สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TQM บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET100
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
106.00 140.50 / 100.50 37.14 13.72 300.00 31,800.00 32,900.31 930.57 27.35
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
03 ธ.ค. 2564 13:18   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซต์
01 ธ.ค. 2564 17:39   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
12 พ.ย. 2564 13:07   สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่ม Template)
12 พ.ย. 2564 13:06   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้, สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน, การกำหนดวัน Record Date และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (เพิ่ม Template)
12 พ.ย. 2564 08:53   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2119-8888
เบอร์โทรสาร 0-2119-9000
URL www.tqmcorp.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 04/07/2011 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 20/12/2561
ราคา IPO (บาท) 23.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท ที เจ เอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และบริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2564 17 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  41.73% 5,771 40.58% 2,730
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 17.12% (ณ วันที่ 03/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.70% (ณ วันที่ 03/12/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.40 -2.02 -0.00
  20 วัน 3.41 -2.08 4.96
  60 วัน -7.02 -13.57 -3.38
  120 วัน -9.79 -9.79 -8.12
  YTD -21.19 -28.72 -28.08
  P/E (X) 37.14 36.59 19.82
  P/BV (X) 13.72 1.47 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.14 0.17 1.16

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 พ.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด 153,446,400 51.15
  2. STATE STREET EUROPE LIMITED 16,266,286 5.42
  3. นาย อัญชลิน พรรณนิภา 11,195,000 3.73
  4. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,750,000 3.25
  5. นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา 9,248,200 3.08
  6. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 8,923,600 2.97
  7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 7,677,900 2.56
  8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 6,877,060 2.29
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,282,596 1.76
  10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 5,200,600 1.73

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อัญชลิน พรรณนิภา ประธานกรรมการ / ประธานบริษัท
  2. นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย อำพน อ้นเอี่ยม กรรมการ
  4. น.ส. รัตนา พรรณนิภา กรรมการ
  5. น.ส. สมพร อำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ
  6. นาย มารุต สิมะเสถียร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. น.ส. รัชนีพร พุคยาภรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. น.ส. สุวภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ
  10. นาย ธนา เธียรอัจฉริยะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  03 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 300.00  300.00  300.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 31,800.00  40,350.00  19,800.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 106.00  134.50  66.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.73  7.31  7.40 
  P/BV (X) 13.72  18.39  8.92 
  P/E (X) 37.14  60.87  40.87 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 78.28  165.78  162.24 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 125.39  201.71  74.96 
  Beta 0.56  0.72  1.17 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -21.19  103.79  189.47 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.03  1.30  0.45 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.91  0.95  0.59 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายของแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 1.45 บาท 09 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  - 1.15 บาท 14 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 1.00 บาท 08 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 1.10 บาท 14 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.65 บาท 12 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.30 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย บุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย โชคชัย งามวุฒิกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 486.10 682.18 1,107.05 959.39 848.33
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 562.48 581.24 715.14 672.49 598.30
  สินค้าคงเหลือ - - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,632.35 3,041.40 3,476.82 3,488.87 3,286.62
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 85.55 84.27 93.68 79.60 92.34
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,272.45 1,462.03 1,477.09 768.09 538.28
  รวมสินทรัพย์ 3,904.81 4,503.43 4,953.91 4,256.96 3,824.89
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 370.63 947.13 1,258.15 1,303.02 1,170.78
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 577.90 1,689.68 1,957.44 1,815.59 1,621.58
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 689.92 620.09 596.83 91.11 58.07
  รวมหนี้สิน 1,267.82 2,309.77 2,554.26 1,906.70 1,679.65
  ทุนจดทะเบียน 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,606.75 1,606.75 1,606.75 1,606.75 1,606.75
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 335.01 263.20 453.22 381.77 170.56
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 76.64 23.70 39.67 61.73 67.93
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 67.93 67.93 67.93 67.93 67.93
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,318.40 2,193.66 2,399.65 2,350.26 2,145.25
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 318.59 0.00 0.00 0.00 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 2,433.78 2,302.59 3,082.51 2,711.54 2,501.11
  รายได้อื่น 30.35 9.15 11.02 23.91 5.39
  รวมรายได้ 2,492.03 2,344.25 3,136.08 2,783.83 2,525.04
  ต้นทุน 1,170.36 1,149.28 1,517.43 1,413.89 1,287.36
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 567.88 560.37 747.38 745.72 736.42
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,738.25 1,709.65 2,264.81 2,159.61 2,023.78
  EBITDA 930.57 746.31 1,018.57 665.85 550.53
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 114.58 111.71 147.31 42.28 49.82
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 815.99 634.61 871.26 623.57 500.70
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 666.26 511.98 702.00 507.23 404.27
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.21 1.71 2.34 1.69 1.77
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 517.98 550.24 693.89 493.65 246.48
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -294.87 -123.41 182.69 -75.69 -1,324.02
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -847.42 -704.04 -728.93 -306.90 1,386.40
  เงินสดสุทธิ -624.32 -277.22 147.66 111.06 308.86
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.82 1.80 1.78 1.92
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 37.96 30.03 29.56 22.57
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 25.04 19.70 18.92 15.43
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.48 1.05 1.06 0.81
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.78 0.74 0.68 0.69
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 51.91 50.09 50.77 47.86
  EBIT Margin (%) 32.74 27.07 27.78 22.40
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 26.64 21.84 22.38 18.22

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 5.70 15.48 13.68 8.41
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 1.83 10.07 7.32 9.83
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 6.30 14.56 12.65 10.25
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 1.67 6.30 4.87 6.71
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 30.14 43.67 38.40 25.47

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.62 5.41 4.44 4.27
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 64.95 67.42 82.15 85.53
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.34 1.62 1.18 1.14
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 156.31 225.71 308.03 319.31
  วงจรเงินสด (วัน) -91.36 -158.28 -225.87 -233.78


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้