สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
12.70 20.40 / 11.10 - 1.03 4,948.58 6,953.25
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
08 ก.ย. 2563 17:10   การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ TPRIME
08 ก.ย. 2563 12:37   แจ้งการลดทุนชาระแล้วครั้งที่ 3 ในรอบปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้
18 ส.ค. 2563 17:41   แจ้งเปลี่ยนแปลงการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการลดทุนชำระแล้วครั้งที่ 3 ในรอบปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้
14 ส.ค. 2563 12:50   ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563
13 ส.ค. 2563 18:44   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ซีบีเอ็ม แฟซิลิตี้ส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ที่อยู่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 1701-2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2258-4515
เบอร์โทรสาร 0-2258-4519
URL www.tprimereit.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/10/2016 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 31/10/2559
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด
 • พาร์ 9.0385 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 9.1002 : ใหม่ 9.0385 @ 11/09/2563

  ลักษณะธุรกิจ
  TPRIME ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ และลงทุนทางอ้อมโดยการซื้อหุ้นร้อยละ 99.99 ของบริษัท เอ็กเชน ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ โดยมีบริษัท ซีบีเอ็ม แฟซิลิตี้ส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ และโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ตามลำดับ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 เม.ย. 2563 07 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  37.90% 688 94.46% 767
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.26% (ณ วันที่ 24/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 24/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.79 -2.41 -0.94
  20 วัน -7.97 -9.24 -2.83
  60 วัน -13.61 -5.25 -7.65
  120 วัน 0.79 -11.31 -16.47
  YTD -20.13 2.71 1.16
  P/E (X) - N/A 21.38
  P/BV (X) 1.03 1.15 1.41
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.02 0.94

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@21 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 113,546,300 20.74
  2. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 42,780,800 7.81
  3. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 40,106,000 7.33
  4. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 39,870,000 7.28
  5. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 37,010,000 6.76
  6. กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 32,473,400 5.93
  7. กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 29,691,200 5.42
  8. ธนาคาร ออมสิน 22,500,000 4.11
  9. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 16,500,000 3.01
  10. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 14,891,100 2.72

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 547.50  547.50  547.50 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,953.25  8,705.25  6,898.50 
  ราคา (บาท/หุ้น) 12.70  15.90  12.60 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 12.28  11.70  11.22 
  P/BV (X) 1.03  1.36  1.12 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.22  14.53  10.19 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.89  5.03  2.78 
  Beta 0.29  0.28  0.15 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 12.28  (ข้อมูล ณ วันที่ 24/09/2563) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -20.13  26.19  6.78 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.28  2.96  2.95 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้นได้แก่ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชีและประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.1283 บาท 08 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.1284 บาท 08 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.1443 บาท 23 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.1307 บาท 11 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.1379 บาท 09 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.1304 บาท 07 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.1017 บาท 27 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.1177 บาท 11 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.1368 บาท 10 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.1146 บาท 08 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.0825 บาท 27 มี.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.0896 บาท 14 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินลงทุน - สุทธิ 8,590.27 8,085.24 8,225.15 7,904.38 7,596.40
  เงินสด 680.65 578.56 547.77 571.42 489.20
  ลูกหนี้ 20.01 37.26 6.89 16.82 15.82
  รวมสินทรัพย์ 9,455.24 8,891.29 8,971.97 8,721.42 8,356.77
  เจ้าหนี้ 20.71 24.84 35.87 31.27 35.20
  เงินมัดจำการเช่าและบริการ 282.70 283.98 287.49 286.30 266.27
  รวมหนี้สิน 2,730.31 2,522.61 2,552.19 2,561.30 2,500.43
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 4,982.36 5,118.14 5,050.41 5,186.14 5,324.49
  กำไร (ขาดทุน) สะสม 1,742.57 1,250.54 1,369.36 973.98 531.84
  สินทรัพย์สุทธิ 6,724.93 6,368.68 6,419.78 6,160.12 5,856.33
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 12.28 11.63 11.73 11.25 10.70
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากเงินลงทุน 461.49 487.72 980.87 932.19 831.34
  รายได้อื่น - - - - -
  รวมรายได้ 461.49 487.72 980.87 932.19 831.34
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ - - - 32.99 29.32
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 32.84 31.34 63.65 - -
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 15.58 14.73 29.96 28.87 27.60
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - - -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 82.76 110.77 219.66 260.41 269.31
  รวมค่าใช้จ่าย 233.93 264.94 532.02 550.94 530.58
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 227.56 222.78 448.85 381.26 300.76
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 358.52 240.04 462.15 543.46 352.09
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -225.64 -232.90 -485.80 -461.25 -413.39
  เงินสดสุทธิ 132.88 7.14 -23.65 82.21 -61.29
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น