สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TOPP บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/บรรจุภัณฑ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
191.00 212.00 / 129.00 7.66 0.83 60.00 1,146.00 1,202.27 154.54 4.42
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ส.ค. 2563 18:11   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11 ส.ค. 2563 17:34   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2563 17:32   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
22 ก.ค. 2563 21:27   เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์
10 ก.ค. 2563 19:02   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1741 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2678-1051-5, 0-2285-4940
เบอร์โทรสาร 0-2285-4991, 0-2285-4942
URL www.topp.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 12/5/1983 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 02/05/2534
ราคา IPO (บาท) 62.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลายประเภทคือ ฟิล์มพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้บรรจุภัณฑ์และหีบห่อ บริการงานพิมพ์บนฉลากกาว หรือฟิล์มพลาสติกแบบม้วน และผลิตภัณฑ์หลอดลามิเนต เพื่อใช้บรรจุยาสีฟัน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 มิ.ย. 2563 13 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
25.25% 205 22.74% 207
การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.40% (ณ วันที่ 22/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.95% (ณ วันที่ 22/09/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -1.04 -1.49 0.41
20 วัน 1.60 1.87 4.13
60 วัน 0.53 -17.48 7.23
120 วัน 15.76 -33.74 2.94
YTD 6.11 -18.03 32.25
P/E (X) 7.66 13.49 21.74
P/BV (X) 0.83 1.37 1.43
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.17 0.84

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@22 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์ 875,763 14.60
2. นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์ 830,183 13.84
3. MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI 723,900 12.07
4. นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์ 720,235 12.00
5. นาย บุญชัย ลิ่มอติบูลย์ 237,510 3.96
6. น.ส. จันทนา ลิ่มอติบูลย์ 223,710 3.73
7. นาย บุญชู ลิ่มอติบูลย์ 177,711 2.96
8. นาง จริยา ลิ่มอติบูลย์ 177,710 2.96
9. นาย วิโรจน์ บุญกิตติเจริญ 152,800 2.55
10. นาย ประยุทธ มหากิจศิริ 150,500 2.51

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย อรินทร์ จิรา ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการอิสระ
2. นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์ รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
3. นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์ กรรมการ
4. ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์ กรรมการ
5. นาย บุญชู ลิ่มอติบูลย์ กรรมการ
6. นาย มงคล ลิ่มอติบูลย์ กรรมการ
7. นาย สุรภาพ ลิ่มอติบูลย์ กรรมการ
8. นาย ธนา โพธิกำจร กรรมการ
9. ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
10. นาย ชัยสิทธิ์ เจริญสัตย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นาย ปมุข ศิริอังกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
22 ก.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 6.00  6.00  6.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,146.00  1,080.00  1,176.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 191.00  180.00  196.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 230.54  217.97  203.35 
P/BV (X) 0.83  0.83  0.96 
P/E (X) 7.66  9.69  12.38 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.81  12.52  0.58 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.05  0.55  0.03 
Beta 0.02  -0.19  -0.07 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 6.11  -8.16  -12.89 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.88  2.59  2.97 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.22  0.25  0.37 
นโยบายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการ และสภาพคล่องที่ไม่ทำให้มีผลกระทบต่อกิจการ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 5.50 บาท 15 พ.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 4.67 บาท 22 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 5.83 บาท 23 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
นางสาว ดรณี สมกำเนิด/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
นางสาว จารุณี น่วมแม่/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 241.67 67.67 36.88 107.07 44.74
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 482.20 465.89 435.62 437.16 413.22
สินค้าคงเหลือ 111.01 95.62 83.34 117.11 87.27
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 964.77 896.18 902.21 836.93 779.38
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 598.22 510.39 505.41 492.81 539.68
รวมสินทรัพย์ 1,681.17 1,497.75 1,497.95 1,426.53 1,414.77
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 104.04 119.88 73.15 85.22 113.25
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 9.21 - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 168.57 203.19 140.69 159.40 214.45
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 129.37 25.23 26.81 22.80 17.07
รวมหนี้สิน 297.94 228.42 167.49 182.20 231.52
ทุนจดทะเบียน 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,303.77 1,187.07 1,249.19 1,158.00 1,096.01
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,383.23 1,269.33 1,330.46 1,244.33 1,183.26
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 835.32 792.65 1,577.99 1,654.43 1,570.95
รายได้อื่น 6.81 11.66 22.45 20.22 16.76
รวมรายได้ 843.88 806.17 1,604.61 1,676.60 1,590.57
ต้นทุนขาย 678.75 683.86 1,346.15 1,427.51 1,330.16
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 62.49 66.66 135.29 143.27 129.17
รวมค่าใช้จ่าย 746.41 750.52 1,481.44 1,570.78 1,459.33
EBITDA 154.54 105.72 223.16 204.26 220.40
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 57.07 50.08 99.99 98.43 89.16
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 97.47 55.65 123.17 105.82 131.24
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 87.58 51.44 113.56 94.83 118.28
กำไรต่อหุ้น (บาท) 14.60 8.57 18.93 15.81 19.71
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 103.35 37.19 74.30 166.44 132.96
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 140.02 -48.57 -116.47 -69.13 -178.82
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -38.59 -28.02 -28.02 -34.98 -30.90
เงินสดสุทธิ 204.79 -39.39 -70.19 62.33 -76.77
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.72 4.41 6.41 5.25
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.29 7.72 8.82 7.81
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.38 7.02 8.42 7.45
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.22 0.18 0.13 0.15
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.03 1.14 1.10 1.18
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 18.74 13.72 14.69 13.72
EBIT Margin (%) 11.55 6.90 7.68 6.31
อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.38 6.38 7.08 5.66

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 5.38 0.38 -4.62 5.31
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -0.75 1.36 -5.70 7.32
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 4.68 0.41 -4.29 5.41
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -0.55 0.77 -5.69 7.64
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 70.26 0.98 19.75 -19.82

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.42 3.58 3.62 3.89
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 106.76 102.05 100.94 93.81
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 12.98 14.01 13.43 13.97
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 28.12 26.05 27.18 26.13
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 11.98 11.36 17.00 14.39
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 30.47 32.12 21.47 25.37
วงจรเงินสด (วัน) 104.41 95.98 106.65 94.56


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น