สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TPBI บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/บรรจุภัณฑ์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
8.25 13.90 / 8.10 26.42 1.29 400.00 3,300.00 4,669.97 60.34 12.41
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
04 มิ.ย. 2561 17:45   แจ้งผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
14 พ.ค. 2561 08:08   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
14 พ.ค. 2561 08:06   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
14 พ.ค. 2561 08:05   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พ.ค. 2561 08:03   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 42/174 หมู่ที่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน นครปฐม 73210
เบอร์โทรศัพท์ 0-2429-0354-7
เบอร์โทรสาร 0-2429-0358, 0-2812-5030
URL www.tpbi.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/9/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 24/03/2559
ราคา IPO (บาท) 10.80 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ประกอบด้วย 1) ถุงพลาสติก ได้แก่ ถุงพลาสติกหูหิ้วและถุงขยะ 2) ฟิล์ม ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบและ/หรือใช้ในอุตสาหกรรมอื่น 3) บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าบริโภคและอุปโภค (Flexible Packaging) 4) บรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ได้แก่ ถ้วยกระดาษเคลือบพลาสติก เป็นต้น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 20 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  28.71% 2,041 28.72% 2,338
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.80% (ณ วันที่ 13/07/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.55% (ณ วันที่ 13/07/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.85 -1.01 0.07
  20 วัน -15.82 -11.29 -11.98
  60 วัน -31.82 -24.52 -26.69
  120 วัน -28.88 -23.21 -21.67
  YTD -32.38 -27.44 -27.84
  P/E (X) 26.42 17.45 16.76
  P/BV (X) 1.29 1.38 1.88
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.03 0.37

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 พ.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล 58,556,900 14.64
  2. นาย วิชัย บริสุทธนะกุล 58,509,400 14.63
  3. นาย กมล บริสุทธนะกุล 33,369,200 8.34
  4. นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล 33,369,200 8.34
  5. นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล 33,369,200 8.34
  6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 21,095,000 5.27
  7. นาง ดวงพร บริสุทธนะกุล 19,515,200 4.88
  8. นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุล 19,515,200 4.88
  9. นาง อัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์ 19,497,400 4.87
  10. บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 9,680,600 2.42

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย บรรจง จิตต์แจ้ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย วิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ
  4. นาย กมล บริสุทธนะกุล กรรมการ
  5. นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ
  6. นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ
  7. นาย ธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ปริญญา ศนิวารวรุณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย กฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  13 ก.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 400.00  400.00  400.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,300.00  4,880.00  6,000.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 8.25  12.20  15.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 6.40  6.29  6.28 
  P/BV (X) 1.29  1.94  2.39 
  P/E (X) 26.42  19.79  15.73 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.16  19.94  390.69 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.77  4.60  133.20 
  Beta 0.73  0.81  1.49 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -32.38  -18.67  38.89 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.85  9.34  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.28  1.85 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปีหลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.40 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.60 บาท 22 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  - 0.54 บาท 10 มิ.ย. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นางสาว ชื่นตา ชมเมิน/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  3M/2560 
  (01/01/60 
  -31/03/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 298.50 390.17 482.27 454.86 117.38
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 701.57 666.19 753.85 722.31 841.80
  สินค้าคงเหลือ 689.69 683.65 653.14 672.07 573.18
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,936.53 2,261.75 2,216.24 2,373.03 1,557.68
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,207.03 1,446.29 1,951.54 1,371.76 1,027.80
  รวมสินทรัพย์ 4,227.99 3,831.92 4,208.40 3,891.62 2,814.86
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 466.86 217.62 595.74 292.74 445.94
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 548.84 482.31 599.81 550.10 594.96
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 96.18 50.82 56.48 36.78 66.51
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,131.02 812.38 1,269.72 936.74 1,160.85
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 343.33 219.62 239.03 215.42 142.04
  รวมหนี้สิน 1,474.35 1,032.00 1,508.75 1,152.16 1,302.89
  ทุนจดทะเบียน 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 400.00 400.00 400.00 400.00 300.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 967.96 967.96 967.96 967.96 12.96
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 59.99 - 59.99 - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,129.16 1,243.83 1,128.82 1,190.62 1,021.74
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,559.52 2,674.74 2,552.67 2,620.67 1,394.69
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 194.12 125.18 146.98 118.79 117.28
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  3M/2560 
  (01/01/60 
  -31/03/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 1,122.28 1,177.63 4,729.31 4,897.11 4,768.56
  รายได้อื่น 14.70 6.93 54.58 127.86 37.09
  รวมรายได้ 1,136.98 1,184.56 4,783.90 5,024.97 4,805.65
  ต้นทุนขาย 1,048.41 1,042.61 4,231.24 4,198.73 4,066.18
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 78.54 71.32 310.10 309.46 241.37
  รวมค่าใช้จ่าย 1,126.95 1,116.31 4,541.35 4,508.19 4,307.55
  EBITDA 60.34 112.13 428.03 663.34 626.46
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 50.30 43.89 185.48 146.56 128.36
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 10.03 68.25 242.55 516.78 498.10
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 0.34 53.21 177.75 393.11 364.98
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.00 0.13 0.44 1.04 1.28
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  3M/2560 
  (01/01/60 
  -31/03/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 86.19 81.66 294.05 479.10 560.35
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -337.71 -80.74 -376.64 -836.85 -224.97
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 67.76 -65.60 110.00 695.23 -284.40
  เงินสดสุทธิ -183.77 -64.68 27.41 337.48 50.98
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2561  3M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.71 2.78 1.75 2.53
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.77 13.49 6.87 19.58
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.57 12.27 5.99 15.41
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.58 0.39 0.59 0.44
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.18 1.33 1.18 1.50
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 6.58 11.47 10.53 14.26
  EBIT Margin (%) 0.88 5.76 5.07 10.28
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.03 4.49 3.72 7.82

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2561  3M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -4.70 0.03 -3.43 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 0.56 5.78 0.77 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -4.02 0.56 -4.80 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 0.95 5.45 0.74 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -99.35 -43.65 -54.78 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2561  3M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.83 7.19 6.41 6.26
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 53.41 50.79 56.96 58.29
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.17 6.67 6.39 6.74
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 59.15 54.70 57.16 54.13
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.22 8.70 7.36 7.33
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 44.41 41.94 49.60 49.77
  วงจรเงินสด (วัน) 68.14 63.56 64.52 62.64


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น