สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET50 / SETCLMV / SETHD / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
65.00 90.00 / 58.50 28.08 1.09 20,400.28 132,601.81 210,563.31 12,184.46 12.01
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 ส.ค. 2562 12:33   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 ส.ค. 2562 12:33   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09 ส.ค. 2562 12:33   นำส่งงบการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2562
09 ส.ค. 2562 12:32   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
26 ก.ค. 2562 20:33   การให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทในกลุ่มไทยออยล์
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2797-2999, 0-2299-0000
เบอร์โทรสาร 0-2797-2970
URL www.thaioilgroup.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1961 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/10/2547
ราคา IPO (บาท) 32.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่น และจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน เพื่อร่วมวางแผนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกัน มีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริการการขนส่งทางเรือและทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด เป็นต้น รวมถึงมีศูนย์บริหารการเงิน เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินของกลุ่มไทยออยล์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 มี.ค. 2562 02 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  46.49% 33,234 44.64% 22,233
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 20.67% (ณ วันที่ 21/08/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  9.29% (ณ วันที่ 21/08/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.76 -1.69 -1.90
  20 วัน -7.80 -0.77 -2.35
  60 วัน 4.00 3.33 2.24
  120 วัน -9.72 -7.70 -9.22
  YTD -1.89 -6.76 -6.34
  P/E (X) 28.08 15.98 18.64
  P/BV (X) 1.09 1.66 1.82
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.34 0.32 1.16

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 979,765,183 48.03
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 267,705,669 13.12
  3. STATE STREET EUROPE LIMITED 70,959,650 3.48
  4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 59,187,140 2.90
  5. สำนักงานประกันสังคม 33,528,000 1.64
  6. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 25,802,342 1.26
  7. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 17,369,297 0.85
  8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 16,265,688 0.80
  9. GIC PRIVATE LIMITED 13,279,700 0.65
  10. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 11,163,700 0.55

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
  2. นาย อธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการ
  4. นาย ยงยุทธ จันทรโรทัย กรรมการ
  5. น.ส. พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล กรรมการ
  6. น.ส. ดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม กรรมการ
  7. นาย ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ กรรมการ
  8. นาย ปรีชา โภคะธนวัฒน์ กรรมการ
  9. น.ส. จุฬารัตน์ สุธีธร กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย พสุ เดชะรินทร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. พล.อ.ท. สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ กรรมการอิสระ
  13. พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ กรรมการอิสระ
  14. นาย คณิต สีห์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ส.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,040.03  2,040.03  2,040.03 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 132,601.81  135,151.85  211,142.88 
  ราคา (บาท/หุ้น) 65.00  66.25  103.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 59.39  62.04  56.67 
  P/BV (X) 1.09  1.07  1.83 
  P/E (X) 28.08  6.17  8.90 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 102.66  88.42  70.92 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 920.59  628.60  511.45 
  Beta 1.48  1.43  1.31 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -1.89  -35.99  43.25 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.08  7.92  4.35 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.14  0.49  0.39 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯและตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 1.15 บาท 26 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  - 1.50 บาท 28 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  - 3.75 บาท 27 เม.ย. 2561 เงินปันผล
  - 1.50 บาท 22 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  - 3.00 บาท 28 เม.ย. 2560 เงินปันผล
  - 1.50 บาท 23 ก.ย. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พงทวี รัตนะโกเศศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 57,338.27 34,552.78 34,041.47 15,623.43 31,120.76
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 18,704.90 22,904.79 24,359.02 22,327.84 19,535.64
  สินค้าคงเหลือ 30,657.54 38,805.07 28,738.50 32,840.90 33,188.88
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 146,947.39 141,536.81 164,743.46 126,211.39 115,730.64
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 88,991.65 77,496.26 79,929.02 78,612.41 82,311.54
  รวมสินทรัพย์ 256,452.96 241,473.39 268,612.95 228,108.29 217,731.21
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - 968.80 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 17,266.34 24,021.72 21,844.26 18,963.17 19,887.40
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,300.82 4,890.64 4,548.63 1,592.44 7,137.82
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 29,884.92 38,641.50 38,020.05 33,348.04 34,145.83
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 101,414.31 73,041.32 104,120.52 67,612.00 71,988.08
  รวมหนี้สิน 131,299.23 111,682.82 142,140.57 100,960.05 106,133.91
  ทุนจดทะเบียน 20,400.28 20,400.28 20,400.28 20,400.28 20,400.28
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 20,400.28 20,400.28 20,400.28 20,400.28 20,400.28
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,456.26 2,456.26 2,456.26 2,456.26 2,456.26
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -2,823.35 303.60 303.60 266.08 330.84
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 101,312.10 102,013.91 98,684.78 99,259.99 83,906.46
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 121,153.19 125,089.19 121,712.02 122,223.48 106,856.58
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 4,000.54 4,701.38 4,760.36 4,924.77 4,740.73
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 183,587.59 188,327.69 389,343.53 337,387.69 274,738.95
  รายได้อื่น 3,515.38 1,348.83 2,502.98 4,529.51 1,812.26
  รวมรายได้ 187,805.50 190,348.41 393,039.39 343,113.87 277,480.88
  ต้นทุนขาย 177,772.34 174,408.48 373,127.97 305,385.58 247,261.17
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,346.93 1,283.77 2,781.72 3,330.52 2,633.35
  รวมค่าใช้จ่าย 179,195.65 175,692.24 376,730.22 308,980.05 250,137.77
  EBITDA 12,184.46 18,229.60 23,572.96 41,775.78 35,104.90
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 3,574.61 3,573.43 7,263.78 7,641.96 7,761.79
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 8,609.85 14,656.17 16,309.18 34,133.82 27,343.11
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 4,975.23 10,402.64 10,149.04 24,856.20 21,221.91
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.44 5.10 4.97 12.18 10.40
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 8,646.99 11,184.26 18,313.05 34,417.18 23,181.63
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 26,265.64 9,606.49 -25,846.28 -30,092.38 -18,351.79
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -9,096.65 -2,739.35 25,565.58 -19,226.04 -9,397.30
  เงินสดสุทธิ 25,815.98 18,051.41 18,032.35 -14,901.24 -4,567.46
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.92 3.66 4.33 3.78
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.83 21.12 8.32 21.70
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.12 15.32 6.57 15.31
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.08 0.89 1.17 0.83
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.57 1.61 1.58 1.54
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 3.17 7.39 4.16 9.49
  EBIT Margin (%) 4.58 7.70 4.15 9.95
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.65 5.47 2.58 7.24

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -2.52 12.33 15.40 22.80
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 1.93 12.53 22.18 23.51
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -1.34 11.45 14.55 23.65
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 1.99 12.31 21.93 23.52
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -52.17 0.76 -59.17 17.13

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 18.49 17.81 16.68 16.12
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 19.74 20.49 21.88 22.64
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 10.84 9.72 12.12 9.25
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 33.67 37.55 30.12 39.46
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 18.24 17.00 18.29 15.72
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 20.01 21.47 19.96 23.22
  วงจรเงินสด (วัน) 33.40 36.57 32.04 38.89


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น