สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET50 / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
1.13 1.72 / 0.60 10.38 0.54 91,588.95 108,942.64
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 พ.ย. 2563 12:49   แจ้งการจดทะเบียนเสร็จสิ้นการชำระบัญชีของบริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด
18 พ.ย. 2563 12:49   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน TMB AND TBANK ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
13 พ.ย. 2563 12:58   คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2563 12:57   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2563 12:56   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2299-1111, 0-2617-9111
เบอร์โทรสาร 0-2299-2758
URL http://www.tmbbank.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 8/11/1957 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/12/2526
ราคา IPO (บาท) 200.00 @พาร์100.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 0.95 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 0.95 @ 06/07/2553

ลักษณะธุรกิจ
ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบแก่ลูกค้า 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าเอสเอ็มอี และลูกค้ารายย่อย โดยมีกลุ่ม ไอเอ็นจี สถาบันการเงินของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับกระทรวงการคลัง

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 ก.ค. 2563 01 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
29.59% 99,347 49.03% 76,845
การถือครองหุ้นต่างด้าว 34.23% (ณ วันที่ 24/11/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  3.92% (ณ วันที่ 24/11/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 14.14 4.70 9.92
20 วัน 37.80 4.33 19.32
60 วัน 22.83 1.71 15.42
120 วัน 11.88 -7.34 4.09
YTD -32.74 -8.39 -24.19
P/E (X) 10.38 8.84 27.22
P/BV (X) 0.54 0.61 1.57
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.37 0.85 1.37

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. ING BANK N.V. 22,190,033,791 23.03
2. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 19,389,891,967 20.12
3. กระทรวงการคลัง 11,364,282,005 11.79
4. THE BANK OF NOVA SCOTIA 5,023,611,111 5.21
5. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 4,926,405,658 5.11
6. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 4,926,405,657 5.11
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,155,143,413 4.31
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 1,556,832,944 1.62
9. GIC PRIVATE LIMITED 842,598,099 0.87
10. STATE STREET EUROPE LIMITED 788,884,929 0.82

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ
2. นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ
4. นาย ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
5. นาย จุมพล ริมสาคร กรรมการ
6. นาย หยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการ
7. นาย สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ
8. นาย มิฮาว ยาน ซูเรค กรรมการ
9. นาย ไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
10. นาย วิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล กรรมการอิสระ
11. นาย ธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระ
12. นาย ปริญญา หอมเอนก กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
24 พ.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 96,409.42  96,359.35  43,851.89 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 108,942.64  161,883.72  96,474.16 
ราคา (บาท/หุ้น) 1.13  1.68  2.20 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.10  2.34  2.21 
P/BV (X) 0.54  1.58  0.99 
P/E (X) 10.38  22.15  7.94 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 69.46  90.48  115.08 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 321.63  313.04  509.76 
Beta 1.47  0.94  0.85 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -32.74  -23.64  -27.15 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.85  1.90  2.73 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.30  0.71  0.22 
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) โดยธนาคารฯ จะพิจารณากระแสเงินสด และ/หรือ โครงการลงทุน หรือ การขยายการลงทุนต่างๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันหรือธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.01 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.03 บาท 13 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.07 บาท 09 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.06 บาท 09 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาย ชาญชัย สกุลเกิดสิน/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 18,921.02 10,769.61 23,852.59 15,234.24 17,871.74
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 232,539.20 130,877.27 236,311.43 113,522.39 112,534.39
เงินลงทุนสุทธิ 164,806.10 58,639.93 175,218.08 78,053.91 61,305.16
เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 1,323,999.69 666,422.45 1,348,630.36 654,040.05 619,372.93
- เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - 693,634.03 1,458,961.40 685,793.19 643,424.65
- หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 27,492.95 44,538.48 31,975.86 24,638.71
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 5,631.09 2,705.25 4,809.52 2,613.77 2,213.60
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 24,224.78 12,958.87 23,642.38 11,876.26 12,070.72
รวมสินทรัพย์ 1,840,852.80 900,901.03 1,858,190.28 891,713.31 843,871.77
เงินรับฝาก 1,406,433.68 673,473.60 1,398,111.96 649,568.44 611,429.82
เงินกู้ยืม 96,033.49 - - - -
- เงินกู้ยืมระยะสั้น - - - - -
รวมหนี้สิน 1,637,925.19 798,308.77 1,663,378.79 792,934.40 754,016.22
ทุนจดทะเบียน 100,912.38 100,912.38 100,912.38 41,903.30 41,903.30
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 91,588.95 41,659.30 91,541.39 41,659.30 41,647.87
- หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
- หุ้นสามัญ 91,588.95 41,659.30 91,541.39 41,659.30 41,647.87
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 43,321.60 403.60 43,217.04 403.60 378.93
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 62,015.37 54,495.87 53,976.86 51,905.46 42,731.45
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 202,891.28 102,592.25 194,776.87 98,778.91 89,855.55
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 36.33 - 34.61 - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 55,076.05 27,504.38 39,836.79 35,128.36 34,713.28
- จากเงินให้สินเชื่อ - - - - -
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 14,789.73 8,717.92 12,971.57 10,631.61 9,979.43
- จากเงินรับฝาก - - - - -
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 40,286.32 18,786.46 26,865.22 24,496.75 24,733.85
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 16,594.78 - - - -
โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 1,186.78 478.34 1,072.06 662.58 932.10
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 11,602.93 7,800.00 11,342.98 12,763.66 13,532.89
กำไรจากเงินลงทุน 456.97 - - - -
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 23,536.17 14,078.55 20,674.37 17,474.66 17,792.42
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 12,644.37 6,518.95 9,628.59 8,198.29 8,511.08
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 4,631.41 2,483.81 3,597.89 3,430.87 3,384.03
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 3,997.95 2,204.22 3,245.23 3,426.06 2,947.21
- ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
- ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 10,844.49 6,804.15 8,810.04 14,467.19 10,731.53
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 8,877.30 5,607.34 7,222.48 11,601.24 8,686.66
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.09 0.13 0.15 0.26 0.20
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 11,558.35 -43,277.22 19,509.56 165.15 18,559.37
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 2,703.42 28,272.29 -145,257.30 -688.19 -8,398.41
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -19,193.34 10,571.38 125,537.10 -2,104.33 -8,769.61
เงินสดสุทธิ -4,931.58 -4,433.56 -210.65 -2,627.37 1,391.34
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.87 7.32 4.92 12.30
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.94 1.00 0.64 1.67
อัตรากำไรสุทธิ (%) 13.08 15.67 13.82 23.89

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
14 ก.ย. 2563 PP 50,062,500 96,409,416,880 0.95
03 ธ.ค. 2562 PO 25,113,805,279 96,359,354,380 0.95
22 พ.ย. 2562 XR 1,168,448,862 45,020,341,972 0.95

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 58.32 -43.36 -37.74 33.55


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น