สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TRC บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.11 0.19 / 0.05 N/A 1.32 1,198.39 1,054.59 3,838.79 3.60 -36.13
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 ก.ย. 2563 17:24   การลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 สาย บ.ไม้เสียบ - พัทลุง
02 ก.ย. 2563 17:08   กำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ประจำปี 2563
19 ส.ค. 2563 17:40   บริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จำกัด ("บริษัทย่อย") จัดตั้งบริษัทใหม่ (ข้อมูลเพิ่มเติม)
14 ส.ค. 2563 21:27   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 18:43   บริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จำกัด ("บริษัทย่อย") จัดตั้งบริษัทใหม่
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
เบอร์โทรศัพท์ 0-2022-7777
เบอร์โทรสาร 0-2022-7788
URL www.trc-con.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1998 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/12/2548
ราคา IPO (บาท) 1.70 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.125 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.50 : ใหม่ 0.125 @ 11/05/2558

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 02/01/2557
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / บริการรับเหมาก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  รับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27 มี.ค. 2563 01 เม.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  69.67% 9,208 64.09% 10,241
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 12.66% (ณ วันที่ 23/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.61% (ณ วันที่ 23/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 2.10 2.33
  20 วัน -8.33 -5.83 -5.78
  60 วัน -31.25 -20.84 -26.22
  120 วัน 83.33 42.70 48.59
  YTD -8.33 11.43 14.57
  P/E (X) N/A 35.05 21.68
  P/BV (X) 1.32 0.94 1.42
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.05 0.34 0.90

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด 2,712,797,314 28.30
  2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 470,714,532 4.91
  3. SMPR Holding Pte. Ltd. 348,434,992 3.63
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 338,675,789 3.53
  5. นาย แสงชัย วสุนธรา 218,809,020 2.28
  6. นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ 180,000,000 1.88
  7. นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์ 132,416,665 1.38
  8. นาย อยุทธ์ พจน์อนันต์ 123,977,777 1.29
  9. นาย สมัย ลี้สกุล 117,631,494 1.23
  10. นาง ดวงใจ พรพิรุณรักษ์ 111,000,000 1.16

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง ไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ
  2. นาย สมัย ลี้สกุล ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย ภาสิต ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาง พจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ
  5. น.ส. ภาวิตา ลี้สกุล กรรมการ
  6. นาย พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ
  7. นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย กำจร ตติยกวี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาง รัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 9,587.15  9,587.15  6,163.17 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,054.59  1,150.46  2,465.27 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.11  0.12  0.34 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.08  0.11  0.45 
  P/BV (X) 1.32  1.09  0.89 
  P/E (X) N/A  N/A  52.98 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 29.18  51.62  45.52 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.96  3.71  7.28 
  Beta 1.35  0.57  1.30 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -8.33  -64.87  -60.38 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  0.48 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.25 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 20.00 : 1.00 หุ้น 25 พ.ค. 2561 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.002 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว วันนิสา งามบัวทอง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 47.55 138.78 182.19 82.26 336.37
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 339.02 394.64 700.18 715.32 825.59
  สินค้าคงเหลือ 311.70 52.97 85.92 65.66 61.76
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,857.66 2,280.04 3,011.58 2,342.15 2,599.12
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 570.01 622.04 595.91 640.96 684.74
  รวมสินทรัพย์ 3,632.89 2,978.97 3,715.63 3,055.78 4,598.38
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 526.26 596.54 473.05 581.80 70.36
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 552.61 664.05 508.64 744.13 451.03
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 13.20 33.90 32.29 183.96 311.24
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,745.40 2,306.46 2,779.34 2,274.55 1,767.15
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 114.86 91.00 96.70 78.22 75.40
  รวมหนี้สิน 2,860.26 2,397.46 2,876.05 2,352.77 1,842.55
  ทุนจดทะเบียน 1,198.39 1,198.39 1,198.39 770.40 733.71
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,198.39 770.40 1,198.39 770.40 733.71
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - 1,041.74 1,041.74
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -2.96 -2.96 -2.96 -2.96 -2.96
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -409.37 -170.82 -342.94 -1,091.40 997.38
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 801.14 609.74 868.11 732.31 2,783.49
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -28.50 -28.23 -28.53 -29.29 -27.67
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,672.78 1,448.59 3,378.46 2,262.37 2,370.13
  รายได้อื่น 21.72 18.18 48.15 42.15 65.82
  รวมรายได้ 1,694.50 1,468.89 3,428.23 2,306.49 2,435.95
  ต้นทุนขาย 1,571.71 1,396.72 3,321.17 2,351.09 1,859.72
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 171.58 174.45 376.25 318.43 341.91
  รวมค่าใช้จ่าย 1,746.25 1,571.17 3,697.86 4,295.33 2,271.07
  EBITDA 3.60 -44.08 -153.94 -1,875.97 271.33
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 55.36 58.20 115.70 112.87 106.45
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -51.76 -102.28 -269.63 -1,988.84 164.88
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -66.43 -121.16 -293.28 -2,040.57 92.79
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.01 -0.02 -0.04 -0.33 0.02
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -39.77 256.42 61.25 -491.65 339.21
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -103.22 -44.57 -95.08 -79.79 -59.99
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 7.94 -155.82 130.11 316.99 -56.32
  เงินสดสุทธิ -135.06 56.03 96.27 -254.45 222.90
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.04 0.99 1.08 1.03
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -33.82 -127.07 -36.65 -116.08
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -6.63 -54.30 -7.96 -51.97
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.57 3.93 3.31 3.21
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.11 0.74 1.01 0.60
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 6.04 3.58 1.70 -3.92
  EBIT Margin (%) -3.05 -6.96 -7.87 -86.23
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -3.92 -8.25 -8.55 -88.47

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  22 ก.ค. 2562 XR 3,423,981,013 9,587,146,838 0.125
  25 พ.ค. 2561 XD 293,472,529 6,163,165,825 0.125
  26 พ.ค. 2560 XD 733,707,536 5,869,693,296 0.125

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 15.48 53.43 49.33 -4.55
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 12.53 78.61 41.26 26.42
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 15.36 54.00 48.63 -5.31
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 11.14 61.33 -13.91 89.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.82 4.32 4.77 2.94
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 37.16 84.53 76.46 124.30
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 19.17 23.23 43.82 36.90
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 19.04 15.71 8.33 9.89
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.75 5.69 5.30 3.93
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 63.51 64.16 68.84 92.77
  วงจรเงินสด (วัน) -7.31 36.08 15.95 41.42


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น