สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TMT บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/เหล็ก
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.60 5.75 / 3.00 12.67 1.62 870.76 4,876.24 8,759.26 690.36 10.98
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
23 พ.ย. 2563 17:50   แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2564 บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
13 พ.ย. 2563 19:13   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
13 พ.ย. 2563 18:29   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
13 พ.ย. 2563 18:28   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2563 18:28   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 22, 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2685-4000
เบอร์โทรสาร 0-2670-9090-2
URL www.tmtsteel.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/04/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/02/2548
ราคา IPO (บาท) 5.95 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 04/01/2554
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / เหล็ก

  ลักษณะธุรกิจ
  ?เราไม่ได้เป็นแค่เพียงผู้ผลิต ผู้จัดหาสินค้าเหล็ก หรือให้บริการเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นถึงการสร้างคุณค่า ประโยชน์ และความสำเร็จให้กับธุรกิจของลูกค้า? ด้วยแนวคิดการเป็นศูนย์กลางให้บริการเหล็กครบวงจร ที่มุ่งตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างครอบคลุมรอบด้าน โดยการให้คำแนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้า สร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ๆ คิดค้นทางเลือกที่หลากหลายแก่ลูกค้า เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจ ?เหล็ก? ที่ไม่ได้เป็นเพียง ?ผู้จัดจำหน่ายเหล็ก? อีกต่อไป แต่เป็นโครงสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 19 มิ.ย. 2563 07 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  26.84% 2,689 21.52% 3,044
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.27% (ณ วันที่ 27/11/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.51% (ณ วันที่ 27/11/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.75 -1.85 -0.71
  20 วัน 13.82 2.52 -4.29
  60 วัน 18.14 10.20 9.02
  120 วัน 34.62 21.31 25.94
  YTD 40.70 39.53 54.61
  P/E (X) 12.67 N/A 28.40
  P/BV (X) 1.62 0.55 1.61
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.09 1.12

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@19 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ 195,508,000 22.45
  2. นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ 102,349,400 11.75
  3. นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ 68,112,000 7.82
  4. น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ 67,889,800 7.80
  5. นาย คมสัน ธรสารสมบัติ 66,000,150 7.58
  6. นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ 64,000,000 7.35
  7. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 57,000,000 6.55
  8. นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ 35,621,000 4.09
  9. นาย ธงชัย ศรีสันต์ 13,835,300 1.59
  10. นาย ธนาวุธ ศรีบุญเรือง 10,700,000 1.23

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ กรรมการ
  4. นาย คมสัน ธรสารสมบัติ กรรมการ
  5. นาย สมเจตน์ ตรีธารทิพย์ กรรมการ
  6. นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาง รัตนวลี กอสนาน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  27 พ.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 870.76  870.76  435.38 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,876.24  3,465.62  5,703.47 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.60  3.98  6.55 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.45  3.31  6.06 
  P/BV (X) 1.62  1.20  2.16 
  P/E (X) 12.67  12.68  11.76 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.68  3.55  13.79 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.63  0.68  3.80 
  Beta 0.37  0.99  0.33 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 40.70  -39.24  -20.12 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.36  0.88  9.16 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.68  0.11  1.08 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัทในอนาคต

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.30 บาท 22 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 1.00 : 1.00 หุ้น 18 เม.ย. 2562 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.07 บาท 18 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 1.20 บาท 19 เม.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว นภนุช อภิชาตเสถียร/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 186.57 171.03 256.62 232.82 170.46
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,437.09 2,942.11 2,448.86 2,684.28 2,484.93
  สินค้าคงเหลือ 1,413.28 2,159.62 1,395.37 1,764.62 1,664.36
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,086.04 5,285.81 4,109.16 4,779.61 4,681.03
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,850.43 2,951.88 2,938.27 2,833.04 2,297.33
  รวมสินทรัพย์ 7,077.85 8,338.81 7,148.72 7,705.71 7,064.67
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2,562.63 4,010.11 2,953.86 3,567.73 3,715.02
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 353.09 352.18 198.87 160.39 188.72
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,019.18 1.53 1.54 2.24 1.53
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,988.18 4,397.62 3,185.34 3,962.44 4,206.00
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 81.41 1,056.69 1,058.33 1,038.90 37.73
  รวมหนี้สิน 4,069.59 5,454.31 4,243.67 5,001.34 4,243.73
  ทุนจดทะเบียน 870.76 870.76 870.76 436.00 436.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 870.76 870.76 870.76 435.38 435.38
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 427.32 427.32 427.32 427.32 427.32
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,710.18 1,586.42 1,606.97 1,841.66 1,958.24
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,008.26 2,884.50 2,905.05 2,704.37 2,820.94
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 10,844.35 12,779.56 16,483.41 17,369.99 14,320.13
  รายได้อื่น 40.73 34.41 46.45 49.91 63.39
  รวมรายได้ 10,885.08 12,813.97 16,529.85 17,419.90 14,383.52
  ต้นทุนขาย 9,944.20 12,064.63 15,585.84 16,326.34 13,036.15
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 442.33 411.86 555.16 533.51 487.24
  รวมค่าใช้จ่าย 10,386.53 12,476.49 16,140.99 16,859.85 13,523.39
  EBITDA 690.36 486.64 593.70 738.24 1,022.82
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 191.81 149.16 204.83 178.19 162.69
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 498.55 337.48 388.86 560.05 860.13
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 364.44 209.40 229.95 405.88 641.04
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.42 0.24 0.26 0.93 1.47
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 686.03 -169.46 1,017.22 432.58 248.20
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -86.78 -303.82 -348.66 -696.66 -468.32
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -669.30 411.48 -644.76 326.43 216.25
  เงินสดสุทธิ -70.04 -61.79 23.79 62.36 -3.87
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.02 1.20 1.29 1.21
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.07 9.90 8.20 14.69
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.13 5.28 5.24 7.58
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.35 1.89 1.46 1.85
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.89 2.02 2.23 2.36
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 8.30 5.59 5.45 6.01
  EBIT Margin (%) 4.58 2.63 2.35 3.22
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.35 1.63 1.39 2.33

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  18 เม.ย. 2562 XD 435,379,017 870,758,034 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -15.14 -3.48 -5.10 21.30
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -17.58 -2.96 -4.54 25.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -15.05 -3.50 -5.11 21.11
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -16.75 -2.72 -4.26 24.67
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 74.04 -38.75 -43.35 -36.68

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.41 5.53 6.42 6.72
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 67.48 66.01 56.83 54.31
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.54 7.42 9.86 9.52
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 48.42 49.22 37.00 38.33
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 38.19 43.76 86.76 93.53
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 9.56 8.34 4.21 3.90
  วงจรเงินสด (วัน) 106.35 106.89 89.63 88.74


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น