สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TNH บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
บริการ
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
33.50 35.25 / 22.40 23.52 3.12 180.00 6,030.00 6,032.10 402.96 14.97
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ก.ย. 2563 19:12   แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผล
11 ก.ย. 2563 18:22   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
11 ก.ย. 2563 18:19   งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
06 ส.ค. 2563 17:06   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขเครื่องรับสัญญาณโทรสาร
05 มิ.ย. 2563 19:24   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2340-6488, 0-2340-6499
เบอร์โทรสาร 0-2340-6431
URL www.thainakarin.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 08/08/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/12/2548
ราคา IPO (บาท) 1.75 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 ก.ย. 2562 28 ก.ย. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  43.52% 1,757 51.89% 1,928
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.54% (ณ วันที่ 18/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.64% (ณ วันที่ 18/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.52 -1.63 0.39
  20 วัน - -7.90 -1.92
  60 วัน -0.74 -15.19 -4.44
  120 วัน 40.76 -13.22 -0.71
  YTD 3.88 -8.79 3.56
  P/E (X) 23.52 52.45 33.40
  P/BV (X) 3.12 2.33 1.62
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.13 0.20

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 พ.ย. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด 50,000,000 27.78
  2. นาย จตุพร สิหนาทกถากุล 21,540,000 11.97
  3. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 10,130,000 5.63
  4. นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล 4,525,000 2.51
  5. น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์ 4,443,300 2.47
  6. นาง แววตา หลูอารีย์สุวรรณ 4,434,200 2.46
  7. นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ 3,763,000 2.09
  8. นาง นิภาภัทร สิหนาทกถากุล 3,000,000 1.67
  9. นาย นิวัตศิลป์ ศรีสุข 3,000,000 1.67
  10. น.ส. เจน โอฬาริก 3,000,000 1.67

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เจริญ มีนสุข ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย ฐิติ สิหนาทกถากุล ประธานฝ่ายบริหาร / กรรมการ
  3. นาย เดชา ตันไพจิตร กรรมการ
  4. นาย ประภัทร สุทธาเวศ กรรมการ
  5. นาย สุเมธ เจนเจษฎา กรรมการ
  6. นาย อาคม เชียรศิลป์ กรรมการ
  7. นาย ปิติภัทร สิหนาทกถากุล กรรมการ
  8. นาย นรเทพ สิหนาทกถากุล กรรมการ
  9. นาย ทศพร สิหนาทกถากุล กรรมการ
  10. นาย ไกรศักดิ์ ขัดคำ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาย ปรีดี เหตระกูล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย เชิดศักดิ์ ธีระบุตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย ปัญญา อิสระวรวาณิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  14. นาย ชัยฤกษ์ วิริยะรัตนพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 180.00  180.00  180.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,030.00  5,805.00  6,840.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 33.50  32.25  38.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.73  10.45  9.28 
  P/BV (X) 3.12  3.09  4.09 
  P/E (X) 23.52  18.19  19.21 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.46  9.04  8.94 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.10  2.36  2.60 
  Beta 0.82  0.38  0.49 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 3.88  -15.13  4.83 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.34  1.71  1.58 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.39  0.31  0.30 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ส.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 0.55 บาท 19 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ส.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561 0.60 บาท 13 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ส.ค. 2559 - 31 ก.ค. 2560 0.60 บาท 15 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/07/2021)
  นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ศิริวรรณ นิตย์ดำรง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย สำราญ แตงฉ่ำ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/07
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
  (01/08/62 
  -31/07/63) 
  2562 
  (01/08/61 
  -31/07/62) 
  2561 
  (01/08/60 
  -31/07/61) 
  2560 
  (01/08/59 
  -31/07/60) 
  เงินสด 312.04 267.72 384.70 129.05
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 119.92 147.93 129.66 127.40
  สินค้าคงเหลือ 33.42 27.83 31.18 26.10
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,111.12 868.47 1,266.49 895.83
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 480.11 484.92 492.14 524.01
  รวมสินทรัพย์ 2,244.84 2,126.99 1,877.30 1,607.57
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 126.59 155.64 144.90 133.96
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 215.61 267.40 248.50 232.75
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 98.52 81.70 60.23 54.32
  รวมหนี้สิน 314.13 349.10 308.74 287.07
  ทุนจดทะเบียน 180.00 180.00 180.00 180.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 180.00 180.00 180.00 180.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 20.54 20.54 20.54 20.54
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,730.17 1,577.35 1,368.02 1,119.96
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,930.71 1,777.89 1,568.56 1,320.49
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
  (01/08/62 
  -31/07/63) 
  2562 
  (01/08/61 
  -31/07/62) 
  2561 
  (01/08/60 
  -31/07/61) 
  2560 
  (01/08/59 
  -31/07/60) 
  ยอดขายสุทธิ 2,009.02 2,155.15 2,134.51 1,950.10
  รายได้อื่น 28.44 29.93 29.76 39.62
  รวมรายได้ 2,037.46 2,185.08 2,164.27 1,989.72
  ต้นทุนขาย 1,527.30 1,580.60 1,524.04 1,434.20
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 194.33 212.82 203.97 193.20
  รวมค่าใช้จ่าย 1,721.64 1,793.42 1,728.01 1,627.40
  EBITDA 402.96 477.53 521.56 452.26
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 87.13 85.88 85.31 89.93
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 315.83 391.65 436.26 362.32
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 256.34 317.52 356.06 290.59
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.42 1.76 1.98 1.61
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
  (01/08/62 
  -31/07/63) 
  2562 
  (01/08/61 
  -31/07/62) 
  2561 
  (01/08/60 
  -31/07/61) 
  2560 
  (01/08/59 
  -31/07/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 312.26 406.96 432.80 379.72
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -168.94 -415.95 -69.15 -239.92
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -99.00 -108.00 -108.00 -117.00
  เงินสดสุทธิ 44.32 -116.98 255.65 22.81
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.15 3.25 5.10
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.82 18.98 24.65
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 14.45 19.56 25.04
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.16 0.20 0.20
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.93 1.09 1.24
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.98 26.66 28.60
  EBIT Margin (%) 15.50 17.92 20.16
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.58 14.53 16.45

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -6.78 0.97 9.46
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -3.37 3.71 6.26
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -6.76 0.96 8.77
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -4.00 3.79 6.18
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -19.27 -10.82 22.53

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 15.00 15.53 16.61
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 24.33 23.51 21.98
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 49.88 53.58 53.22
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 7.32 6.81 6.86
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 10.82 10.52 10.93
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 33.72 34.70 33.39
  วงจรเงินสด (วัน) -2.07 -4.38 -4.56


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น