สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TQM บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET100
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
125.00 149.00 / 42.75 56.57 17.09 300.00 37,500.00 39,127.60 746.31 41.52
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
19 ม.ค. 2564 18:59   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน
06 ม.ค. 2564 18:45   การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
24 ธ.ค. 2563 20:09   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
21 ธ.ค. 2563 12:50   แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
17 ธ.ค. 2563 17:22   การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ (เพิ่ม Template)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2119-8888
เบอร์โทรสาร 0-2119-9000
URL www.tqmcorp.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 04/07/2011 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 20/12/2561
ราคา IPO (บาท) 23.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท ที เจ เอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และบริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 17 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  40.58% 2,730 28.62% 1,592
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 13.41% (ณ วันที่ 20/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.55% (ณ วันที่ 20/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 3.31 4.43 5.46
  20 วัน -1.96 -3.85 -4.12
  60 วัน 8.23 -8.27 -13.56
  120 วัน -10.71 -18.90 -19.99
  YTD -7.06 -10.04 -11.13
  P/E (X) 56.57 20.21 30.26
  P/BV (X) 17.09 1.44 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.49 0.20 1.36

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 พ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด 152,700,100 50.90
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,059,371 4.02
  3. STATE STREET EUROPE LIMITED 11,474,610 3.82
  4. นาย อัญชลิน พรรณนิภา 11,027,000 3.68
  5. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 11,011,300 3.67
  6. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,700,000 3.23
  7. นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา 8,807,000 2.94
  8. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 6,752,500 2.25
  9. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 6,050,000 2.02
  10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 5,031,300 1.68

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อัญชลิน พรรณนิภา ประธานกรรมการ / ประธานบริษัท
  2. นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย อำพน อ้นเอี่ยม กรรมการ
  4. น.ส. รัตนา พรรณนิภา กรรมการ
  5. น.ส. สมพร อำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ
  6. นาย มารุต สิมะเสถียร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. น.ส. รัชนีพร พุคยาภรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. น.ส. สุวภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ
  10. นาย ธนา เธียรอัจฉริยะ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 300.00  300.00  300.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 37,500.00  40,350.00  19,800.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 125.00  134.50  66.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.31  7.31  7.40 
  P/BV (X) 17.09  18.39  8.92 
  P/E (X) 56.57  60.87  40.87 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.17  165.78  162.24 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 177.72  201.71  74.96 
  Beta 0.70  0.72  1.17 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -7.06  103.79  189.47 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.40  1.30  0.45 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.95  0.95  0.59 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายของแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 1.00 บาท 08 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 1.10 บาท 14 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.65 บาท 12 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.30 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 682.18 569.62 959.39 848.33 539.47
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ - - - - -
  สินค้าคงเหลือ - - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,041.40 2,959.23 3,488.87 3,286.62 1,614.79
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 84.27 78.29 79.60 92.34 125.05
  รวมสินทรัพย์ 4,503.43 3,829.26 4,256.96 3,824.89 1,906.45
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ - - - - -
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 97.02 - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,689.68 1,528.54 1,815.59 1,621.58 1,478.28
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 620.09 79.92 91.11 58.07 51.69
  รวมหนี้สิน 2,309.77 1,608.46 1,906.70 1,679.65 1,529.97
  ทุนจดทะเบียน 300.00 300.00 300.00 300.00 225.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 300.00 300.00 300.00 300.00 225.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,606.75 1,606.75 1,606.75 1,606.75 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 67.93 67.93 67.93 67.93 67.93
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 263.20 241.92 381.77 170.56 83.55
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,193.66 2,220.80 2,350.26 2,145.25 376.48
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.00 0.00 0.00 0.00 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 2,302.59 1,993.88 2,711.54 2,501.11 2,257.81
  รายได้อื่น 41.67 52.42 72.28 23.92 23.86
  รวมรายได้ 2,344.25 2,046.31 2,783.83 2,525.04 2,281.67
  ต้นทุนขาย 1,149.28 1,044.10 1,413.89 1,287.36 1,172.21
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 560.36 564.27 745.72 736.42 775.21
  รวมค่าใช้จ่าย 1,709.65 1,609.01 2,160.26 2,024.33 1,947.42
  EBITDA 746.31 469.71 665.85 550.53 384.01
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 111.71 32.41 42.28 49.82 49.76
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 634.61 437.29 623.57 500.70 334.25
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 511.98 356.35 507.23 404.27 268.31
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.71 1.19 1.69 1.77 119.25
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 550.24 346.11 493.65 246.48 222.80
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -123.41 -339.82 -75.69 -1,324.02 246.60
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -704.04 -285.00 -306.90 1,386.40 -225.00
  เงินสดสุทธิ -277.22 -278.72 111.06 308.86 244.40
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.80 1.94 1.92 2.03
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 30.03 36.46 22.57 32.06
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 19.70 20.92 15.43 17.47
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.05 0.72 0.81 0.78
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.74 0.97 0.69 0.88
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 50.09 47.63 47.86 48.53
  EBIT Margin (%) 27.07 21.37 22.40 19.83
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 21.84 17.41 18.22 16.01

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 15.48 N/A 8.41 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 10.07 N/A 9.83 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 14.56 N/A 10.25 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 6.25 N/A 6.71 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 43.67 N/A 25.47 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) - - - -
  วงจรเงินสด (วัน) - - - -


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น