สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TPIPP บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET50
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
6.50 8.45 / 6.05 21.07 2.25 8,400.00 54,600.00 57,496.71 3,072.47 18.71
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
19 เม.ย. 2561 19:12   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
03 เม.ย. 2561 17:33   การเผยแพร่หนังสือประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
29 มี.ค. 2561 18:10   กำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ ในวันที่ 5 เมษายน 2561
28 ก.พ. 2561 17:16   แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข PDF)
27 ก.พ. 2561 18:19   แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2285-5090-9, 0-2213-1039
เบอร์โทรสาร 0-2213-1035
URL www.tpipolenepower.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1991 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 05/04/2560
ราคา IPO (บาท) 7.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้งหมดตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 31 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  29.38% 18,630
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 6.99% (ณ วันที่ 23/04/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.11% (ณ วันที่ 23/04/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 3.17 0.04 1.85
  20 วัน -4.41 -5.62 -4.19
  60 วัน -17.72 -18.17 -15.81
  120 วัน -16.67 -29.69 -21.21
  YTD -20.25 -27.60 -21.87
  P/E (X) 21.07 14.10 18.44
  P/BV (X) 2.25 1.89 2.08
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.31 0.51 0.45

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@13 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 5,899,999,300 70.24
  2. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 114,342,000 1.36
  3. กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 111,818,200 1.33
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 108,836,528 1.30
  5. THE BANK OF NEW YORK MELLON 88,451,300 1.05
  6. นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 81,001,400 0.96
  7. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 65,326,500 0.78
  8. HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES 55,053,000 0.66
  9. นาย นเรศ งามอภิชน 43,400,000 0.52
  10. UBS AG LONDON BRANCH 43,249,800 0.51

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ
  2. นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ
  3. นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ
  4. นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
  5. น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
  6. นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
  7. นาย ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
  8. นาง ณิธาวัน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
  9. น.ส. มาลินี เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
  10. นาย มนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาย ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย อภิชัย จันทรเสน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย ขันธ์ชัย วิจักขณะ กรรมการอิสระ
  14. นาย วันชัย มโนสุทธิ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 เม.ย. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 8,400.00  8,400.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 54,600.00  68,460.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 6.50  8.15 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.88  2.87 
  P/BV (X) 2.25  2.84 
  P/E (X) 21.07  28.50 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 18.83  95.18 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 156.66  323.88 
  Beta 0.79  0.67 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -20.25  16.43 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.62  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.97 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.04 บาท 10 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  - 0.06 บาท 27 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
  - 0.10 บาท 22 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  - 0.10 บาท 02 มิ.ย. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย บุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 456.16 285.86
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 736.99 822.81
  สินค้าคงเหลือ 449.33 392.64
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,839.55 1,705.34
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 21,503.53 15,459.20
  รวมสินทรัพย์ 27,566.91 18,169.35
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 28.73
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 173.25 96.89
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 165.00
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,164.42 2,824.87
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 188.46 7,023.48
  รวมหนี้สิน 3,352.87 9,848.35
  ทุนจดทะเบียน 8,400.00 8,400.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 8,400.00 5,900.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 14,580.89 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,233.15 2,420.99
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 24,214.03 8,320.99
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 2,853.60 4,368.16
  รายได้อื่น 2,334.55 65.16
  รวมรายได้ 5,188.15 4,433.32
  ต้นทุนขาย 2,227.53 2,265.01
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 252.59 190.58
  รวมค่าใช้จ่าย 2,480.12 2,455.59
  EBITDA 3,072.47 2,348.83
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 364.44 371.10
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 2,708.03 1,977.73
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,591.53 1,824.25
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.33 0.31
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,595.87 2,826.14
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -8,580.43 -5,323.67
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 6,154.89 2,669.65
  เงินสดสุทธิ 170.32 172.12
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.85
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.93
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.84
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.14
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.23
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.94
  EBIT Margin (%) 52.20
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 49.95

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.66
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 99.76
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.29
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 68.98
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 16.49
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 22.13
  วงจรเงินสด (วัน) 146.61


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น