2,882.47 2,577.22
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 11,969.60 6,315.81 8,212.31 6,892.15 4,860.48
  รวมหนี้สิน 13,143.93 10,210.53 10,237.67 9,774.61 7,437.70
  ทุนจดทะเบียน 2,477.47 2,477.47 2,477.47 2,450.25 2,359.50
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,117.72 1,905.75 2,117.72 1,905.75 1,815.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,045.50 727.55 1,045.50 727.55 727.55
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,976.59 2,726.31 2,938.09 2,271.20 2,198.09
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,104.33 5,031.14 5,628.00 4,770.39 4,618.59
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 5.27 4.73 4.32 144.23 162.15
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,198.98 1,032.84 1,348.89 561.37 229.00
  รายได้อื่น 10.36 26.36 92.72 156.19 39.30
  รวมรายได้ 1,708.21 1,534.53 2,101.13 1,327.75 855.27
  ต้นทุนขาย 758.76 645.80 911.36 435.17 177.24
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 219.64 162.24 233.35 206.69 148.69
  รวมค่าใช้จ่าย 1,137.10 808.04 1,150.12 937.86 325.92
  EBITDA 866.71 973.44 1,292.46 546.93 611.58
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 295.60 246.95 341.45 157.04 82.24
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 571.11 726.50 951.01 389.88 529.34
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 320.03 559.92 774.58 173.95 415.76
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.15 0.29 0.40 0.09 0.23
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 605.41 489.77 693.08 -204.32 -107.11
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,528.83 -101.48 -765.40 -1,543.01 -3,939.36
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,487.59 -306.60 220.41 1,946.40 3,565.03
  เงินสดสุทธิ 564.18 81.68 148.09 199.07 -481.44
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.56 0.37 0.81 0.51
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.60 7.91 14.90 3.71
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.61 4.49 6.22 2.90
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.15 2.03 1.82 2.05
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.13 0.13 0.14 0.10
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 36.72 37.47 32.44 22.48
  EBIT Margin (%) 33.43 47.34 45.26 29.36
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 18.73 36.49 36.87 13.10

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  15 ต.ค. 2562 XR 44,240,615 1,949,990,195 1.00
  21 พ.ค. 2561 XD 90,749,580 1,905,749,580 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 16.09 234.79 140.29 145.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 17.49 166.94 109.42 145.53
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 11.32 84.08 58.25 55.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 40.72 105.43 22.63 187.76
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -42.84 64.02 345.28 -58.16

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.80 3.30 2.97 1.68
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 96.10 110.59 122.91 217.50
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 40.30 49.68 47.37 60.22
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 9.06 7.35 7.71 6.06
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 10.74 3.30 3.82 3.13
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 33.98 110.52 95.66 116.77
  วงจรเงินสด (วัน) 71.18 7.42 34.96 106.79


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น