สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TOA บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
SET50
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
37.00 45.75 / 25.50 36.69 6.80 2,029.00 75,073.00 77,990.69 2,411.19 24.71
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
23 พ.ย. 2563 18:42   การเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
12 พ.ย. 2563 18:24   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563 18:24   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พ.ย. 2563 18:23   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
19 ต.ค. 2563 08:36   แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570
เบอร์โทรศัพท์ 0-2335-5555
เบอร์โทรสาร 0-2312-8919
URL www.toagroup.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1964 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/10/2560
ราคา IPO (บาท) 24.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวให้กับกลุ่มผู้ใช้งานประเภทลูกค้าทั่วไป โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักเป็น 2 กลุ่ม 1. ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร 2. ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์สีที่มีความทนทานสูง และ ผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากสีทาอาคารอื่น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 ก.ค. 2563 14 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  25.02% 3,996 25.02% 4,530
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 8.38% (ณ วันที่ 25/11/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.57% (ณ วันที่ 25/11/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 6.47 4.20 2.63
  20 วัน 11.28 0.35 -4.61
  60 วัน -6.33 -7.39 -12.93
  120 วัน 1.37 -5.56 -5.41
  YTD -5.73 1.06 5.20
  P/E (X) 36.69 14.64 27.95
  P/BV (X) 6.80 1.50 1.59
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.17 0.24 1.39

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 608,400,000 29.99
  2. นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 9.00
  3. นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 9.00
  4. นาง บุศทรี หวั่งหลี 182,600,000 9.00
  5. นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 9.00
  6. นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ 91,300,000 4.50
  7. นาง ละออ ตั้งคารวคุณ 91,300,000 4.50
  8. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 75,300,000 3.71
  9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 49,072,000 2.42
  10. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 28,281,100 1.39

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ
  2. นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาง ละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานกรรมการ
  4. นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ
  5. นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ กรรมการ
  6. นาง บุศทรี หวั่งหลี กรรมการ
  7. นาง ปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 พ.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,029.00  2,029.00  2,029.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 75,073.00  79,638.25  66,957.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 37.00  39.25  33.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.44  5.02  4.45 
  P/BV (X) 6.80  7.82  7.41 
  P/E (X) 36.69  38.07  36.12 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 25.47  25.52  46.26 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 83.50  80.02  136.72 
  Beta 0.74  0.88  0.74 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -5.73  18.94  1.54 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.35  0.99  0.42 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.54  0.40  0.38 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่ฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.27 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.27 บาท 23 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.23 บาท 12 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.18 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.21 บาท 13 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.14 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว นภนุช อภิชาตเสถียร/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว ศนิชา อัครกิตติลาภ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 2,409.18 1,549.23 1,590.85 1,866.64 1,816.19
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,795.76 2,988.93 3,037.38 3,068.61 2,936.26
  สินค้าคงเหลือ 2,343.06 2,346.74 2,212.08 2,395.62 2,231.67
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 11,727.19 11,846.49 12,334.30 12,032.84 11,698.17
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,786.06 2,731.55 2,756.60 2,295.17 1,945.02
  รวมสินทรัพย์ 16,365.06 15,173.99 15,706.68 14,935.92 14,095.07
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 200.00 785.00 575.00 985.00 1,205.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 3,296.03 3,604.99 3,752.32 3,986.97 3,825.78
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 149.65 - - - 166.40
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,892.96 4,634.69 4,674.04 5,244.99 5,422.25
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,436.24 421.94 419.16 326.87 259.79
  รวมหนี้สิน 5,329.19 5,056.63 5,093.20 5,571.86 5,682.04
  ทุนจดทะเบียน 2,029.00 - - 2,029.00 -
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,029.00 2,029.00 2,029.00 2,029.00 2,029.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 5,761.53 5,761.53 5,761.53 5,761.53 5,761.53
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 4,021.44 3,139.22 3,647.37 2,316.78 1,202.05
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11,038.19 10,187.52 10,688.98 9,419.57 8,437.95
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -2.33 -70.16 -75.50 -55.51 -24.93
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 12,129.37 12,561.81 16,978.30 16,346.59 15,717.70
  รายได้อื่น 203.17 171.11 204.23 107.68 107.23
  รวมรายได้ 12,332.54 12,732.92 17,182.53 16,454.26 15,824.93
  ต้นทุนขาย 7,624.55 8,172.50 11,026.14 10,798.31 10,351.12
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,611.08 2,418.01 3,361.86 3,360.55 3,293.73
  รวมค่าใช้จ่าย 10,333.72 10,653.99 14,452.82 14,158.86 13,644.84
  EBITDA 2,411.19 2,353.87 3,098.59 2,637.07 2,519.63
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 412.36 274.94 368.88 341.66 339.55
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 1,998.82 2,078.93 2,729.71 2,295.41 2,180.08
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,538.16 1,654.33 2,162.48 1,824.88 1,709.91
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.76 0.82 1.07 0.90 1.03
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,599.62 1,606.63 2,429.92 1,997.93 1,803.59
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 845.60 -856.14 -1,392.65 -829.36 -4,373.92
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,639.36 -1,047.43 -1,260.56 -1,120.72 2,776.83
  เงินสดสุทธิ 805.86 -296.93 -223.30 47.85 206.51
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.01 2.56 2.64 2.29
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 19.28 21.77 21.51 20.44
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 16.80 18.00 17.82 15.81
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.48 0.50 0.48 0.59
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.06 1.16 1.12 1.13
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 37.14 34.94 35.06 33.94
  EBIT Margin (%) 16.21 16.33 15.89 13.95
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.47 12.99 12.59 11.09

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -3.44 4.16 3.86 4.00
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -6.70 3.35 2.11 4.32
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -3.14 4.76 4.43 3.98
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -3.01 2.30 2.08 3.77
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -7.02 19.25 18.50 6.72

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.72 5.69 5.56 5.44
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 63.80 64.12 65.63 67.04
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.47 4.63 4.79 4.67
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 81.68 78.82 76.26 78.20
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.04 3.06 2.85 2.76
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 120.20 119.42 128.10 132.04
  วงจรเงินสด (วัน) 25.29 23.51 13.80 13.20


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น