สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TPS บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.50 2.92 / 1.57 14.20 1.94 140.00 700.00 868.10 55.80 12.10
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 ม.ค. 2564 18:01   การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
09 ธ.ค. 2563 08:56   แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2564
25 พ.ย. 2563 12:36   แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทย่อย
12 พ.ย. 2563 20:19   แจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
12 พ.ย. 2563 20:19   แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 99 ซอยซิเมนต์ไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2112-9999
เบอร์โทรสาร 0-2112-9998
URL https://www.thepractical.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 20/05/2004 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/11/2562
ราคา IPO (บาท) 2.50 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  เป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Solutions Provider : ITP )

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 ก.ค. 2563 11 พ.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  31.67% 869 32.92% 1,297
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.02% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.13% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.81 -1.60 -0.09
  20 วัน 9.65 2.33 4.40
  60 วัน 4.17 -0.70 -9.19
  120 วัน 14.68 13.72 -1.52
  YTD 7.76 2.27 2.40
  P/E (X) 14.20 33.20 77.77
  P/BV (X) 1.94 3.30 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.39 1.30 0.28

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย บุญสม กิจเกษตรสถาพร 105,500,000 37.68
  2. นาย เมธี วิธวาศิริ 29,500,000 10.54
  3. นาง จรัญญา กิจเกษตรสถาพร 16,400,000 5.86
  4. น.ส. อุดมลักขณ์ ใจซื่อกุล 16,250,000 5.80
  5. นาง วรรณา ลาภส่งผล 11,500,000 4.11
  6. นาวาอากาศตรี ประมวณชัย ชุนสอาด 10,000,000 3.57
  7. นาย วสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี 8,350,000 2.98
  8. น.ส. อุมาพร เส้งสุย 6,473,000 2.31
  9. นาย สุรชัย พุทธพรประสิทธิ์ 5,765,300 2.06
  10. นาย วีรชัย เดชอมรธัญ 3,032,500 1.08

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อโนชา วงศ์รุ่งโรจน์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย บุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย เมธี วิธวาศิริ กรรมการ
  4. น.ส. จันทร์ฉาย เวชปัญญา กรรมการ
  5. น.ส. อุมาพร เส้งสุย กรรมการ
  6. นาย วุฒิชัย ชาติอิศรานุวัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาง รัชนี พัฒนเลิศพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ทัฬห์ สิริโภคี กรรมการอิสระ
  9. นาย ปรีชา เอื้ออนันตธนกุล กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 280.00  280.00  280.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 700.00  649.60  565.60 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.50  2.32  2.02 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.29  1.29  N/A 
  P/BV (X) 1.94  1.80 
  P/E (X) 14.20  13.18  9.29 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 22.72  265.63  88.37 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 9.84  7.45  19.90 
  Beta 0.79  0.78 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 7.76  14.85  -19.20 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 8.00  8.62  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.14  1.14 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.20 บาท 15 พ.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว สุลลิต อาดสว่าง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสด 119.68 21.79 197.58 10.17
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 155.97 116.94 149.43 170.12
  สินค้าคงเหลือ 92.47 78.45 47.29 56.76
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 387.07 228.77 407.91 260.10
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 142.81 128.36 145.13 71.60
  รวมสินทรัพย์ 648.99 424.20 631.61 380.56
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 5.42 - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 207.63 154.25 152.44 148.82
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 5.92 5.85 8.57 2.45
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 221.04 169.85 165.49 159.25
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 66.26 77.09 86.28 36.76
  รวมหนี้สิน 287.30 246.93 251.77 196.01
  ทุนจดทะเบียน 140.00 140.00 140.00 100.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 140.00 100.00 140.00 100.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 153.29 - 153.29 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 6.75 6.75 6.75 6.75
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 61.16 70.51 79.79 77.80
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 361.21 177.27 379.84 184.55
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.48 - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ยอดขายสุทธิ 520.38 461.76 639.54 536.58
  รายได้อื่น 2.75 2.00 2.73 3.19
  รวมรายได้ 523.13 463.76 642.26 539.77
  ต้นทุนขาย 363.32 311.65 441.35 368.49
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 111.45 104.27 138.80 116.91
  รวมค่าใช้จ่าย 474.77 415.92 580.15 485.40
  EBITDA 55.80 51.66 67.58 59.38
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 7.44 3.83 5.47 5.01
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 48.36 47.84 62.11 54.37
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 38.09 37.72 48.92 42.01
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.14 0.19 0.23 42.88
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 27.57 79.23 86.51 75.57
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -15.98 -56.38 -74.82 -58.17
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -89.48 -11.21 175.71 -24.41
  เงินสดสุทธิ -77.89 11.63 187.41 -7.02
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.75 2.46
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.31 17.34
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.67 12.27
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.80 0.66
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.31 1.27
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 30.18 30.99
  EBIT Margin (%) 9.24 9.67
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.28 7.62

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.12 4.00
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 71.34 91.19
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.77 8.48
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 63.27 43.03
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.72 2.93
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 133.96 124.57
  วงจรเงินสด (วัน) 0.65 9.64


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น