สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TRC บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/บริการรับเหมาก่อสร้าง
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.77 1.39 / 0.76 48.71 1.62 733.71 4,519.66 5,998.18 271.33 22.11
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
28 มี.ค. 2561 18:03   การลงนามในสัญญากิจการร่วมค้า ทีอาร์ซี-ชิโนไฮโดร
27 มี.ค. 2561 20:03   การเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ผ่านเว็บไซต์
13 มี.ค. 2561 08:20   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเรื่องจ่ายหุ้นและเงินปันผลปี 2560 และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข)
12 มี.ค. 2561 19:10   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเรื่องจ่ายหุ้นและเงินปันผลปี 2560 และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
27 ก.พ. 2561 08:44   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
เบอร์โทรศัพท์ 0-2022-7777
เบอร์โทรสาร 0-2022-7788
URL www.trc-con.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1998 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/12/2548
ราคา IPO (บาท) 1.70 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.125 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.50 : ใหม่ 0.125 @ 11/05/2558

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 02/01/2557
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / บริการรับเหมาก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  รับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 23 มี.ค. 2560 28 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  63.81% 10,281 74.36% 7,688
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 9.69% (ณ วันที่ 25/04/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.52% (ณ วันที่ 25/04/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.75 -2.97 -4.18
  20 วัน -6.10 -2.47 -5.32
  60 วัน -24.51 -4.61 -22.82
  120 วัน -31.25 -9.05 -33.98
  YTD -27.36 -9.55 -28.41
  P/E (X) 48.71 64.07 18.29
  P/BV (X) 1.62 1.65 2.07
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.10 0.17 0.45

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด 1,660,896,316 28.30
  2. SMPR Holding Pte. Ltd. 331,842,850 5.65
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 206,864,195 3.52
  4. นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ 180,000,000 3.07
  5. นาย แสงชัย วสุนธรา 176,606,600 3.01
  6. UBS AG LONDON BRANCH 90,492,313 1.54
  7. นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์ 81,071,428 1.38
  8. นาย สมัย ลี้สกุล 62,767,582 1.07
  9. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH 56,339,588 0.96
  10. นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 50,587,100 0.86

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง ไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ
  2. นาย สมัย ลี้สกุล ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย ภาสิต ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาง พจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ
  5. นาย โลห์ อิง คี กรรมการ
  6. นาย เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย อรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ
  9. นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 เม.ย. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 5,869.69  5,869.69  5,135.99 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,519.66  6,221.87  7,344.46 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.77  1.06  1.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.47  0.47  0.50 
  P/BV (X) 1.62  2.27  2.85 
  P/E (X) 48.71  33.41  28.64 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 12.20  102.92  253.51 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 8.65  33.70  82.67 
  Beta 1.04  0.97  1.46 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -27.36  -15.28  -18.34 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.26  0.33  0.62 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.13  0.11  0.18 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 7.00 : 1.00 หุ้น 26 พ.ค. 2560 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.004 บาท 26 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 8.00 : 1.00 หุ้น 26 พ.ค. 2559 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.01 บาท 26 พ.ค. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 4.00 : 1.00 หุ้น 28 พ.ค. 2558 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.00347 บาท 28 พ.ค. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 336.37 109.03 1,289.43 606.66
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 825.59 410.82 636.31 876.69
  สินค้าคงเหลือ 61.76 7.12 41.48 34.79
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,599.12 2,873.62 3,316.06 2,063.91
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 684.74 726.61 706.70 455.00
  รวมสินทรัพย์ 4,598.38 5,003.16 4,571.87 2,630.61
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 70.36 104.25 - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 451.03 441.45 552.78 458.39
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 311.24 112.81 12.53 26.10
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,767.15 2,042.75 1,966.19 1,203.36
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 75.40 276.56 185.03 49.55
  รวมหนี้สิน 1,842.55 2,319.30 2,151.22 1,252.90
  ทุนจดทะเบียน 733.71 726.37 655.36 425.51
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 733.71 642.00 565.35 411.31
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,041.74 1,041.74 1,010.98 280.46
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -2.96 - - 25.96
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 997.38 1,018.24 838.91 649.77
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,783.49 2,712.56 2,443.84 1,383.80
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -27.67 -28.71 -23.19 -6.09
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 2,370.13 3,697.30 3,880.17 3,095.34
  รายได้อื่น 65.82 39.60 74.86 32.39
  รวมรายได้ 2,435.95 3,736.90 3,955.03 3,127.73
  ต้นทุนขาย 1,859.72 2,946.65 3,242.39 2,538.29
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 341.91 349.80 332.26 303.46
  รวมค่าใช้จ่าย 2,271.07 3,336.42 3,574.78 2,841.76
  EBITDA 271.33 514.57 459.65 339.74
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 106.45 114.10 79.40 53.76
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 164.88 400.48 380.25 285.97
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 92.79 290.76 305.96 214.92
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.06 0.07 0.26
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 339.21 -388.94 511.17 593.05
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -59.99 -1,038.13 -628.54 -112.36
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -56.32 246.64 798.10 -69.09
  เงินสดสุทธิ 222.90 -1,180.42 682.77 411.60
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.47 1.41 1.69
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.38 11.28 15.99
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.43 8.37 10.56
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.66 0.86 0.88
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.51 0.78 1.10
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.54 20.30 16.44
  EBIT Margin (%) 6.77 10.72 9.61
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.81 7.78 7.74

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  26 พ.ค. 2560 XD 733,707,536 5,869,693,296 0.125
  26 พ.ค. 2559 XD 570,436,077 5,133,938,963 0.125
  27 ก.ค. 2558 PP 330,000,000 4,503,199,036 0.125
  29 พ.ค. 2558 XD 830,537,602 4,152,688,026 0.125

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -35.90 -4.71 25.36
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -36.89 -9.12 27.74
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -34.81 -5.52 26.45
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -31.93 -6.67 25.79
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -68.09 -4.97 42.36

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.83 7.06 5.13
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 95.20 51.69 71.16
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 54.00 121.27 85.03
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 6.76 3.01 4.29
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.17 5.93 6.41
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 87.58 61.58 56.91
  วงจรเงินสด (วัน) 14.38 -6.88 18.54


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น