สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TMILL บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.92 4.24 / 3.02 13.07 1.47 398.66 1,562.76 2,088.56 135.15 9.60
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ส.ค. 2564 17:34   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
16 ส.ค. 2564 17:34   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
16 ส.ค. 2564 17:34   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
14 พ.ค. 2564 17:21   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 พ.ค. 2564 17:21   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 90/9 หมู่ 1 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2017-9999
เบอร์โทรสาร 0-2017-9999 ต่อ 111 หรือ 222
URL www.tmill.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 3/2/1977 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/11/2555
ราคา IPO (บาท) 3.10 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี ได้แก่ แป้งบะหมี่สด แป้งขนมปัง แป้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แป้งบิสกิต แป้งเอนกประสงค์ แป้งอาหารสัตว์ เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง โดยเป็นการ spin off มาจาก TSTE

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 24 มี.ค. 2564 27 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  29.57% 1,983 29.54% 1,788
  การถือครองหุ้นต่างด้าว
   -
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 35.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.76% (ณ วันที่ 17/09/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.92 -3.64 -4.87
  20 วัน 10.73 6.36 -3.16
  60 วัน 5.38 6.51 -3.88
  120 วัน 18.07 4.30 -11.00
  YTD 23.27 -9.03 -25.20
  P/E (X) 13.07 91.03 58.34
  P/BV (X) 1.47 3.94 2.86
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.20 0.28 1.48

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) 274,508,840 68.86
  2. นาย ธนธรณ์ เกื้อกูลศรี 7,000,000 1.76
  3. นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ 5,300,100 1.33
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,888,760 0.98
  5. นาย วิบูลย์ เสรีโยธิน 3,730,000 0.94
  6. นาง นุศรา เพียรสุภาพ 3,144,471 0.79
  7. บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด 2,945,093 0.74
  8. นาย สำเริง มนูญผล 2,900,000 0.73
  9. นาง สรัตนา ลือชัยประสิทธิ์ 2,800,005 0.70
  10. นาย วิโรจน์ พึ่งปัญญาเลิศ 2,640,000 0.66

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย ณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล กรรมการ
  5. นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ กรรมการ
  6. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
  7. นาย ธนดล สุจิภิญโญ กรรมการ
  8. นาย สุภสร ชโยวรรณ กรรมการ
  9. นาย กมนดนัย ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
  10. นาย สมชัย วนาวิทย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาย เฉลิมชัย ว่องไววิทย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย เอนก คำชุ่ม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  17 ก.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 398.66  398.66  398.66 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,562.76  1,267.75  1,124.23 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.92  3.18  2.82 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.66  2.62  2.50 
  P/BV (X) 1.47  1.21  1.13 
  P/E (X) 13.07  10.13  12.94 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 48.18  19.95  15.52 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 4.13  0.98  0.74 
  Beta 0.48  0.58  0.41 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 23.27  12.77  6.02 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.10  5.97  10.64 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.67  0.61  1.06 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.12 บาท 27 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.08 บาท 26 พ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.11 บาท 28 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.08 บาท 28 พ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.15 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  - 0.15 บาท 23 พ.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย อำพล จำนงวัฒน์/บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
  นาย นริศ เสาวลักษณ์สกุล/บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 45.69 44.50 71.74 70.72 78.45
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 175.62 182.21 191.31 190.37 179.14
  สินค้าคงเหลือ 607.44 379.31 300.86 436.53 645.21
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 830.49 606.61 564.99 698.26 903.55
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 586.59 617.96 597.17 637.15 674.32
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 801.25 841.05 817.79 640.97 678.28
  รวมสินทรัพย์ 1,631.75 1,447.66 1,382.77 1,339.23 1,581.82
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 255.73 96.82 32.00 251.46 423.69
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 42.16 50.79 53.16 41.95 125.00
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 330.82 183.30 114.25 314.39 570.22
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 240.66 243.96 241.75 27.77 24.12
  รวมหนี้สิน 571.49 427.26 356.00 342.16 594.34
  ทุนจดทะเบียน 399.00 399.00 399.00 399.00 399.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 398.66 398.66 398.66 398.66 398.66
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 337.99 337.99 337.98 337.98 337.98
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 323.61 283.75 290.13 260.42 250.84
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,060.26 1,020.40 1,026.78 997.07 987.48
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 763.83 712.06 1,464.77 1,476.45 1,399.79
  รายได้อื่น 1.92 2.74 4.20 1.83 5.68
  รวมรายได้ 765.74 714.79 1,468.97 1,478.28 1,405.47
  ต้นทุน 596.80 571.88 1,202.58 1,229.15 1,131.93
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 66.73 50.99 121.93 122.57 125.62
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 663.52 622.87 1,324.51 1,351.71 1,257.55
  EBITDA 135.15 118.54 200.98 182.78 196.76
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 28.66 29.06 58.08 48.67 48.84
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 106.49 89.48 142.90 134.11 147.92
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 81.28 67.25 105.52 101.28 106.60
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.20 0.17 0.26 0.25 0.30
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -185.21 182.78 319.87 275.30 145.62
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -9.50 -3.39 -9.49 -12.25 -5.73
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 168.66 -205.62 -309.35 -270.78 -137.68
  เงินสดสุทธิ -26.05 -26.22 1.02 -7.73 2.21
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.51 3.31 4.95 2.22
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.49 12.20 10.43 10.21
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.39 10.76 10.50 9.18
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.54 0.42 0.35 0.34
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.99 0.97 1.08 1.01
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.87 19.69 17.90 16.75
  EBIT Margin (%) 13.91 12.52 9.73 9.07
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.61 9.41 7.18 6.85

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 7.27 -3.25 -0.79 5.48
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 4.36 -7.73 -2.16 8.59
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 7.13 -3.61 -0.63 5.18
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 6.53 -8.19 -2.01 7.49
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 20.87 43.66 4.19 -4.99

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.48 7.71 7.68 7.99
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 43.06 47.32 47.56 45.67
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.49 2.39 3.26 2.27
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 146.71 152.82 111.90 160.61
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 26.41 8.27 25.29 14.72
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 13.82 44.12 14.44 24.79
  วงจรเงินสด (วัน) 175.95 156.02 145.02 181.50


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้