สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TOG บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
7.95 10.40 / 7.45 17.66 2.11 474.32 3,770.83 4,378.12 266.56 10.59
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
28 พ.ย. 2560 08:43   แจ้งกรรมการเสียชีวิต
07 พ.ย. 2560 17:16   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
07 พ.ย. 2560 17:15   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
07 พ.ย. 2560 17:14   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
02 พ.ย. 2560 08:31   แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2440-0506-7
เบอร์โทรสาร 0-2862-0705
URL http://www.thaiopticalgroup.com
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 08/03/1991 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/05/2549
ราคา IPO (บาท) 2.80 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ชื่อย่อ TOG เดิมใช้ชื่อว่า บริษัทไทยโปลีเมอร์เลนส์ จำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2534 โดยกลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรมTOGก่อตั้งขึ้นเพื่อขยายสายงานการผลิตเลนส์เเว่นตาพลาสติกจากเดิมที่กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม มีธุรกิจเดิมผลิตเลนส์เเว่นตา กระจกที่ดำเนินธุรกิจในนาม บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด (บริษัทย่อย) หรือ TOC มานานกว่า 52 ปี TOGมีการจำหน่ายเลนส์เเว่นตาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 03 มี.ค. 2560 04 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  37.98% 1,142 21.85% 1,351
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 30.41% (ณ วันที่ 22/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.88% (ณ วันที่ 22/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -7.89 -0.08
  20 วัน - -15.14 -4.49
  60 วัน -3.05 -14.28 -10.04
  120 วัน -9.14 -16.67 -21.62
  YTD - -14.28 -3.86
  P/E (X) 17.66 48.32 19.80
  P/BV (X) 2.11 6.08 2.21
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.08 0.46

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 ส.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED 118,767,600 25.04
  2. นาย คำรณ ประจักษ์ธรรม 26,011,300 5.48
  3. นาย ประทีป ประจักษ์ธรรม 24,000,000 5.06
  4. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 22,376,100 4.72
  5. นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม 22,100,000 4.66
  6. นาย ภาคี ประจักษ์ธรรม 22,000,000 4.64
  7. นาย ยศนันท์ ประจักษ์ธรรม 20,153,893 4.25
  8. นาย สัมฤทธิ์ ประจักษ์ธรรม 14,840,000 3.13
  9. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 13,424,300 2.83
  10. นาย วิรัช ประจักษ์ธรรม 12,010,000 2.53

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สว่าง ประจักษ์ธรรม ประธานกรรมการ
  2. นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม กรรมการ
  4. นาง พรพรรณ โต๊ะตระกูล กรรมการ
  5. น.ส. วิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ กรรมการ
  6. นาย เดวิด แอนดรูว์ ครอส กรรมการ
  7. นาย ฌอน ดาร์เรน ลอว์ กรรมการ
  8. นาย บรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ
  9. นาย สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย ไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 474.32  474.32  474.32 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,770.83  3,770.83  3,984.27 
  ราคา (บาท/หุ้น) 7.95  7.95  8.40 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.77  3.77  3.73 
  P/BV (X) 2.11  2.11  2.25 
  P/E (X) 17.66  17.66  18.52 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.13  8.18  23.02 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.36  1.35  3.52 
  Beta 0.27  0.37  0.78 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  -5.36  47.37 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.28  5.28  4.52 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.93  0.93  0.84 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯได้กำหนดไว้

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.08 บาท 08 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.32 บาท 04 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.10 บาท 09 ก.ย. 2559 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.30 บาท 04 พ.ค. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 0.08 บาท 09 ก.ย. 2558 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.23 บาท 24 เม.ย. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย วิชาติ โลเกศกระวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 87.53 147.75 179.97 134.44 43.00
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 291.03 316.34 351.84 355.21 329.71
  สินค้าคงเหลือ 815.11 749.76 729.47 773.70 829.55
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,219.13 1,255.18 1,308.79 1,288.48 1,243.17
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,171.84 1,234.52 1,198.99 883.25 888.96
  รวมสินทรัพย์ 2,483.76 2,567.80 2,591.31 2,250.12 2,205.15
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 345.37 230.12 242.82 82.73 90.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 231.84 465.36 342.25 246.11 314.63
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 6.87 12.00 14.62 - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 607.83 731.36 653.01 373.51 440.06
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 86.99 67.18 82.22 77.11 46.89
  รวมหนี้สิน 694.82 798.54 735.23 450.62 486.95
  ทุนจดทะเบียน 475.00 475.00 475.00 475.00 475.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 474.32 474.32 474.32 474.32 474.32
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 481.75 481.75 481.75 481.75 481.75
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 167.79 - 167.79 167.79 167.79
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 665.08 645.40 732.22 675.64 594.34
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,788.94 1,769.26 1,856.08 1,799.50 1,718.20
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 1,406.33 1,392.51 1,933.99 1,823.80 1,830.96
  รายได้อื่น 25.60 32.09 72.06 69.25 38.73
  รวมรายได้ 1,431.93 1,427.52 2,006.05 1,893.04 1,869.70
  ต้นทุนขาย 1,069.00 1,044.23 1,449.67 1,393.26 1,387.49
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 197.81 181.95 249.89 211.38 225.35
  รวมค่าใช้จ่าย 1,280.10 1,228.21 1,697.40 1,604.73 1,613.79
  EBITDA 266.56 310.01 457.00 435.22 412.99
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 114.73 110.71 148.34 146.91 157.08
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 151.83 199.31 308.66 288.31 255.90
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 122.58 159.49 250.37 229.64 203.28
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.26 0.34 0.53 0.48 0.43
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 127.90 368.55 470.39 377.71 285.61
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -126.99 -313.03 -425.95 -128.45 -159.81
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -93.36 -42.20 1.10 -157.83 -137.63
  เงินสดสุทธิ -92.45 13.32 45.54 91.43 -11.83
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.01 1.72 2.00 3.45
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.00 12.24 13.70 13.06
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.34 11.00 12.75 12.94
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.39 0.45 0.40 0.25
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.80 0.79 0.83 0.85
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.99 25.01 25.04 23.61
  EBIT Margin (%) 10.60 13.96 15.39 15.23
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.56 11.17 12.48 12.13

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 0.99 5.03 6.04 -0.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 2.37 3.26 4.05 0.42
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 0.31 3.12 5.97 1.25
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 4.22 5.32 5.77 -0.56
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -23.14 -8.33 9.03 12.96

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.41 5.78 5.47 5.33
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 56.91 63.15 66.72 68.54
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.88 1.84 1.93 1.74
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 193.69 198.61 189.24 210.01
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.23 3.73 4.93 4.97
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 86.30 97.80 74.07 73.45
  วงจรเงินสด (วัน) 164.30 163.96 181.89 205.09


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น