สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TNP บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
บริการ/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.15 7.10 / 4.00 22.53 4.81 200.00 4,120.00 4,293.39 207.49 15.73
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
04 ม.ค. 2565 19:31   การแจ้งผลการเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2565
21 ธ.ค. 2564 17:00   แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565
04 พ.ย. 2564 17:04   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
04 พ.ย. 2564 17:04   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
04 พ.ย. 2564 17:03   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5377-6144
เบอร์โทรสาร -
URL www.thanapiriya.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1965 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/11/2558
ราคา IPO (บาท) 1.75 @พาร์0.25 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  TNP ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่รวมอาหารสดภายใต้ชื่อ "ธนพิริยะ" ปัจจุบันมีสาขารวมทั้งสิ้น 32 สาขา แบ่งออกเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต 31 สาขา และศูนย์ค้าส่ง 1 สาขา

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2564 08 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  27.66% 4,397 27.60% 3,136
  การถือครองหุ้นต่างด้าว
   -
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.40% (ณ วันที่ 28/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.96 3.86 5.80
  20 วัน -1.90 -4.63 -9.62
  60 วัน -14.17 -22.72 -22.93
  120 วัน -3.74 -23.76 -21.11
  YTD -2.83 -4.32 -8.70
  P/E (X) 22.53 53.83 62.25
  P/BV (X) 4.81 4.84 3.66
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.07 0.41 0.53

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@20 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาง อมร พุฒิพิริยะ 245,800,100 30.73
  2. นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ 245,000,000 30.63
  3. นาย ธนภูมิ พุฒิพิริยะ 30,220,000 3.78
  4. ด.ช. ธนภัทร พุฒิพิริยะ 30,000,000 3.75
  5. นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ 27,020,000 3.38
  6. นาย วิชัย กิตติวงศ์วัฒนา 7,520,000 0.94
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,481,303 0.81
  8. นาย พีรพล ทักษิณทวีทรัพย์ 6,322,600 0.79
  9. นาย คเชนทร์ เบญจกุล 6,279,900 0.78
  10. นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์ 5,600,000 0.70

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พิษณุ ขันติพงษ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาง อมร พุฒิพิริยะ กรรมการ
  4. นาง จุฬารัตน์ งามเลิศลี้ กรรมการ
  5. น.ส. บุษกร ถัดทะพงษ์ กรรมการ
  6. นาย วัฒนา ยืนยง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย เฉลิมชัย คำแสน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  28 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 800.00  800.00  800.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,120.00  4,240.00  2,704.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.15  5.30  3.38 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.07  1.07  0.93 
  P/BV (X) 4.81  4.95  3.62 
  P/E (X) 22.53  23.19  22.14 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.98  84.26  56.56 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 8.80  15.39  5.48 
  Beta 0.80  0.94  0.69 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -2.83  56.80  53.64 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.36  1.32  1.48 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.39  0.39  0.39 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฏหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.05 บาท 03 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.04 บาท 19 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.03 บาท 03 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.03 บาท 05 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.02 บาท 12 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.02 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย เสถียร วงศ์สนันท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย วิชัย รุจิตานนท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 103.88 48.11 100.85 78.37 62.68
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 17.38 22.30 16.85 20.35 36.96
  สินค้าคงเหลือ 308.43 284.61 260.54 248.72 247.63
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 429.69 355.02 378.23 347.43 347.28
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 622.15 633.96 577.69 513.92 484.94
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 703.74 642.52 654.06 521.94 491.89
  รวมสินทรัพย์ 1,133.44 997.53 1,032.29 869.38 839.17
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - 12.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 191.42 173.19 153.76 149.96 169.98
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 202.74 183.05 173.13 159.00 187.23
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 74.53 68.03 68.58 5.71 3.45
  รวมหนี้สิน 277.27 251.08 241.71 164.71 190.67
  ทุนจดทะเบียน 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 297.64 297.64 297.64 297.64 297.64
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 358.53 248.81 292.94 207.03 150.85
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 856.17 746.45 790.58 704.67 648.49
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,932.60 1,580.12 2,196.12 1,952.45 1,769.17
  รายได้อื่น 11.71 8.55 12.17 12.64 10.58
  รวมรายได้ 1,944.32 1,588.66 2,208.29 1,965.09 1,779.75
  ต้นทุน 1,602.88 1,323.82 1,837.43 1,659.34 1,524.32
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 169.09 154.64 206.37 199.78 178.69
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,771.97 1,478.46 2,043.80 1,859.12 1,703.01
  EBITDA 207.49 142.68 208.13 142.69 110.94
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 35.14 32.47 43.64 36.72 34.20
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 172.35 110.21 164.49 105.97 76.74
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 138.72 89.73 133.86 88.60 65.14
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.17 0.11 0.17 0.11 0.08
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 156.39 107.42 179.08 126.41 110.15
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -77.39 -87.07 -105.50 -66.72 -53.28
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -75.96 -50.60 -51.10 -44.00 -62.00
  เงินสดสุทธิ 3.03 -30.25 22.48 15.68 -5.12
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.12 1.94 2.18 2.19
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 22.82 17.21 17.91 13.10
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 21.27 16.20 17.30 12.40
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.32 0.34 0.31 0.23
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 2.41 2.27 2.32 2.30
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 17.06 16.22 16.33 15.01
  EBIT Margin (%) 8.86 6.94 7.45 5.39
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.13 5.65 6.06 4.51

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 22.31 9.00 12.48 10.36
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 21.08 6.54 10.73 8.86
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 22.39 8.85 12.38 10.41
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 19.85 6.16 9.93 9.17
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 54.59 59.60 51.09 36.01

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 128.46 78.88 118.06 68.13
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 2.84 4.63 3.09 5.36
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.14 6.55 7.22 6.69
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 51.14 55.69 50.58 54.59
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 11.61 10.25 12.10 10.37
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 31.44 35.62 30.17 35.19
  วงจรเงินสด (วัน) 22.54 24.70 23.51 24.76


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้