สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TRUBB บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ธุรกิจการเกษตร
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.97 2.44 / 1.80 61.87 1.57 1,685.08 3,319.61 8,584.96 420.30 17.45
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
19 ม.ค. 2561 08:56   ชี้แจงความคืบหน้าการนำฝาก Silent Period
18 ม.ค. 2561 18:20   หุ้นเพิ่มทุนของ TRUBB เริ่มซื้อขายวันที่ 19 มกราคม 2561 (เพิ่มการนำฝาก Silent Period)
18 ม.ค. 2561 08:33   หุ้นเพิ่มทุนของ TRUBB เริ่มซื้อขายวันที่ 19 มกราคม 2561
10 ม.ค. 2561 17:27   การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
09 ม.ค. 2561 08:15   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 มกราคม 2561
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 99/1-3 หมู่ 13 กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ 0-2751-7171 , 0-2751-7140-75
เบอร์โทรสาร 0-2316-3938, 0-2316-5873, 0-2316-2485
URL www.thaitex.com
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 6/12/1985 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30/07/2534
ราคา IPO (บาท) 57.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 28/06/2553

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ ธุรกิจปลูกสวนยางพาราในประเทศไทย ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบจากยางพารา ได้แก่ น้ำยางข้น ยางแท่ง ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายยางยืด และที่นอนยางพารา นอกจากนี้บริษัทยังประกอบธุรกิจนายหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มี.ค. 2560 14 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  63.60% 5,614 62.49% 5,626
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.30% (ณ วันที่ 20/02/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.75% (ณ วันที่ 20/02/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.01 0.05 -1.06
  20 วัน -3.43 -2.82 -2.34
  60 วัน -1.01 4.35 -5.77
  120 วัน -0.51 11.03 -13.46
  YTD -3.43 3.05 -5.97
  P/E (X) 61.87 N/A 19.38
  P/BV (X) 1.57 1.35 2.17
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.12 0.38

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 พ.ย. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล 94,192,512 13.82
  2. นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล 42,167,957 6.19
  3. นาย ประวิทย์ วรประทีป 34,050,000 5.00
  4. นาย ประกิต วรประทีป 34,017,000 4.99
  5. น.ส. อมรรัตน์ ลิ้มวรรณวงศ์ 24,560,075 3.60
  6. นาย อาชว์กรัณย์ เต็มฤทธิกุลชัย 19,000,000 2.79
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,266,389 1.95
  8. นาง นวลฤดี กฤตยานุกูล 10,781,073 1.58
  9. นาย ไพบูลย์ วรประทีป 10,096,051 1.48
  10. นาง กัณสินันทน์ พงษ์นฤสรณ์ 9,600,000 1.41

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่
  2. นาย ไพบูลย์ วรประทีป รองประธานกรรมการ
  3. นาย ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย รองประธานกรรมการ
  4. นาย สุชาติ เจริญพรพานิชกุล กรรมการ
  5. นาง สุชาดา โสตถิภาพกุล กรรมการ
  6. นาย สมคาด สืบตระกูล กรรมการ
  7. นาย ประวิทย์ วรประทีป กรรมการ
  8. นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล กรรมการ
  9. นาย ภัทรพล วงศาสุทธิกุล กรรมการ
  10. นาย ยรรยง ถาวโรฤทธิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย ราชัย วัฒนเกษม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ก.พ. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,685.08  681.48  681.48 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,319.61  1,390.22  1,390.22 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.97  2.04  2.04 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.11  3.11  2.02 
  P/BV (X) 1.57  0.66  1.01 
  P/E (X) 61.87  25.91  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.96  256.17  329.10 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 3.10  15.85  15.86 
  Beta 1.44  1.62  1.25 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -3.43  0.00  51.11 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ในอัตราไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นาย ไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย บุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 170.16 103.24 127.19 128.62 281.32
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 934.08 712.21 942.67 854.76 1,126.06
  สินค้าคงเหลือ 963.70 776.61 1,098.14 1,051.11 1,070.00
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,266.69 1,776.47 2,407.99 2,205.11 2,707.05
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,305.43 2,374.96 3,318.13 2,594.73 2,682.65
  รวมสินทรัพย์ 7,553.80 5,983.06 7,570.13 6,588.02 7,065.61
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 3,190.50 2,869.97 3,449.15 4,213.60 4,408.07
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 182.24 93.82 182.53 97.35 139.51
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 177.12 121.06 129.41 141.67 162.18
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,728.46 3,229.16 3,975.43 4,649.71 4,933.98
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,521.50 1,200.31 1,381.28 263.33 392.33
  รวมหนี้สิน 5,249.96 4,429.47 5,356.71 4,913.04 5,326.31
  ทุนจดทะเบียน 749.61 749.61 749.61 749.61 749.61
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 681.48 681.48 681.48 681.48 681.48
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 342.17 342.17 342.17 342.17 342.17
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -176.43 -287.67 -315.35 -198.60 -173.18
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,118.28 1,378.95 2,025.39 1,509.35 1,606.65
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 185.56 174.63 188.03 165.63 132.66
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 7,349.53 5,575.88 7,735.99 8,855.54 11,392.30
  รายได้อื่น 23.41 63.87 117.07 134.72 148.45
  รวมรายได้ 7,373.30 5,639.75 7,853.06 8,990.27 11,546.73
  ต้นทุนขาย 6,633.36 5,086.21 7,115.82 8,072.36 10,761.43
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 474.84 495.49 658.57 690.38 736.13
  รวมค่าใช้จ่าย 7,113.02 5,608.06 7,799.32 8,823.74 11,497.56
  EBITDA 420.30 174.35 246.01 386.40 208.31
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 160.02 142.66 192.27 219.87 159.14
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 260.28 31.69 53.74 166.53 49.17
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 93.30 -128.44 -168.08 -76.20 -123.37
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.14 -0.19 -0.25 -0.11 -0.18
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 518.53 490.57 79.91 498.21 891.53
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -145.88 96.92 -32.54 -102.96 8.87
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -328.54 -609.10 -41.34 -543.61 -749.29
  เงินสดสุทธิ 44.11 -21.61 6.03 -148.36 151.10
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.61 0.55 0.61 0.47
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.07 -13.91 -9.51 -4.89
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.17 0.45 0.76 2.44
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.48 3.21 2.64 3.26
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.42 1.19 1.11 1.32
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 9.74 8.78 8.02 8.84
  EBIT Margin (%) 3.53 0.56 0.68 1.85
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.27 -2.28 -2.14 -0.85

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  29 ธ.ค. 2560 PP 1,003,600,000 1,685,079,688 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 31.81 -17.74 -12.64 -22.27
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 30.42 -17.33 -11.85 -24.99
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 30.74 -17.53 -12.65 -22.14
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 26.84 -15.92 -11.61 -23.26
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11.55 9.03 8.61 8.94
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 31.59 40.43 42.40 40.82
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 9.96 7.24 6.62 7.61
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 36.66 50.41 55.12 47.95
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 62.76 59.62 50.85 68.16
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 5.82 6.12 7.18 5.35
  วงจรเงินสด (วัน) 62.44 84.72 90.35 83.42


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น