สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TNP บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
บริการ
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.22 2.28 / 1.30 24.54 2.65 200.00 1,776.00 1,905.44 61.76 15.72
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ส.ค. 2562 09:32   แจ้งเหตุไฟไหม้ตรงจุดรับชำระเงินของสาขาป่าก่อ
14 ส.ค. 2562 13:33   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
14 ส.ค. 2562 13:32   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2562 13:28   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14 ส.ค. 2562 13:26   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5377-6144
เบอร์โทรสาร -
URL www.thanapiriya.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1965 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/11/2558
ราคา IPO (บาท) 1.75 @พาร์0.25 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  TNP ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่รวมอาหารสดภายใต้ชื่อ "ธนพิริยะ" ปัจจุบันมีสาขารวมทั้งสิ้น 24 สาขา แบ่งออกเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต 23 สาขา และศูนย์ค้าส่ง 1 สาขา

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  27.50% 2,213 27.59% 2,422
  การถือครองหุ้นต่างด้าว
   -
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.07% (ณ วันที่ 18/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 17.46 17.00 17.32
  20 วัน 18.09 15.54 16.67
  60 วัน 57.45 53.56 58.74
  120 วัน 47.02 42.78 50.39
  YTD 63.24 46.85 64.23
  P/E (X) 24.54 23.26 41.60
  P/BV (X) 2.65 2.18 1.74
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.97 0.05 0.14

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 ส.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาง อมร พุฒิพิริยะ 245,800,100 30.73
  2. นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ 245,000,000 30.63
  3. นาย ธนภูมิ พุฒิพิริยะ 30,440,000 3.81
  4. ด.ช. ธนภัทร พุฒิพิริยะ 30,000,000 3.75
  5. นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ 27,022,600 3.38
  6. นาย พีรพล ทักษิณทวีทรัพย์ 16,800,000 2.10
  7. นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์ 10,000,000 1.25
  8. น.ส. สุวีณา ฉัตรมณีฤกษ์ 9,314,800 1.16
  9. นาย เมษัณฑ์ ปิยะอารีธรรม 8,020,000 1.00
  10. นาย วีระพงษ์ ธัม 5,251,100 0.66

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พิษณุ ขันติพงษ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาง อมร พุฒิพิริยะ กรรมการ
  4. นาง จุฬารัตน์ งามเลิศลี้ กรรมการ
  5. น.ส. บุษกร ถัดทะพงษ์ กรรมการ
  6. นาย วัฒนา ยืนยง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย เฉลิมชัย คำแสน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 800.00  800.00  800.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,776.00  1,088.00  2,144.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.22  1.36  2.68 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.84  0.79  0.74 
  P/BV (X) 2.65  1.73  3.64 
  P/E (X) 24.54  17.29  35.51 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 16.32  24.70  107.85 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.26  1.74  10.48 
  Beta 0.71  0.83  1.49 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 63.24  -49.25  -20.24 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.58  2.21  1.12 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.44  0.38  0.40 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฏหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.02 บาท 12 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.02 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.015 บาท 03 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.015 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.015 บาท 29 ส.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.015 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย เสถียร วงศ์สนันท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย วิชัย รุจิตานนท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 47.89 19.98 62.68 67.81 42.77
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 32.82 42.62 36.96 41.71 39.08
  สินค้าคงเหลือ 240.06 239.32 247.63 238.99 204.78
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 351.20 301.92 347.28 348.83 369.58
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 480.14 464.52 477.14 456.15 324.83
  รวมสินทรัพย์ 846.28 781.49 839.17 820.35 713.07
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - 12.00 50.00 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 166.25 149.43 169.98 156.13 134.77
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 171.88 153.24 187.23 209.86 139.87
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5.45 3.30 3.45 3.14 2.86
  รวมหนี้สิน 177.33 156.53 190.67 213.01 142.73
  ทุนจดทะเบียน 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 297.64 297.64 297.64 297.64 297.64
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 171.26 127.31 150.85 109.71 72.41
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 668.95 624.95 648.49 607.35 570.33
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 965.37 852.36 1,769.17 1,597.71 1,448.20
  รายได้อื่น 6.95 5.10 10.58 9.36 7.99
  รวมรายได้ 972.31 857.45 1,779.75 1,607.07 1,456.19
  ต้นทุนขาย 829.60 735.38 1,524.32 1,384.94 1,263.90
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 99.02 87.38 178.69 150.26 124.40
  รวมค่าใช้จ่าย 928.61 822.76 1,703.01 1,535.20 1,388.30
  EBITDA 61.76 51.49 110.94 98.47 86.61
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 18.05 16.79 34.20 26.60 18.71
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 43.70 34.69 76.74 71.87 67.89
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 36.83 29.60 65.14 61.29 55.66
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.04 0.08 0.08 0.07
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 66.18 39.24 110.15 72.68 44.59
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -52.98 -25.07 -53.28 -73.64 19.62
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -28.00 -62.00 -62.00 26.00 -37.05
  เงินสดสุทธิ -14.80 -47.83 -5.12 25.03 27.16
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.04 1.97 1.85 1.66
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.19 10.27 10.37 10.41
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.54 9.61 9.25 9.37
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.27 0.25 0.29 0.35
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 2.33 2.24 2.14 2.10
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 14.06 13.72 13.84 13.32
  EBIT Margin (%) 4.49 4.05 4.31 4.47
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.79 3.45 3.66 3.81

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 13.26 11.10 10.73 10.32
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 12.81 10.50 10.06 9.58
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 13.40 11.11 10.75 10.36
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 12.87 11.53 10.93 10.58
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 24.42 3.24 6.28 10.12

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 49.90 40.93 44.98 39.55
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 7.32 8.92 8.11 9.23
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.75 6.19 6.26 6.24
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 54.05 59.00 58.26 58.48
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 10.25 10.24 9.35 9.52
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 35.60 35.65 39.04 38.33
  วงจรเงินสด (วัน) 25.77 32.27 27.33 29.37


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น