สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TNDT บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
บริการ/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.56 3.15 / 1.39 28.49 1.18 110.34 564.95 1,255.18 29.32 15.22
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 ส.ค. 2564 07:55   หุ้นเพิ่มทุนของ TNDT เริ่มซื้อขายวันที่ 23 สิงหาคม 2564
18 ส.ค. 2564 18:51   แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
17 ส.ค. 2564 08:22   หุ้นเพิ่มทุนของ TNDT เริ่มซื้อขายวันที่ 18 สิงหาคม 2564
16 ส.ค. 2564 17:37   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
16 ส.ค. 2564 17:35   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2735-0801
เบอร์โทรสาร 0-2735-1941
URL www.tndt.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/04/1982 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/09/2550
ราคา IPO (บาท) 3.10 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 31/05/2564

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  TNDT ทำธุรกิจบริการการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองผล ด้วยเทคนิคไม่ทำลาย (NDT) ซึ่งไม่ทำลายชิ้นงานให้ผิดไปจากก่อนการทดสอบ เป็นเทคนิคที่ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือใช้อุปกรณ์อื่นใดได้โดยง่าย สามารถใช้ในภาคอุตสาหกรรม ทั้งการแพทย์ การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัยทางวิศวกรรมทางสุขอนามัย อาชีวอนามัย ฯลฯ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อการรับรอง แก้ไข ปรับปรุง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนด ซึ่งบริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจบริการเพื่อความปลอดภัยทางวิศวกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง นอกจากนี้ เป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise - SE) ด้วยเกี่ยวข้องกับชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมโดยตรง นอกเหนือจากนั้นยังสามารถขยายธุรกิจบริการไปยังอุตสาหกรรมอื่นได้โดยง่าย หากภาวะอุตสาหกรรมนั้นๆ มีโอกาสเติบโต

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2564 26 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  51.13% 972 51.41% 1,050
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.01% (ณ วันที่ 15/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.86% (ณ วันที่ 15/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 8.47 10.22 8.97
  20 วัน 7.56 6.64 7.59
  60 วัน -6.57 -16.95 -14.34
  120 วัน -13.95 -35.89 -30.30
  YTD 63.06 -4.85 -1.10
  P/E (X) 28.49 57.83 58.10
  P/BV (X) 1.18 4.08 2.88
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.52 1.26 1.33

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. ชมเดือน ศตวุฒิ 38,668,040 38.67
  2. นาย เกริกเกียรติ ศตวุฒิ 4,270,000 4.27
  3. นาย เจริญ วัฎฎะสิงห์ 4,100,000 4.10
  4. นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล 3,823,000 3.82
  5. นาย สมพงษ์ วงค์กุศลเลิศ 2,235,000 2.24
  6. นาย เมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ 2,160,700 2.16
  7. นาย กิตติภัค จึงเจริญกุล 2,157,900 2.16
  8. น.ส. วัจนา สกุลแรมรุ่ง 1,974,000 1.97
  9. นาง วัธนี ปานงาม 1,779,900 1.78
  10. นาย อิทธิพล ปานงาม 1,570,000 1.57

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
  2. น.ส. ชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย เกริกเกียรติ ศตวุฒิ กรรมการ
  4. น.ต. เอนก พันธุรักษ์ กรรมการ
  5. นาย ชาย ชีวะเกตุ กรรมการ
  6. นาย วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย วิชัย วัชรวัฒนากุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. ดร. จุมพล กล้วยไม้งาม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 220.68  100.00  100.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 564.95  314.00  372.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.56  1.57  1.86 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.39  4.61  4.45 
  P/BV (X) 1.18  0.68  0.84 
  P/E (X) 28.49  22.51  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 371.30  69.41  39.73 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 8.35  0.84  0.75 
  Beta 0.45  0.86  0.77 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 63.06  -15.59  -8.37 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  นางสาว กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.33 3.79 2.89 4.13 2.86
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 107.86 77.80 110.82 108.13 99.38
  สินค้าคงเหลือ 5.73 6.61 5.47 5.18 5.59
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 190.75 175.66 209.09 199.82 194.74
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 627.76 565.92 559.32 606.17 612.99
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 979.89 873.17 904.90 851.37 837.51
  รวมสินทรัพย์ 1,170.64 1,048.83 1,113.99 1,051.19 1,032.25
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 129.50 148.49 150.21 170.99 175.21
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 7.89 2.10 4.38 5.39 7.58
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 21.37 8.02 11.98 12.21 42.74
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 504.27 493.45 505.42 535.27 550.84
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 200.17 114.69 143.92 70.49 53.21
  รวมหนี้สิน 704.43 608.15 649.34 605.76 604.05
  ทุนจดทะเบียน 120.88 100.00 100.00 100.00 100.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 51.17 51.17 51.17 51.17 51.17
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 325.99 306.17 330.99 312.62 292.52
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -8.99 -5.94 -5.73 -8.12 -7.31
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - 0.00 0.00 0.00 0.00
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 478.08 451.39 476.44 455.67 436.38
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -11.88 -10.71 -11.78 -10.24 -8.18
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 169.51 156.66 318.53 338.52 309.27
  รายได้อื่น 1.43 1.66 13.94 3.64 6.48
  รวมรายได้ 170.94 158.32 332.47 342.17 315.74
  ต้นทุน 118.78 115.68 220.03 229.32 237.78
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 31.41 28.90 55.63 54.70 139.50
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 156.20 147.75 284.51 284.02 377.28
  EBITDA 29.32 27.11 80.26 93.24 -27.44
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 14.58 16.54 32.29 35.10 34.09
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 14.74 10.57 47.97 58.15 -61.53
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -5.00 -5.50 19.33 21.76 -87.67
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.03 -0.06 0.19 0.22 -0.88
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 48.80 24.54 38.34 78.53 60.73
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -5.37 -18.81 -55.92 -25.63 -2.61
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -40.72 -8.26 13.94 -50.82 -58.40
  เงินสดสุทธิ 2.71 -2.52 -3.64 2.08 -0.28
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.38 0.36 0.41 0.37
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.27 2.19 4.15 4.88
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.70 4.36 4.43 5.58
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.51 1.38 1.40 1.36
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.31 0.31 0.31 0.33
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 29.92 26.16 30.92 32.26
  EBIT Margin (%) 8.62 6.68 14.43 16.99
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -2.98 -3.77 5.35 5.76

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 8.20 -7.27 -5.91 9.46
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 2.68 -0.43 -4.05 -3.56
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 7.97 -7.38 -2.83 8.37
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 5.72 -0.35 0.17 -24.72
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A -11.20 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.62 3.20 2.91 3.26
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 64.99 113.90 125.44 111.87
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 36.16 35.56 41.34 42.60
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 10.09 10.26 8.83 8.57
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 44.67 52.03 45.05 35.37
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 8.17 7.02 8.10 10.32
  วงจรเงินสด (วัน) 66.91 117.15 126.17 110.12


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้