สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TRT บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.74 1.90 / 1.57 18.49 0.54 308.01 535.93 2,755.54 23.40 11.98
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
27 พ.ย. 2563 18:00   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
16 พ.ย. 2563 18:14   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)
16 พ.ย. 2563 17:29   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
16 พ.ย. 2563 17:28   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
16 พ.ย. 2563 17:28   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู, 516/1 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 0-2709-4499, 0-2323-0818, 0-2709-3237-8
เบอร์โทรสาร 0-2323-0910, 0-2709-3236
URL www.tirathai.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 20/08/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/05/2549
ราคา IPO (บาท) 5.75 @พาร์2.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 2.00 : ใหม่ 1.00 @ 21/05/2552

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / ทรัพยากร / ทรัพยากร

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถผลิตได้ถึงขนาด 300 MVA 230 kV รวมถึงการให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุง และทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2563 14 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  67.09% 2,220 67.45% 2,454
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.75% (ณ วันที่ 15/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.90% (ณ วันที่ 15/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.16 -6.43 -1.29
  20 วัน 6.75 -2.43 0.76
  60 วัน 5.45 -13.04 -4.20
  120 วัน 2.96 -3.98 -12.16
  YTD -0.57 -11.17 -4.32
  P/E (X) 18.49 N/A 76.90
  P/BV (X) 0.54 1.19 1.80
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.03 0.59 0.39

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สัมพันธ์ วงษ์ปาน 40,109,927 13.02
  2. CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. 23,834,870 7.74
  3. นาย วิบูล วงศ์สืบชาติ 11,221,400 3.64
  4. นาย จารุวิทย์ สวนมาลี 8,521,014 2.77
  5. นาย สุทธิศักดิ์ มหิทธิวาณิชชา 7,960,500 2.58
  6. นาง สุนันท์ สันติโชตินันท์ 6,991,809 2.27
  7. นาย สมชาย ปัดภัย 6,406,450 2.08
  8. นาย กานต์ วงษ์ปาน 5,587,743 1.81
  9. นาย อุปกรม ทวีโภค 5,488,558 1.78
  10. นาย สมชาย สุขจิตต์นิตยกาล 5,351,940 1.74

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เสริมสกุล คล้ายแก้ว ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สัมพันธ์ วงษ์ปาน รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
  3. นาย อุปกรม ทวีโภค กรรมการ
  4. นาย จารุวิทย์ สวนมาลี กรรมการ
  5. นาย อวยชัย ศิริวจนา กรรมการ
  6. นาย อัมพรทัต พูลเจริญ กรรมการ
  7. นาง สุนันท์ สันติโชตินันท์ กรรมการ
  8. นาย ชองอี ไต้ กรรมการ
  9. นาย อรรณพ เตกะจรินทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย สิงหะ นิกรพันธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย สมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 308.01  308.01  308.01 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 535.93  539.01  569.82 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.74  1.75  1.85 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.20  3.20  3.22 
  P/BV (X) 0.54  0.55  0.57 
  P/E (X) 18.49  18.60  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.30  10.09  15.27 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.16  0.22  0.37 
  Beta 0.42  0.41  0.90 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -0.57  -5.41  6.94 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.90  6.86  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.28  1.28  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.12 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นางสาว ดรณี สมกำเนิด/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นางสาว จารุณี น่วมแม่/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 134.93 176.21 583.34 248.42 313.42
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 614.70 669.86 519.20 766.40 645.12
  สินค้าคงเหลือ 1,297.34 885.49 1,029.83 817.77 797.59
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,151.57 1,806.00 2,217.75 1,909.58 1,839.95
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 702.36 1,034.99 994.86 1,056.85 1,109.27
  รวมสินทรัพย์ 3,340.29 3,026.02 3,377.59 3,151.88 3,147.29
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,011.52 728.63 885.35 734.35 601.93
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 311.58 354.96 397.83 365.11 361.38
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 117.22 267.38 267.75 498.93 259.86
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,723.83 1,516.19 1,782.62 1,851.50 1,416.36
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 653.73 534.41 507.97 285.45 696.15
  รวมหนี้สิน 2,377.56 2,050.60 2,290.59 2,136.95 2,112.51
  ทุนจดทะเบียน 359.20 359.20 359.20 359.20 359.20
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 308.01 308.01 308.01 308.01 308.01
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 260.15 260.15 260.15 260.15 260.15
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 417.60 424.34 538.85 460.91 476.63
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 985.75 992.49 1,107.01 1,029.06 1,044.78
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -23.02 -17.07 -20.01 -14.13 -10.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,456.20 1,598.70 2,415.98 2,615.91 2,429.77
  รายได้อื่น 17.14 30.36 50.19 20.71 18.27
  รวมรายได้ 1,473.33 1,629.06 2,466.17 2,636.62 2,448.03
  ต้นทุนขาย 1,217.95 1,252.60 1,748.32 2,043.06 1,941.31
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 267.57 348.75 473.59 534.75 530.54
  รวมค่าใช้จ่าย 1,521.80 1,618.74 2,269.97 2,577.81 2,480.36
  EBITDA 23.40 75.13 281.76 146.88 50.95
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 71.87 64.81 85.57 88.07 83.27
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -48.47 10.32 196.20 58.81 -32.33
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -85.53 -39.15 75.37 -30.76 -68.70
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.28 -0.13 0.24 -0.10 -0.22
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -394.19 28.85 313.75 63.03 378.37
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -14.28 221.79 220.23 -34.34 -96.25
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -40.08 -322.59 -199.18 -93.15 -286.39
  เงินสดสุทธิ -448.55 -71.95 334.81 -64.46 -4.27
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.25 1.19 1.24 1.03
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.93 -3.42 7.06 -2.97
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.32 2.23 6.01 1.87
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.41 2.07 2.07 2.08
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.73 0.80 0.76 0.84
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 16.36 21.65 27.63 21.90
  EBIT Margin (%) -3.29 0.63 7.96 2.23
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -5.81 -2.40 3.06 -1.17

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -8.91 -8.15 -7.64 7.66
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -2.77 -8.40 -14.43 5.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -9.56 -7.06 -6.46 7.70
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -5.99 -7.70 -11.94 3.93
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.54 3.86 3.76 3.71
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 103.12 94.54 97.11 98.48
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.57 2.01 1.89 2.53
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 232.46 181.96 192.86 144.30
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.14 4.89 4.58 5.62
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 70.98 74.70 79.64 64.89
  วงจรเงินสด (วัน) 264.60 201.79 210.34 177.88


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น