สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TLUXE บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ธุรกิจการเกษตร
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.50 10.90 / 4.94 N/A 2.99 563.05 3,096.78 5,621.33 105.89 -1,342.10
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 ก.ย. 2561 18:20   แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน
30 ส.ค. 2561 12:43   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
29 ส.ค. 2561 08:54   แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมและกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เพื่อเสนอเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราสัญลักษณ์ (Logo) ตราประทับ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ (แก้ไขชื่อย่อหลักทรัพย์เพิ่มเติม)
21 ส.ค. 2561 18:39   แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมการร่วมลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ ตั้งอยู่ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม
20 ส.ค. 2561 13:07   แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมและกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เพื่อเสนอเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราสัญลักษณ์ (Logo) ตราประทับ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ (แก้ไขชื่อย่อหลักทรัพย์)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้นที่ 24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2251-8152, 0-2251-8157-8
เบอร์โทรสาร 0-2251-8152, 0-2251-8157-8 ต่อ 206
URL http://www.thailuxe.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/06/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 13/09/2537
ราคา IPO (บาท) 50.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 01/09/2548

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทมุ่งมั่นและพัฒนาธุรกิจตามแนวยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร FOOD-FARM-FUTURE กล่าวคือดำเนินธุรกิจหลักในธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยง (FOOD) โดยแบ่งเป็น 2 สายงานหลัก คือ สายการผลิตอาหารกุ้ง (Shrimp Feed) สายการผลิตอาหารปลา (Fish Feed) และอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food) บริษัทบริหารจัดการฟาร์มเพื่อเป็นศูนย์วิจัยสำหรับการทดสอบและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินธุรกิจใหม่ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนตลอดไปในอนาคต (FUTURE) เช่นธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 28 มี.ค. 2561 24 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  79.32% 1,943 81.28% 2,225
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.76% (ณ วันที่ 18/09/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.58% (ณ วันที่ 18/09/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.92 -8.00 -3.25
  20 วัน -5.98 -14.98 -8.91
  60 วัน -6.78 -15.15 -10.24
  120 วัน -19.71 -20.12 -16.61
  YTD -34.13 -31.87 -33.78
  P/E (X) N/A 16.45 17.21
  P/BV (X) 2.99 1.27 1.98
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.39 0.66

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 ส.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. นาย พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ 65,322,604 11.60
  2. น.ส. ปวิชญา กานนท์รังษี 33,638,765 5.97
  3. นาง อนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต 29,197,900 5.19
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 25,804,196 4.58
  5. น.ส. ยุวดี วชิรปภา 25,342,000 4.50
  6. นาย ปริน ชนันทรานนท์ 25,295,784 4.49
  7. นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์ 16,208,600 2.88
  8. นาย ธีระ กิติจารุรัตน์ 14,770,035 2.62
  9. นาง ลีนา วนวิทย์ 14,351,700 2.55
  10. บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) 12,883,700 2.29

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พล.อ.อ. พิธพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการ
  2. พลเอก เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย กรรมการ
  4. นาง กนกวัลย์ วรรณบุตร กรรมการ
  5. น.ส. ภัทชรดา จุฑาประทีป กรรมการ
  6. นาย ณสุ จันทร์สม กรรมการ
  7. พ.ต.ท. เธียร์รัตน์ วิเชียรสรรค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาง นที ชวนสนิท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ย. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 563.05  563.05  563.05 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,096.78  4,701.47  5,067.46 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.50  8.35  9.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.84  3.04  2.99 
  P/BV (X) 2.99  2.75  3.01 
  P/E (X) N/A  1,821.58  114.39 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 28.57  177.71  167.01 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5.77  46.24  25.52 
  Beta 0.76  1.98  1.47 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -34.13  -7.22  76.47 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ขาดทุนสะสม เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย เจษฎา หังสพฤกษ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 25.81 227.65 48.29 73.20 108.49
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 247.67 313.30 193.79 189.73 150.27
  สินค้าคงเหลือ 205.76 273.09 217.86 222.53 363.76
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,826.89 1,363.24 908.28 2,281.96 1,337.28
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 739.55 1,024.28 1,494.46 908.69 874.55
  รวมสินทรัพย์ 3,586.62 3,618.68 3,929.95 3,569.31 2,309.42
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 507.54 - 408.76 - 184.52
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 172.11 191.44 163.94 120.75 154.31
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 652.21 884.82 1,025.88 497.64 0.82
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,469.21 1,110.36 1,607.71 630.06 691.77
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,081.15 711.52 942.43 1,119.91 23.55
  รวมหนี้สิน 2,550.37 1,821.88 2,550.14 1,749.96 715.32
  ทุนจดทะเบียน 568.45 568.45 568.45 568.45 568.45
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 563.05 563.05 563.05 563.05 563.05
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 489.12 489.12 489.12 489.12 489.12
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 41.48 41.48 41.48 41.48 41.48
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 453.25 709.80 481.10 730.67 489.60
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,036.25 1,796.79 1,379.81 1,819.35 1,581.65
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - 12.45
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 929.77 840.44 1,822.33 1,511.29 1,952.30
  รายได้อื่น 52.81 28.68 52.54 728.89 30.26
  รวมรายได้ 982.58 869.12 1,874.87 2,240.18 1,982.56
  ต้นทุนขาย 839.53 700.05 1,521.68 1,295.06 1,747.48
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 105.38 121.05 292.54 208.81 230.92
  รวมค่าใช้จ่าย 944.91 840.46 2,015.12 1,810.53 2,022.62
  EBITDA 105.89 81.14 -28.95 540.25 63.41
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 68.22 52.47 111.31 110.60 103.47
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 37.67 28.66 -140.26 429.65 -40.06
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -24.42 -20.87 -249.57 236.98 -38.79
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.04 -0.04 -0.44 0.42 -0.07
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 13.03 -108.71 9.65 125.33 -3.43
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 50.28 256.37 -837.04 -1,115.95 -597.55
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -49.08 -2.17 803.25 989.20 681.24
  เงินสดสุทธิ -0.84 145.48 -24.14 -15.33 80.25
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.24 1.23 0.56 3.62
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -17.87 11.43 -15.60 13.94
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -3.64 11.18 -3.74 14.62
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.46 1.01 1.85 0.96
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.55 0.70 0.50 0.76
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 9.71 16.70 16.50 14.31
  EBIT Margin (%) 3.83 3.30 -7.48 19.18
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -2.49 -2.40 -13.31 10.58

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 10.63 23.29 20.58 -22.59
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 19.92 21.64 17.50 -25.89
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 13.05 14.59 -16.31 12.99
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 12.43 23.90 11.30 -10.49
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.82 7.68 9.50 8.89
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 53.55 47.55 38.41 41.06
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.94 5.75 6.91 4.42
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 52.61 63.46 52.82 82.62
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.14 9.24 10.69 9.42
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 39.94 39.49 34.14 38.76
  วงจรเงินสด (วัน) 66.22 71.52 57.08 84.92


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น