สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TPP บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/บรรจุภัณฑ์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
18.70 35.50 / 11.50 53.92 0.81 375.00 701.25 780.29 19.62 24.13
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ส.ค. 2564 17:27   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
16 ส.ค. 2564 17:25   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
16 ส.ค. 2564 17:19   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
24 มิ.ย. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2564
02 มิ.ย. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 9/9 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ 0-2175-2201-8, 0-2175-2210-6
เบอร์โทรสาร 0-2175-2209, 0-2175-2218
URL www.tpppack.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 9/5/1983 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 06/11/2533
ราคา IPO (บาท) 90.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ประเภทกล่องกระดาษพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด กล่องบรรจุสินค้าจำแนกได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ คือ ของเด็กเล่น สินค้าอุปโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ในบ้านและครัวเรือน และอาหาร

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2564 16 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  28.55% 503 28.55% 517
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.31% (ณ วันที่ 20/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.14% (ณ วันที่ 20/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.11 -6.16 -2.75
  20 วัน -1.58 -1.77 -3.65
  60 วัน 2.19 3.06 -3.97
  120 วัน 10.00 -8.84 6.14
  YTD 61.21 14.32 42.68
  P/E (X) 53.92 26.28 20.92
  P/BV (X) 0.81 2.36 1.76
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.11 0.16 1.41

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ปราโมทย์ พสวงศ์ 8,885,200 23.69
  2. บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 6,000,000 16.00
  3. บริษัท ที เอส ไลฟ์ แคปปิตอล จำกัด 2,573,000 6.86
  4. บริษัท ไชยสุพงษ์ จำกัด 2,300,000 6.13
  5. นาง กัลยา อัศวินวิจิตร 1,797,900 4.79
  6. น.ส. ชนาทิพย์ อัศวินวิจิตร 1,770,000 4.72
  7. นาย ธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร 1,753,900 4.68
  8. นาย วัชรกิต อัศวินวิจิตร 1,712,048 4.57
  9. นาย ธนรัชต์ พสวงศ์ 1,289,400 3.44
  10. นาย รัชพล อัศวินวิจิตร 1,280,000 3.41

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร ประธานกรรมการ
  2. นาย ฉัตรชัย เอียสกุล รองประธานกรรมการ
  3. นาย พงศธัช อัศวินวิจิตร กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย อดุลย์ วินัยแพทย์ กรรมการ
  5. นาย สุพจน์ พฤกษานานนท์ กรรมการ
  6. นาย วรัญ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการ
  7. นาย อุดม นิลภารักษ์ กรรมการ
  8. นาย ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒน์ชัย กรรมการ
  9. นาย สุนทร พจน์ธนมาศ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย จักกพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย เจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. พ.อ. กิตติเมธ เมืองอ่ำ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 37.50  37.50  37.50 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 701.25  435.00  648.75 
  ราคา (บาท/หุ้น) 18.70  11.60  17.30 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 23.15  23.18  23.94 
  P/BV (X) 0.81  0.50  0.72 
  P/E (X) 53.92  N/A  24.50 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 13.80  1.99  2.47 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.60  0.04  0.06 
  Beta 0.09  0.87  0.74 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 61.21  -32.95  2.37 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.14  5.17  1.27 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.15  N/A  0.31 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้สุทธิประจำปีแล้ว โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.40 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.60 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.11 บาท - เงินปันผล
  - 0.11 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย เสถียร วงศ์สนันท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย วิชัย รุจิตานนท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว คนางค์นาถ กลิ่นขจร/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย อรรณพ ตรึงจิตวิลาส/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 56.14 44.29 44.67 88.19 26.17
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 52.37 49.51 58.50 64.08 67.34
  สินค้าคงเหลือ 28.22 36.35 28.00 48.53 78.23
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 290.70 287.40 290.77 320.97 290.40
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 592.67 605.20 598.26 616.82 621.86
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 712.57 715.72 726.07 721.39 721.40
  รวมสินทรัพย์ 1,003.26 1,003.12 1,016.84 1,042.36 1,011.79
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 27.51 25.77 28.42 31.86 33.75
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 32.22 29.96 33.09 37.37 36.07
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 102.73 101.93 103.51 104.31 103.02
  รวมหนี้สิน 134.96 131.89 136.60 141.68 139.10
  ทุนจดทะเบียน 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 45.41 45.41 45.41 45.41 45.41
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 56.20 58.19 61.28 87.63 59.65
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 391.47 392.39 398.33 392.39 392.39
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 868.08 871.00 880.02 900.43 872.45
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.22 0.23 0.22 0.25 0.24
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 114.69 124.43 238.92 326.86 301.87
  รายได้อื่น 2.88 0.83 2.11 2.46 4.33
  รวมรายได้ 121.00 127.15 244.83 333.88 309.32
  ต้นทุน 82.93 89.64 174.97 216.50 225.81
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 26.42 27.50 55.55 65.89 63.54
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 109.35 121.04 236.23 286.24 292.62
  EBITDA 19.62 -1.06 11.66 60.19 24.42
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 7.98 7.41 15.11 14.27 15.53
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 11.64 -8.47 -3.45 45.93 8.90
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 9.92 -6.94 -3.85 36.15 5.61
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.26 -0.18 -0.10 0.96 0.15
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 22.48 30.62 40.24 73.87 -38.37
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 6.09 -50.67 -58.27 -1.86 5.49
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -17.11 -23.86 -25.49 -9.99 -14.16
  เงินสดสุทธิ 11.46 -43.90 -43.52 62.02 -47.05
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 9.02 9.59 8.79 8.59
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.50 -0.03 -0.43 4.08
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.66 0.05 -0.34 4.47
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.16 0.15 0.16 0.16
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.24 0.27 0.24 0.33
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 27.69 27.96 26.77 33.76
  EBIT Margin (%) 9.62 -6.66 -1.41 13.76
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.20 -5.47 -1.58 10.83

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -7.83 -31.79 -26.90 8.28
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -7.48 -25.20 -19.18 -4.12
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -4.84 -31.28 -26.67 7.94
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -9.66 -21.76 -17.47 -2.18
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A 544.09

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.50 4.12 3.90 4.97
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 81.13 88.56 93.63 73.37
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.21 3.65 4.57 3.42
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 70.04 99.96 79.82 106.85
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.32 6.24 5.81 6.60
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 57.80 58.53 62.87 55.30
  วงจรเงินสด (วัน) 93.37 130.00 110.58 124.92


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้