สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TRITN บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/บริการรับเหมาก่อสร้าง
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.34 0.39 / 0.11 33.36 1.93 963.36 3,275.42 4,029.14 115.90 23.63
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ม.ค. 2564 19:00   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TRITN-W3 (F53-5)
24 ธ.ค. 2563 17:47   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563
18 ธ.ค. 2563 12:38   กำหนดการใช้สิทธิของ TRITN-W3
16 พ.ย. 2563 12:50   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
16 พ.ย. 2563 12:49   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2553-5000
เบอร์โทรสาร 0-2553-5091
URL www.triton.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1990 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/02/2538
ราคา IPO (บาท) 66.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน นวธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอส ซี เอฟ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.10 @ 28/12/2550

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 20/06/2562
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / บริการรับเหมาก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจด้านการลงทุนด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ โดยมีนโยบายในการกระจายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสด และสร้างผลตอบแทนในระยะยาว โดยธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจสื่อ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจพลังงานและเหมืองแร่

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 17 มี.ค. 2563 27 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  65.82% 4,267 71.34% 4,744
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 9.17% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.69% (ณ วันที่ 26/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -5.56 -3.36 -4.95
  20 วัน -8.11 -7.39 -9.72
  60 วัน -2.86 -14.83 -22.43
  120 วัน 3.03 13.66 -8.68
  YTD -5.56 -5.25 -9.52
  P/E (X) 33.36 51.75 30.19
  P/BV (X) 1.93 1.00 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.10 0.16 1.42

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@17 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล 1,668,100,100 17.32
  2. ZICO TRUST (S) LTD. ATO ASIA ALPHA EQUITY FUND 3 1,400,000,000 14.53
  3. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 440,813,500 4.58
  4. นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย 400,000,000 4.15
  5. บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 237,855,400 2.47
  6. นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ 211,314,000 2.19
  7. นาย ปรีชา อภินันท์กูล 207,000,000 2.15
  8. นาย สดาวุธ เตชะอุบล 205,000,000 2.13
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 198,451,396 2.06
  10. UBS AG HONG KONG BRANCH 177,739,700 1.85

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย เชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี รองประธานกรรมการ
  5. นาย ณัฐดนัย อินทรสุขศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย อดิพงษ์ ภัทรวิกรม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. พ.ต.อ. กิดานันท์ คมขำ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. พล.ต.ต. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย กรรมการอิสระ
  9. นาง ซิ่ว ซาน ทาน กรรมการอิสระ
  10. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 9,633.58  9,633.58  9,633.58 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,275.42  3,468.09  2,793.74 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.34  0.36  0.29 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.18  0.18  0.16 
  P/BV (X) 1.93  2.05  1.81 
  P/E (X) 33.36  35.32  67.27 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.74  89.65  41.85 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5.55  9.80  5.12 
  Beta 0.95  0.95  0.93 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -5.56  24.14  -23.68 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  0.98 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.66 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสม

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.0034 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เกียรตินิยม คุณติสุข/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว กรทอง เหลืองวิไล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 610.13 736.21 799.52 553.10 214.74
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 390.26 507.15 185.04 175.86 168.41
  สินค้าคงเหลือ 17.49 9.17 8.03 9.93 14.13
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,464.89 1,587.34 1,638.74 963.75 1,188.09
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 819.76 568.90 562.30 344.86 420.99
  รวมสินทรัพย์ 3,059.22 2,500.64 2,550.22 1,606.15 1,831.64
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 106.01 - - - 30.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 589.34 296.63 422.92 248.41 262.75
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 29.57 22.79 23.20 10.32 29.11
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,128.59 833.06 825.76 569.18 890.38
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 162.07 107.03 123.17 53.62 46.45
  รวมหนี้สิน 1,290.66 940.09 948.93 622.80 936.83
  ทุนจดทะเบียน 1,161.03 1,161.03 1,161.03 969.03 803.36
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 963.36 963.36 963.36 803.36 803.36
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 636.85 636.85 636.85 236.85 548.39
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 46.76 48.45 48.45 48.31 79.11
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 56.35 -103.31 -65.99 -71.03 -528.05
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,695.37 1,540.79 1,577.32 1,007.62 893.35
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 73.20 19.76 23.98 -24.26 1.46
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,223.97 747.25 1,169.76 2,273.38 940.85
  รายได้อื่น 38.21 46.58 105.66 152.03 28.90
  รวมรายได้ 1,262.43 793.83 1,275.42 2,425.41 969.75
  ต้นทุนขาย 1,082.55 699.74 1,101.40 2,156.70 896.83
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 104.04 86.07 122.61 119.41 118.48
  รวมค่าใช้จ่าย 1,186.60 793.53 1,231.73 2,298.01 1,015.31
  EBITDA 115.90 42.96 97.59 182.71 23.72
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 40.06 42.66 53.90 55.31 69.28
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 75.84 0.29 43.69 127.40 -45.56
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 60.87 -4.96 32.36 148.66 -38.81
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 -0.00 0.00 0.02 -0.00
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 150.19 -274.85 -201.34 248.90 45.78
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -424.70 -66.54 -71.39 215.25 -182.72
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 85.13 524.50 519.14 -125.79 1.54
  เงินสดสุทธิ -189.38 183.11 246.41 338.36 -135.40
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.30 1.91 1.98 1.69
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.07 3.28 2.50 15.64
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.29 0.01 2.10 7.41
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.76 0.61 0.60 0.62
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.63 0.46 0.61 1.41
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 11.55 6.36 5.84 5.13
  EBIT Margin (%) 6.01 0.04 3.43 5.25
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.82 -0.63 2.54 6.13

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  18 ก.ค. 2562 PP 1,400,000,000 9,633,578,407 0.10
  29 พ.ค. 2562 PP 200,000,000 8,233,578,407 0.10

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 63.80 -64.51 -48.55 141.63
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 54.71 -63.55 -48.93 140.48
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 59.03 -63.35 -47.41 150.11
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 49.53 -61.07 -46.40 126.34
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A -78.23 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.67 1.70 6.48 13.21
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 99.47 214.59 56.31 27.64
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 111.33 97.87 122.62 179.25
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 3.28 3.73 2.98 2.04
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.35 2.33 3.28 8.44
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 108.94 156.74 111.24 43.25
  วงจรเงินสด (วัน) -6.19 61.58 -51.96 -13.58


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ TRITN-W3

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น