สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TR บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/แฟชั่น
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
51.25 62.00 / 25.50 3.44 0.35 201.60 10,332.00 12,009.85 2,772.17 3.42
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 พ.ย. 2564 17:07   แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
15 พ.ย. 2564 17:42   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 พ.ย. 2564 17:42   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
15 พ.ย. 2564 17:41   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
09 พ.ย. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 08 พฤศจิกายน 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16, 888/160-161 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2253-6745-54
เบอร์โทรสาร 0-2254-3181, 0-2254-5472
URL www.thairayon.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 13/2/1974 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/09/2527
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 07/02/2549

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตเส้นใยประดิษฐ์เรยอนจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มิ.ย. 2564 13 ก.ค. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
36.41% 945 43.63% 955
การถือครองหุ้นต่างด้าว 65.82% (ณ วันที่ 26/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
การถือครองหุ้น NVDR  1.57% (ณ วันที่ 26/01/2565)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -4.65 -4.33 -3.79
20 วัน 0.49 -2.63 0.11
60 วัน -2.38 -4.87 -2.82
120 วัน 62.70 43.23 52.96
YTD -4.21 -5.77 -3.38
P/E (X) 3.44 14.66 20.63
P/BV (X) 0.35 0.56 1.77
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 1.42 1.32

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@14 มิ.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
1. ASSEAU COMPANY LIMITED 33,582,850 16.66
2. SURYA KIRAN INVESTMENTS PTE LIMITED 23,002,820 11.41
3. WHOLTON COMPANY LIMITED 22,165,700 10.99
4. ONEIDA SERVICES LIMITED 21,600,000 10.71
5. GRASIM INDUSTRIES LIMITED 13,988,570 6.94
6. บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด 9,738,500 4.83
7. นาง ศิลิกา มัสกาตี 4,901,385 2.43
8. น.ส. ศนิตา คาจิจิ 4,901,385 2.43
9. น.ส. วนิตา ทักราล 4,730,840 2.35
10. บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด 4,071,280 2.02

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย เค.เอ็ม. เบอร์ล่า ประธานกรรมการ
2. นาย บีร์ กาปูร์ ประธานบริหารกลุ่ม
3. นาง ราชาสรี เบอร์ล่า กรรมการ
4. นาย ดิลิป ซิงห์ กอร์ กรรมการ
5. นาย ประสาน กุมาร สิปานิ กรรมการ
6. นาย ไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นาย วินัย สัจเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาย ปุร์สโซตัม ดาส ชาร์มา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
26 ม.ค. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 201.60  201.60  201.60 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 10,332.00  10,785.60  5,644.80 
ราคา (บาท/หุ้น) 51.25  53.50  28.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 144.96  144.96  118.08 
P/BV (X) 0.35  0.37  0.24 
P/E (X) 3.44  3.59  71.47 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.63  23.02  6.76 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 10.42  9.06  1.32 
Beta 0.62  0.68  0.35 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -4.21  91.07  -2.61 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.10  0.09  0.18 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.13 
นโยบายเงินปันผล พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.05 บาท 18 ส.ค. 2564 เงินปันผล
- 0.05 บาท 20 ส.ค. 2563 เงินปันผล
01 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562 0.70 บาท 19 ส.ค. 2562 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/03/2022)
นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว ชนารัตน์ จันทร์หวา/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/03
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
(01/04/64 
-30/09/64) 
6M/2564 
(01/04/63 
-30/09/63) 
2564 
(01/04/63 
-31/03/64) 
2563 
(01/04/62 
-31/03/63) 
2562 
(01/04/61 
-31/03/62) 
ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 570.24 1,176.71 220.07 1,403.99 175.36
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,653.34 1,119.56 1,519.19 1,113.98 1,388.48
สินค้าคงเหลือ 1,463.27 845.28 1,097.03 1,430.88 1,675.77
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,120.11 3,779.76 3,135.93 6,201.41 6,660.50
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,637.40 2,801.18 2,694.28 2,938.75 2,984.43
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 27,352.10 21,397.56 24,774.80 19,196.93 19,458.18
รวมสินทรัพย์ 31,472.22 25,177.31 27,910.73 25,398.34 26,118.68
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 44.64 115.00 16.96 -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,288.41 871.35 1,088.79 1,454.41 1,592.88
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,454.62 939.12 1,259.74 1,535.25 1,619.14
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 793.46 432.48 610.34 332.60 427.22
รวมหนี้สิน 2,248.09 1,371.60 1,870.07 1,867.86 2,046.36
ทุนจดทะเบียน 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 27,508.37 24,307.65 25,043.78 24,220.47 24,177.67
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 1,514.16 -703.54 795.28 -891.58 -306.95
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 29,224.13 23,805.72 26,040.66 23,530.49 24,072.33
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
(01/04/64 
-30/09/64) 
6M/2564 
(01/04/63 
-30/09/63) 
2564 
(01/04/63 
-31/03/64) 
2563 
(01/04/62 
-31/03/63) 
2562 
(01/04/61 
-31/03/62) 
ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 4,792.20 2,581.28 6,003.50 7,374.45 9,383.22
รายได้อื่น 2.67 48.23 52.93 69.42 65.83
รวมรายได้ 4,816.65 2,648.78 6,080.07 7,451.55 9,456.40
ต้นทุน 3,477.18 2,533.36 5,516.59 7,297.37 8,585.76
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 687.37 276.18 757.83 612.22 609.23
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 4,164.55 2,809.55 6,274.42 7,909.59 9,194.99
EBITDA 2,772.17 -299.85 435.80 459.24 1,945.63
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 173.58 170.13 354.86 326.39 339.79
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 2,598.59 -469.99 80.94 132.85 1,605.83
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,474.67 -439.20 89.48 187.21 1,576.67
กำไรต่อหุ้น (บาท) 12.28 -2.18 0.44 0.93 7.82
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
(01/04/64 
-30/09/64) 
6M/2564 
(01/04/63 
-30/09/63) 
2564 
(01/04/63 
-31/03/64) 
2563 
(01/04/62 
-31/03/63) 
2562 
(01/04/61 
-31/03/62) 
ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 485.79 -20.75 -325.13 554.89 737.74
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -9.51 -224.08 -946.43 797.84 -1,165.95
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -126.11 17.55 87.64 -124.08 -231.27
เงินสดสุทธิ 350.17 -227.29 -1,183.92 1,228.64 -659.48
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.83 4.02 2.49 4.04
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.33 0.34 0.36 0.79
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.12 0.02 0.30 0.52
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.08 0.06 0.07 0.08
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.29 0.24 0.23 0.29
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 27.44 1.86 8.11 1.05
EBIT Margin (%) 53.95 -17.74 1.33 1.78
อัตรากำไรสุทธิ (%) 51.38 -16.58 1.47 2.51

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 85.65 -35.77 -18.59 -21.41
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 37.26 -35.32 -24.40 -15.01
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 81.84 -34.81 -18.41 -21.20
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 48.23 -33.21 -20.67 -13.98
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A -52.20 -88.13

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.92 5.04 4.56 5.89
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 61.61 72.40 80.05 61.93
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.60 5.04 4.36 4.70
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 65.21 72.37 83.63 77.69
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.98 5.18 4.34 4.79
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 61.01 70.50 84.13 76.21
วงจรเงินสด (วัน) 65.81 74.27 79.54 63.41


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้