สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TM บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.46 3.50 / 2.26 21.42 1.94 154.00 757.68 1,031.77 62.36 16.54
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 เม.ย. 2561 08:37   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
02 เม.ย. 2561 12:32   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
02 มี.ค. 2561 08:36   งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
26 ก.พ. 2561 12:34   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 36 (แก้ไข)
26 ก.พ. 2561 09:28   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1) (แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2933-6112, 0-2933-6119
เบอร์โทรสาร 0-2933-9763
URL www.technomedical.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 14/1/2002 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 31/08/2559
ราคา IPO (บาท) 3.00 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็น Exclusive Distributor จากผู้ผลิตชั้นนำจากต่างประเทศทั้งหมด 29 ราย จาก 16 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สวีเดน เดนมาร์ก ฝรั่งเศส อิตาลี ตุรกี ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย อังกฤษ สิงคโปร์ สเปน รวมถึงประเทศไทย โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่บริษัทจำหน่าย แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง (2) กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2560 25 ส.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  28.47% 2,340 28.57% 3,085
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.04% (ณ วันที่ 25/04/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.39% (ณ วันที่ 25/04/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.50 2.82 2.41
  20 วัน -3.15 1.04 -0.97
  60 วัน 3.36 1.80 13.13
  120 วัน -22.64 -16.36 -8.44
  YTD -5.38 -8.92 5.18
  P/E (X) 21.42 32.57 92.93
  P/BV (X) 1.94 3.43 2.40
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.21 0.27

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@13 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. นาง สุนทรี จรรโลงบุตร 76,884,500 24.96
  2. นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร 66,000,000 21.43
  3. น.ส. แพร จรรโลงบุตร 22,390,670 7.27
  4. น.ส. ปรางฉาย จรรโลงบุตร 22,000,000 7.14
  5. นาย ปิยะฉัตร เลิศอมรพงษ์ 11,805,000 3.83
  6. นาย สิทธิชัย ทรัพย์รุ่งเรือง 10,450,000 3.39
  7. นาง อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง 10,257,200 3.33
  8. นาย ณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล 6,000,000 1.95
  9. นาย ชิดพรหม ปานปรีชา 2,700,000 0.88
  10. นาย สมศักดิ์ นัฐกรานต์นุวัฒน์ 2,550,000 0.83

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง อภิรมย์ เวชภูติ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร ประธานกรรมการบริหารและประธานบริหาร / กรรมการ
  3. นาง สุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย พิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง รองประธานกรรมการบริษัท
  5. น.ส. ปรางฉาย จรรโลงบุตร กรรมการ
  6. นาย ปรีชา พันธุ์ติเวช กรรมการ
  7. นาย มานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ กรรมการ
  8. น.ส. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาง รัตนา อนุภาสนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย จุมพจน์ เชื้อสาย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 เม.ย. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 308.00  308.00  280.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 757.68  800.80  1,136.80 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.46  2.60  3.69 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.27  1.21  1.26 
  P/BV (X) 1.94  2.16  3.23 
  P/E (X) 21.42  39.31  31.73 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 23.72  61.02  329.16 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.60  2.63  50.00 
  Beta 0.59  0.62  1.29 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -5.38  -29.56  23.03 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.30  0.19  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.71  0.08 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 10.00 : 1.00 หุ้น 18 พ.ค. 2560 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.00556 บาท 18 พ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย เมธี รัตนศรีเมธา/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 45.20 118.28 38.10
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 250.24 193.83 181.88
  สินค้าคงเหลือ 205.58 200.93 153.88
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 521.46 528.20 382.87
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 91.24 124.06 102.51
  รวมสินทรัพย์ 709.69 700.95 521.99
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 164.93 193.88 192.61
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 75.11 90.11 75.84
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 12.25 9.94 11.52
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 284.60 319.18 327.01
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 34.70 25.20 34.72
  รวมหนี้สิน 319.30 344.38 361.72
  ทุนจดทะเบียน 154.00 140.00 23.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 154.00 140.00 23.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 184.03 184.03 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 52.36 32.54 137.27
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 390.39 356.57 160.27
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 628.48 555.82 510.81
  รายได้อื่น 6.11 2.19 0.80
  รวมรายได้ 634.59 558.02 511.61
  ต้นทุนขาย 372.64 326.16 286.62
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 209.79 191.00 174.11
  รวมค่าใช้จ่าย 582.43 517.16 467.49
  EBITDA 62.36 50.61 51.80
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 10.20 9.76 7.69
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 52.16 40.85 44.11
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 35.37 26.91 28.83
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.11 0.13 125.36
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -25.04 -14.45 -61.89
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -18.87 -38.91 -20.71
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -29.17 133.54 105.34
  เงินสดสุทธิ -73.08 80.18 22.74
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.83 1.65
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.47 10.41
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.40 6.68
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.82 0.97
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.90 0.91
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 40.71 41.32
  EBIT Margin (%) 8.22 7.32
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.57 4.82

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  18 พ.ค. 2560 XD 27,999,987 307,999,987 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 13.07 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 14.25 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 13.72 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 12.62 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 31.47 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.83 2.96
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 128.95 123.36
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.83 1.84
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 199.09 198.53
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.51 3.93
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 80.92 92.85
  วงจรเงินสด (วัน) 247.12 229.04


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น