สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TNL บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/แฟชั่น
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
20.70 21.10 / 15.00 66.13 0.67 120.00 2,484.00 2,882.76 62.16 33.47
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 ส.ค. 2563 17:20   แจ้งวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
18 ส.ค. 2563 17:05   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
11 ส.ค. 2563 08:20   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1
11 ส.ค. 2563 08:17   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11 ส.ค. 2563 08:16   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80, 0-2681-3441-50
เบอร์โทรสาร 0-2294-5101, 0-2294-5918
URL www.thanulux.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 23/6/1975 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/07/2530
ราคา IPO (บาท) 100.00 @พาร์100.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 09/05/2546

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั้งสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเด็ก

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 02 ก.ค. 2563 13 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
25.04% 549 23.85% 582
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.17% (ณ วันที่ 29/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.79% (ณ วันที่ 29/09/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - -0.16 0.82
20 วัน - -0.38 5.25
60 วัน 11.89 14.82 18.34
120 วัน 29.37 28.70 13.16
YTD 8.95 29.58 36.89
P/E (X) 66.13 113.32 21.57
P/BV (X) 0.67 0.45 1.42
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.01 0.74

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 28,220,820 23.52
2. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด 16,000,000 13.33
3. บริษัท รามศรทวีการ จำกัด 15,071,600 12.56
4. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 13,307,040 11.09
5. นาย สำเริง มนูญผล 10,900,000 9.08
6. นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 4,655,220 3.88
7. บริษัท วัตสดรมัย จำกัด 2,800,000 2.33
8. น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์ 2,272,580 1.89
9. นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา 1,979,040 1.65
10. บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด 1,738,000 1.45

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย มนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ
2. น.ส. ดุษฎี สุนทรธำรง ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ
4. นาย สุพจน์ ภควรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
5. น.ส. มารินทร์ ลีลานุวัฒน์ กรรมการ
6. นางสาว ยุพาพร เจียรกุล กรรมการ
7. นาย ผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นาย นเรศร์ เกษะประกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย นิพนธ์ พัวพงศกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาย มาริษ เสงี่ยมพงษ์ กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
29 ก.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 120.00  120.00  120.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,484.00  2,280.00  2,256.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 20.70  19.00  18.80 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 30.80  31.31  31.23 
P/BV (X) 0.67  0.61  0.60 
P/E (X) 66.13  13.52  13.62 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.14  0.39  0.42 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.02  0.04  0.04 
Beta -0.14  -0.23  0.09 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 8.95  1.06  -14.55 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.66  3.95  3.72 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.76  0.28  0.76 
นโยบายเงินปันผล อัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.55 บาท 05 พ.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.40 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.35 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.70 บาท 22 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย อนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
นาย ประสิทธิ์พร เกษามา/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 43.40 109.05 29.83 30.48 48.24
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 138.36 247.86 246.74 255.83 289.11
สินค้าคงเหลือ 385.67 345.42 354.76 342.49 345.73
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,189.41 1,360.01 1,246.11 1,355.42 1,374.45
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 388.61 469.46 444.71 483.17 409.77
รวมสินทรัพย์ 4,137.88 4,340.65 4,311.62 4,327.88 4,373.13
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 3.19 0.00 3.06 2.13
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 79.52 196.84 164.73 185.14 212.40
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 6.33 - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 86.16 205.08 174.75 202.35 226.11
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 355.94 363.49 361.25 367.41 388.04
รวมหนี้สิน 442.11 568.57 536.00 569.75 614.16
ทุนจดทะเบียน 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 181.12 181.12 181.12 181.12 181.12
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 662.08 756.01 749.69 782.19 851.77
กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,732.51 2,713.99 2,724.66 2,673.36 2,603.83
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,695.72 3,771.12 3,775.48 3,756.68 3,756.73
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.05 0.95 0.15 1.45 2.24
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 581.64 821.99 1,630.29 1,778.72 1,858.68
รายได้อื่น 83.36 103.64 149.68 190.64 144.05
รวมรายได้ 665.00 925.63 1,777.37 1,969.37 2,002.72
ต้นทุนขาย 416.59 582.63 1,187.94 1,252.74 1,319.94
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 213.25 253.64 504.51 506.62 519.93
รวมค่าใช้จ่าย 631.12 837.61 1,692.76 1,758.51 1,849.08
EBITDA 62.16 113.96 137.92 254.97 199.59
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 28.28 25.94 53.31 44.11 45.94
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 33.88 88.02 84.61 210.86 153.65
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 36.58 88.63 89.61 195.52 152.11
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.30 0.74 0.75 1.63 1.27
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -0.96 41.33 0.13 92.72 138.22
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 82.74 85.04 50.28 14.70 -55.22
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -68.22 -47.81 -51.07 -125.18 -103.09
เงินสดสุทธิ 13.57 78.56 -0.65 -17.75 -20.09
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 13.80 6.63 7.13 6.70
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.01 5.01 2.38 5.20
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.72 4.61 1.96 4.85
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.12 0.15 0.14 0.15
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.36 0.44 0.41 0.45
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 28.38 29.12 27.13 29.57
EBIT Margin (%) 5.09 9.51 4.76 10.71
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.50 9.57 5.04 9.93

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -29.24 -8.37 -8.35 -4.30
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -28.50 -5.01 -5.17 -5.09
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -28.16 -5.58 -9.75 -1.67
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -24.65 -4.92 -3.74 -4.90
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -58.72 -8.41 -54.17 28.54

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.20 6.68 6.49 6.53
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 50.71 54.60 56.26 55.91
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.80 3.28 3.41 3.64
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 130.57 111.39 107.12 100.26
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 7.40 5.76 6.79 6.30
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 49.35 63.33 53.75 57.91
วงจรเงินสด (วัน) 131.92 102.67 109.63 98.26


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น