สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TRU บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ยานยนต์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.76 5.30 / 3.54 57.75 0.87 595.45 2,834.33 3,091.32 175.26 15.26
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
04 ม.ค. 2565 08:34   แบบรายงานผลการใช้สิทธิ ESOP 2021 (F53-5)
13 ธ.ค. 2564 08:15   หุ้นเพิ่มทุนของ TRU เริ่มซื้อขายวันที่ 14 ธันวาคม 2564
02 ธ.ค. 2564 17:16   แบบรายงานผลการใช้สิทธิ ESOP 2021 (F53-5)
12 พ.ย. 2564 20:26   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2564 17:45   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2420-0076, 0-2431-0065, 0-2431-0071-2
เบอร์โทรสาร 0-2812-0844, 0-2420-3664, 0-2814-5030
URL http://www.thairung.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/10/1973 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/11/2537
ราคา IPO (บาท) 102.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 06/02/2545

  ลักษณะธุรกิจ
  ออกแบบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดสำหรับการผลิต ผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก และผลิตเบาะรถยนต์ รับจ้างพ่นสี รับจ้างประกอบและดัดแปลงรถยนต์ต่าง ๆ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2564 17 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  26.38% 1,467 26.37% 1,504
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 8.73% (ณ วันที่ 28/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.74% (ณ วันที่ 28/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.65 -2.16 -0.86
  20 วัน -2.86 -3.72 -2.74
  60 วัน 0.85 -3.08 -0.09
  120 วัน 8.18 4.24 1.46
  YTD -2.06 -1.56 -0.98
  P/E (X) 57.75 12.79 20.59
  P/BV (X) 0.87 1.12 1.77
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.04 0.15 1.16

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาง ปราณี เผอิญโชค 120,089,725 20.33
  2. น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค 98,253,765 16.63
  3. นาย วุฒิชัย เผอิญโชค 96,528,225 16.34
  4. นาย สมพงษ์ เผอิญโชค 62,232,825 10.53
  5. CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG 27,926,310 4.73
  6. นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค 24,419,740 4.13
  7. นาย วงศ์วริศ เผอิญโชค 19,008,020 3.22
  8. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG 17,850,720 3.02
  9. นาย กรวุฒิ เผอิญโชค 14,200,000 2.40
  10. น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี 11,585,000 1.96

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
  2. นาย สมพงษ์ เผอิญโชค รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่
  3. น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค กรรมการ
  4. นาย วุฒิชัย เผอิญโชค กรรมการ
  5. นาย ทวนชัย มั่นจิต กรรมการ
  6. นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ถาวร ชลัษเฐียร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย พิภพ อุดร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  28 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 595.45  595.45  590.85 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,834.33  2,893.87  2,209.77 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.76  4.86  3.74 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.48  5.48  5.47 
  P/BV (X) 0.87  0.89  0.68 
  P/E (X) 57.75  58.97  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.14  3.29  3.61 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.22  0.35  0.32 
  Beta 0.13  0.17  0.16 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -2.06  29.95  -10.10 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.25  1.23  3.21 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.72  0.72  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.06 บาท 25 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.12 บาท 25 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.25 บาท 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย เสถียร วงศ์สนันท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย วิชัย รุจิตานนท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว พัชรี ศิริวงษ์ศิลป์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 265.91 319.05 221.39 220.19 391.13
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 330.42 325.54 302.53 460.11 453.83
  สินค้าคงเหลือ 254.62 279.61 236.82 318.26 270.53
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,153.60 993.48 988.26 1,133.82 1,552.52
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,848.06 1,930.09 1,897.20 2,071.65 1,596.54
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,630.79 2,719.07 2,708.99 2,845.81 2,374.21
  รวมสินทรัพย์ 3,784.39 3,712.55 3,697.24 3,979.63 3,926.73
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 373.00 320.07 313.87 401.03 458.52
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 383.46 336.63 326.12 427.35 523.33
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 83.44 91.68 90.49 102.34 60.84
  รวมหนี้สิน 466.90 428.31 416.61 529.69 584.17
  ทุนจดทะเบียน 619.85 619.85 619.85 619.85 619.85
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 595.15 590.85 590.85 590.85 590.85
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 726.68 713.78 713.78 713.78 713.78
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,920.61 1,906.99 1,902.71 2,079.63 1,946.21
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 19.06 17.60 17.60 2.94 17.41
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - 17.41
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,261.50 3,229.22 3,224.93 3,387.20 3,268.25
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 55.99 55.02 55.70 62.74 74.31
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,388.41 1,077.39 1,530.06 2,386.47 2,529.64
  รายได้อื่น 25.07 55.61 53.59 246.81 45.04
  รวมรายได้ 1,413.48 1,133.01 1,583.65 2,633.28 2,574.68
  ต้นทุน 1,177.58 1,009.75 1,409.48 2,056.30 2,066.45
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 174.17 180.26 250.89 293.21 308.43
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,351.75 1,190.02 1,660.37 2,349.52 2,374.88
  EBITDA 175.26 25.65 53.01 407.09 307.13
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 100.05 102.57 137.55 115.21 105.22
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 75.21 -76.92 -84.54 291.87 201.90
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 53.36 -87.08 -91.36 281.13 181.47
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.09 -0.15 -0.15 0.48 0.31
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 152.51 170.67 228.51 66.76 327.42
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -76.30 25.04 -124.89 -65.68 -61.78
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -31.70 -96.85 -102.42 -172.02 -96.31
  เงินสดสุทธิ 44.51 98.86 1.21 -170.94 169.33
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.01 2.95 3.03 2.65
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.51 -2.56 -2.76 8.45
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.80 -1.94 -2.20 7.38
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.14 0.13 0.13 0.15
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.50 0.43 0.41 0.67
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 15.19 6.28 7.88 13.83
  EBIT Margin (%) 5.32 -6.79 -5.34 11.08
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.80 -7.69 -5.73 10.78

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 28.87 -42.15 -35.89 -5.66
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 16.62 -35.72 -31.46 -0.49
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 24.75 -45.72 -39.86 2.28
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 13.59 -33.87 -29.33 -1.07
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A 54.92

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.61 3.99 4.01 5.22
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 65.02 91.58 90.97 69.89
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.90 4.61 5.08 6.98
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 61.81 79.17 71.87 52.26
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.55 3.90 3.94 4.78
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 80.19 93.47 92.57 76.29
  วงจรเงินสด (วัน) 46.65 77.28 70.27 45.86


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้