สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TR บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/แฟชั่น
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
29.75 33.00 / 20.00 75.94 0.25 201.60 5,997.60 6,192.49 -299.85 17.98
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 พ.ย. 2563 19:12   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
13 พ.ย. 2563 17:58   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2563 17:58   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
13 พ.ย. 2563 17:57   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
09 ก.ย. 2563 17:38   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16, 888/160-161 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2253-6745-54
เบอร์โทรสาร 0-2254-3181, 0-2254-5472
URL www.thairayon.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 13/2/1974 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/09/2527
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 07/02/2549

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตเส้นใยประดิษฐ์เรยอนจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 ก.ค. 2563 11 มิ.ย. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
43.63% 955 42.39% 1,047
การถือครองหุ้นต่างด้าว 59.61% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
การถือครองหุ้น NVDR  1.44% (ณ วันที่ 25/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - 0.80 0.57
20 วัน 8.18 7.15 7.08
60 วัน 41.67 35.62 14.50
120 วัน 14.42 11.19 2.18
YTD 6.25 4.57 2.55
P/E (X) 75.94 506.20 29.96
P/BV (X) 0.25 0.47 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.13 1.43

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@13 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. ASSEAU COMPANY LIMITED 33,582,850 16.66
2. WHOLTON COMPANY LIMITED 22,165,700 10.99
3. ONEIDA SERVICES LIMITED 21,600,000 10.71
4. CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. 14,502,820 7.19
5. GRASIM INDUSTRIES LIMITED 13,988,570 6.94
6. บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด 12,571,280 6.24
7. บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด 9,738,500 4.83
8. น.ส. ศนิตา คาจิจิ 4,901,385 2.43
9. นาง ศิลิกา มัสกาตี 4,901,385 2.43
10. น.ส. วนิตา ทักราล 4,730,840 2.35

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย เค.เอ็ม. เบอร์ล่า ประธานกรรมการ
2. นาย บีร์ กาปูร์ ประธานบริหารกลุ่ม / กรรมการ
3. นาง ราชาสรี เบอร์ล่า กรรมการ
4. นาย ไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ
5. นาย ดิลิป ซิงห์ กอร์ กรรมการ
6. นาย ไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นาย วินัย สัจเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาย ปุร์สโซตัม ดาส ชาร์มา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
25 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 201.60  201.60  201.60 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,997.60  5,644.80  5,796.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 29.75  28.00  28.75 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 118.08  118.08  115.40 
P/BV (X) 0.25  0.24  0.25 
P/E (X) 75.94  71.47  44.53 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.33  6.76  8.14 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.24  1.32  2.06 
Beta 0.38  0.35  0.43 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 6.25  -2.61  -32.35 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.17  0.18  2.43 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.13  0.13  1.08 
นโยบายเงินปันผล พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.05 บาท 20 ส.ค. 2563 เงินปันผล
01 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562 0.70 บาท 19 ส.ค. 2562 เงินปันผล
01 เม.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2561 1.15 บาท 07 ส.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/03/2021)
นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/03
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
(01/04/63 
-30/09/63) 
6M/2563 
(01/04/62 
-30/09/62) 
2563 
(01/04/62 
-31/03/63) 
2562 
(01/04/61 
-31/03/62) 
2561 
(01/04/60 
-31/03/61) 
เงินสด 1,176.71 671.65 1,403.99 175.36 834.83
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,119.56 1,235.85 1,113.98 1,388.48 1,337.89
สินค้าคงเหลือ 845.28 1,499.83 1,430.88 1,675.77 1,440.60
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,779.76 6,372.24 6,201.41 6,660.50 6,063.95
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,801.18 3,025.42 2,938.75 2,984.43 3,112.45
รวมสินทรัพย์ 25,177.31 25,171.62 25,398.34 26,118.68 25,093.11
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 44.64 - 16.96 - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 871.35 1,413.16 1,454.41 1,592.88 1,248.02
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 939.12 1,466.05 1,535.25 1,619.14 1,378.86
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 432.48 441.01 332.60 427.22 524.58
รวมหนี้สิน 1,371.60 1,907.06 1,867.86 2,046.36 1,903.44
ทุนจดทะเบียน 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 24,307.65 23,706.11 24,220.47 24,177.67 22,833.99
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 23,805.72 23,264.55 23,530.49 24,072.33 23,189.67
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
(01/04/63 
-30/09/63) 
6M/2563 
(01/04/62 
-30/09/62) 
2563 
(01/04/62 
-31/03/63) 
2562 
(01/04/61 
-31/03/62) 
2561 
(01/04/60 
-31/03/61) 
ยอดขายสุทธิ 2,581.28 4,018.72 7,374.45 9,383.22 10,031.86
รายได้อื่น 94.03 87.63 156.40 168.07 239.44
รวมรายได้ 2,675.31 4,106.34 8,042.44 10,800.83 11,654.18
ต้นทุนขาย 2,533.36 3,917.04 7,297.37 8,585.76 8,807.17
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 276.18 289.67 612.22 609.23 626.86
รวมค่าใช้จ่าย 3,145.30 4,448.27 7,909.59 9,194.99 9,434.03
EBITDA -299.85 -184.96 459.24 1,945.63 2,590.83
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 170.13 156.97 326.39 339.79 370.68
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -469.98 -341.92 132.85 1,605.83 2,220.15
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -439.20 -330.97 187.21 1,576.67 2,127.55
กำไรต่อหุ้น (บาท) -2.18 -1.64 0.93 7.82 10.55
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
(01/04/63 
-30/09/63) 
6M/2563 
(01/04/62 
-30/09/62) 
2563 
(01/04/62 
-31/03/63) 
2562 
(01/04/61 
-31/03/62) 
2561 
(01/04/60 
-31/03/61) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -20.75 360.39 554.89 737.74 1,561.60
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -224.08 277.02 797.84 -1,165.95 -279.20
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 17.55 -141.11 -124.08 -231.27 -667.84
เงินสดสุทธิ -227.29 496.29 1,228.64 -659.48 614.56
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.02 4.35 4.04 4.11
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.34 0.55 0.79 6.67
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.02 0.51 0.52 6.27
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.06 0.08 0.08 0.09
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.26 0.36 0.31 0.42
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 1.86 2.53 1.05 8.50
EBIT Margin (%) -17.57 -8.33 1.65 14.87
อัตรากำไรสุทธิ (%) -16.42 -8.06 2.33 14.60

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -35.77 -16.64 -21.41 -6.47
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -35.32 -8.88 -15.01 -2.51
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -34.85 -28.28 -25.54 -7.32
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -29.29 -3.13 -13.98 -2.53
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A -88.13 -25.89

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.04 6.58 5.89 6.88
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 72.40 55.44 61.93 53.03
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.04 5.20 4.70 5.51
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 72.37 70.25 77.69 66.24
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.18 5.84 4.79 6.04
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 70.50 62.46 76.21 60.39
วงจรเงินสด (วัน) 74.27 63.23 63.41 58.88


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น