สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TLGF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
16.70 26.25 / 13.30 - 1.32 23,828.13 39,032.62
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
26 ส.ค. 2563 19:49   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
11 ส.ค. 2563 17:46   รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
03 ส.ค. 2563 21:17   ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่
29 ก.ค. 2563 19:26   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
24 ก.ค. 2563 12:36   การเผยแพร่สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบ จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูล แทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
ทรัสตี -
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2686-6100
เบอร์โทรสาร 0-2670-0430
URL -
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 13/3/2012 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/03/2555
ราคา IPO (บาท) 10.40 @พาร์10.40 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.1948 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.1963 : ใหม่ 10.1948 @ 23/03/2559

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนในศูนย์การค้า เทสโก้ โลตัส จำนวน 22 แห่ง แบ่งเป็น (ก) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร (freehold) จำนวน 13 แห่ง ได้แก่ โครงการศรีนครินทร์ กระบี่ ประชาชื่น รังสิต คลอง 7 ทุ่งสง สิงห์บุรี ปราณบุรี มหาชัย แม่สาย ระนอง ภูเก็ต ศาลายา และนครศรีธรรมราช (ข) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางส่วนและอาคาร (freehold) และมีสิทธิการเช่าในที่ดินอีกบางส่วน (leasehold) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โครงการสมุย และพิษณุโลก (ค) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าในที่ดิน (leasehold) และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โครงการอมตะนคร เพชรบูรณ์ ลำลูกกา คลอง 6 เสนา รังสิต-นครนายก และบางปู (ง) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคาร (leasehold) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โครงการพระราม 1

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -1.18 -0.10 2.27
20 วัน 5.03 4.45 11.03
60 วัน -12.57 -4.91 -6.88
120 วัน 18.44 7.93 2.75
YTD -17.73 6.18 4.40
P/E (X) - N/A 21.34
P/BV (X) 1.32 1.14 1.40
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.04 0.86

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 584,321,250 25.00
2. กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 190,456,639 8.15
3. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 134,127,200 5.74
4. สำนักงานประกันสังคม 111,534,210 4.77
5. กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 97,172,600 4.16
6. กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 52,481,600 2.25
7. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 50,000,000 2.14
8. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส 43,192,900 1.85
9. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 35,505,500 1.52
10. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 33,321,528 1.43

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
25 ก.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,337.28  2,337.28  2,337.28 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 39,032.62  47,446.84  46,044.47 
ราคา (บาท/หุ้น) 16.70  20.30  19.70 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 12.65  12.78  12.24 
P/BV (X) 1.32  1.59  1.61 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 9.10  17.02  11.45 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 21.37  35.41  20.19 
Beta 0.34  0.23  0.15 
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 12.67  (ข้อมูล ณ วันที่ 25/09/2563) 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -17.73  3.05  13.87 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.60  4.43  4.40 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (หรือในอัตราร้อยละใด ๆ ที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้ทำได้เป็นครั้งคราว) ของกำไรสุทธิประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 มี.ค. 2563 - 31 พ.ค. 2563 0.1268 บาท 14 ส.ค. 2563 เงินปันผล
01 ธ.ค. 2562 - 29 ก.พ. 2563 0.2556 บาท 18 พ.ค. 2563 เงินปันผล
01 ก.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562 0.2219 บาท 14 ก.พ. 2563 เงินปันผล
01 มิ.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2562 0.2262 บาท 13 พ.ย. 2562 เงินปันผล
01 มี.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 0.2309 บาท 15 ส.ค. 2562 เงินปันผล
01 ธ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562 0.2249 บาท 15 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ก.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 0.22 บาท 15 ก.พ. 2562 เงินปันผล
01 มิ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2561 0.2248 บาท 15 พ.ย. 2561 เงินปันผล
01 มี.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 0.2303 บาท 15 ส.ค. 2561 เงินปันผล
01 ธ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561 0.2247 บาท 15 พ.ค. 2561 เงินปันผล
01 ก.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 0.2145 บาท 15 ก.พ. 2561 เงินปันผล
01 มิ.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2560 0.215 บาท 15 พ.ย. 2560 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 28/02/2021)
นางสาว สกุณา แย้มสกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว ธิตินันท์ แว่นแก้ว/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 29/02
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน *
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
(01/03/63 
-31/05/63) 
3M/2563 
(01/03/62 
-31/05/62) 
2563 
(01/03/62 
-29/02/63) 
2562 
(01/03/61 
-28/02/62) 
2561 
(01/03/60 
-28/02/61) 
เงินลงทุน - สุทธิ 32,483.08 31,668.18 32,029.18 31,660.93 30,653.21
เงินสด 384.56 617.83 766.51 584.63 555.31
ลูกหนี้ 394.92 412.86 345.46 426.06 461.75
รวมสินทรัพย์ 33,294.80 32,751.34 33,204.47 32,706.53 31,698.33
เจ้าหนี้ 55.94 62.69 87.66 92.41 91.13
เงินมัดจำการเช่าและบริการ 365.36 350.63 362.75 345.47 331.21
รวมหนี้สิน 3,708.68 3,270.56 3,208.85 3,327.47 3,298.06
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 25,493.67 25,493.67 25,493.67 25,493.67 25,493.67
กำไร (ขาดทุน) สะสม 4,092.44 3,987.10 4,501.94 3,885.39 2,906.60
สินทรัพย์สุทธิ 29,586.12 29,480.77 29,995.62 29,379.06 28,400.27
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 12.66 12.61 12.83 12.57 12.15
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
(01/03/63 
-31/05/63) 
3M/2563 
(01/03/62 
-31/05/62) 
2563 
(01/03/62 
-29/02/63) 
2562 
(01/03/61 
-28/02/62) 
2561 
(01/03/60 
-28/02/61) 
รายได้จากเงินลงทุน 496.67 779.36 3,071.44 3,071.36 3,004.87
รายได้อื่น - - - - -
รวมรายได้ 496.67 779.36 3,071.44 3,071.36 3,004.87
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 3.86 3.85 15.34 15.08 15.40
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.77 0.76 3.05 2.92 2.90
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 52.80 64.87 262.76 269.55 270.74
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 87.61 78.13 232.82 321.55 325.89
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - 12.22 48.63 48.49 48.37
รวมค่าใช้จ่าย 167.21 180.04 644.54 734.57 750.65
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 329.46 599.32 2,426.90 2,336.79 2,254.23
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
(01/03/63 
-31/05/63) 
3M/2563 
(01/03/62 
-31/05/62) 
2563 
(01/03/62 
-29/02/63) 
2562 
(01/03/61 
-28/02/62) 
2561 
(01/03/60 
-28/02/61) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 231.30 576.90 2,366.01 2,197.46 2,185.58
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -613.26 -543.70 -2,184.12 -2,168.15 -2,215.22
เงินสดสุทธิ -381.96 33.20 181.89 29.31 -29.64
เพิ่มเติม
* บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงรอบงบการเงินกรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากข่าวของบริษัท
แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น