สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET50 / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
1.53 2.50 / 1.49 6.22 0.67 41,659.30 67,093.40
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ส.ค. 2562 17:45   คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 และงวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
21 ส.ค. 2562 17:44   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)
21 ส.ค. 2562 17:43   งบการเงินครึ่งปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
16 ส.ค. 2562 12:40   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
09 ส.ค. 2562 08:31   แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลนำเสนอ ซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยผ่านเวบไซต์ธนาคาร
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2299-1111, 0-2617-9111
เบอร์โทรสาร 0-2299-2758
URL http://www.tmbbank.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 8/11/1957 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/12/2526
ราคา IPO (บาท) 200.00 @พาร์100.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 0.95 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 0.95 @ 06/07/2553

ลักษณะธุรกิจ
ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบแก่ลูกค้า 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าเอสเอ็มอี และลูกค้ารายย่อย โดยมีกลุ่ม ไอเอ็นจี สถาบันการเงินของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับกระทรวงการคลัง

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 มี.ค. 2562 02 มี.ค. 2561
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
49.03% 76,845 49.03% 65,218
การถือครองหุ้นต่างด้าว 33.58% (ณ วันที่ 23/08/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  10.32% (ณ วันที่ 23/08/2562)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -1.29 -0.92 -2.21
20 วัน -20.31 -11.20 -16.53
60 วัน -18.18 -10.80 -20.01
120 วัน -32.30 -22.50 -31.79
YTD -30.45 -22.86 -33.95
P/E (X) 6.22 9.46 18.73
P/BV (X) 0.67 0.92 1.83
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.13 0.08 0.95

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 เม.ย. 2562) จำนวนหุ้น %
1. กระทรวงการคลัง 11,364,282,005 25.92
2. ING BANK N.V. 10,970,893,359 25.02
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,440,084,852 10.13
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 749,436,044 1.71
5. นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ 618,000,000 1.41
6. กองทัพบก 546,487,860 1.25
7. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 542,441,700 1.24
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 476,900,500 1.09
9. STATE STREET EUROPE LIMITED 383,501,644 0.87
10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 233,765,400 0.53

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ
2. นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นาย ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
4. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ กรรมการ
5. นาง แคทเธอรีน เป็ก เช็ง โล กรรมการ
6. นาย จุมพล ริมสาคร กรรมการ
7. นาย วอน นิเจล ริกเตอร์ กรรมการ
8. นาย หยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการ
9. นาย สิงหะ นิกรพันธุ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
10. นาย ศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระ
11. นาย คริสโตเฟอร์ จอห์น คิง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นาย ไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
23 ส.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 43,851.89  43,851.89  43,839.86 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 67,093.40  96,474.16  132,396.37 
ราคา (บาท/หุ้น) 1.53  2.20  3.02 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.29  2.21  2.00 
P/BV (X) 0.67  0.99  1.51 
P/E (X) 6.22  7.94  15.45 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 44.80  115.08  82.49 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 256.48  509.76  364.07 
Beta 0.95  0.85  0.78 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -30.45  -27.15  43.81 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.58  2.73  1.99 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.28  0.22  0.31 
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) โดยธนาคารฯ จะพิจารณากระแสเงินสด และ/หรือ โครงการลงทุน หรือ การขยายการลงทุนต่างๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันหรือธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.07 บาท 09 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.06 บาท 09 พ.ค. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.06 บาท 04 พ.ค. 2560 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาย ชาญชัย สกุลเกิดสิน/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสด 10,840.25 12,495.83 15,234.24 17,871.74 16,530.91
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 114,358.85 105,379.20 113,522.39 112,534.39 113,857.82
เงินลงทุนสุทธิ 88,976.58 62,201.81 78,053.91 61,305.16 62,116.02
เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 650,997.77 630,079.20 654,040.05 619,372.93 569,268.06
- เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 679,850.20 653,650.72 685,793.19 643,424.65 593,509.98
- หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 29,026.18 24,036.77 31,975.86 24,638.71 24,910.91
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 2,778.69 2,315.14 2,613.77 2,213.60 1,506.05
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 12,962.14 11,745.36 11,876.26 12,070.72 12,383.37
รวมสินทรัพย์ 899,799.64 850,014.59 891,713.31 843,871.77 821,000.08
เงินรับฝาก 648,824.42 632,132.59 649,568.44 611,429.81 598,948.20
เงินกู้ยืม - - - - -
- เงินกู้ยืมระยะสั้น - - - - -
รวมหนี้สิน 799,362.05 758,516.33 792,934.40 754,016.22 737,152.28
ทุนจดทะเบียน 41,903.30 41,903.30 41,903.30 41,903.30 41,903.30
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 41,659.30 41,659.30 41,659.30 41,647.87 41,617.00
- หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
- หุ้นสามัญ 41,659.30 41,659.30 41,659.30 41,647.87 41,617.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 403.60 403.60 403.60 378.93 325.41
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 52,436.21 44,537.40 51,905.46 42,731.45 36,502.50
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 100,437.59 91,498.26 98,778.91 89,855.55 83,722.77
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - 125.04
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 18,288.27 17,244.91 35,128.36 34,713.28 35,631.31
- จากเงินให้สินเชื่อ - - - - -
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 5,707.81 5,115.32 10,631.61 9,979.43 10,870.43
- จากเงินรับฝาก - - - - -
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 12,580.46 12,129.59 24,496.75 24,733.85 24,760.88
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 303.68 336.24 662.58 932.10 585.10
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 5,104.06 6,955.53 12,763.66 13,532.89 10,167.92
กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 8,947.83 8,558.88 17,474.66 17,792.42 16,588.88
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 4,456.51 4,134.38 8,198.29 8,511.08 8,117.59
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 1,609.04 1,699.08 3,430.87 3,384.03 3,149.91
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 1,473.35 1,754.70 3,426.06 2,947.21 2,171.03
- ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
- ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 4,131.62 5,332.64 14,467.19 10,731.53 9,984.27
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 3,496.16 4,306.00 11,601.24 8,686.66 8,226.26
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 0.10 0.26 0.20 0.19
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -19,907.82 -2,372.55 165.15 18,559.37 -36,203.67
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,643.58 1,374.75 -688.19 -8,398.41 29,650.15
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 17,188.49 -4,378.11 -2,104.33 -8,769.61 5,794.03
เงินสดสุทธิ -4,362.91 -5,375.91 -2,627.37 1,391.35 -759.48
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.24 9.67 12.30 10.01
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.52 1.26 1.67 1.29
อัตรากำไรสุทธิ (%) 14.75 17.55 23.89 17.66

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -18.81 -2.71 33.55 5.60


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น