สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TKS บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.55 7.80 / 3.46 13.14 1.08 462.23 2,565.36 4,310.09 195.84 10.37
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ส.ค. 2563 08:16   แจ้งวันหยุดชดเชย แทนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ (เพิ่มเติม)
13 ส.ค. 2563 09:32   เรื่องจ่ายปันผลระหว่างกาล (เพิ่ม PDF)
13 ส.ค. 2563 09:04   แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2563
13 ส.ค. 2563 09:04   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2563 09:04   เรื่องจ่ายปันผลระหว่างกาล
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 30/88 หมู่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2784-5888 (50 คู่สาย)
เบอร์โทรสาร 0-2784-5858, 0-2784-5860
URL http://www.tks.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1954 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/11/2546
ราคา IPO (บาท) 3.80 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.10 : ใหม่ 1.00 @ 24/05/2553

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 02/07/2553
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจ แบบพิมพ์ซีเคียวริตี้ บริการพิมพ์ระบบดิจิตอลกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องสำหรับคอมพิวเตอร์ และบริการคลังสินค้าแบบพิมพ์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 พ.ค. 2563 15 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  59.05% 4,757 57.63% 5,179
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.53% (ณ วันที่ 21/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.58% (ณ วันที่ 21/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.78 1.76 2.55
  20 วัน 8.82 2.82 10.88
  60 วัน 9.90 22.41 18.15
  120 วัน 43.04 22.02 26.45
  YTD -13.95 16.85 6.61
  P/E (X) 13.14 N/A 21.88
  P/BV (X) 1.08 2.29 1.44
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.43 0.13 0.84

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด 153,919,994 33.30
  2. น.ส. สุธิดา มงคลสุธี 20,632,037 4.46
  3. นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์ 18,250,000 3.95
  4. OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED 13,892,252 3.01
  5. นาง ทิพวรรณ กัมทรทิพย์ 11,150,000 2.41
  6. นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี 8,291,448 1.79
  7. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 4,956,094 1.07
  8. นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์ 4,820,000 1.04
  9. นาง พัชนา ชวโภคิน 3,664,386 0.79
  10. นาย วรการ วิไลชนม์ 3,604,426 0.78

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย จุติพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. น.ส. สุธิดา มงคลสุธี กรรมการ
  5. นาย ปฏิญญา เทวอักษร กรรมการ
  6. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 462.23  462.23  420.21 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,565.36  2,981.36  3,361.65 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.55  6.45  7.27 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.12  5.53  6.24 
  P/BV (X) 1.08  1.17  1.28 
  P/E (X) 13.14  15.73  6.22 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 32.39  25.88  81.68 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 4.44  3.93  14.81 
  Beta 0.70  0.60  0.97 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -13.95  -11.31  -25.38 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 10.81  7.75  7.18 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.09  1.31  0.49 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.06 บาท 10 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.40 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.20 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 10.00 : 1.00 หุ้น - หุ้นปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.37 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.18 บาท 14 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.52 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว อรวรรณ ศิริรัตนวงศ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัชระ ภัทรพิทักษ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 77.14 59.01 100.41 43.57 47.21
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 308.33 449.19 395.61 369.89 280.27
  สินค้าคงเหลือ 265.98 341.61 265.33 229.02 120.62
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 722.70 919.45 830.17 691.87 450.38
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,370.14 1,456.41 1,427.63 1,488.76 525.44
  รวมสินทรัพย์ 4,188.33 4,356.82 4,239.80 4,094.43 2,311.75
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 533.53 336.01 417.03 274.74 42.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 185.76 281.49 206.77 303.24 256.03
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 173.28 323.31 239.86 269.37 65.96
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,022.48 1,095.36 989.85 850.69 364.00
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 779.51 487.38 756.30 582.13 112.64
  รวมหนี้สิน 1,801.98 1,582.74 1,746.15 1,432.82 476.63
  ทุนจดทะเบียน 462.23 462.23 462.23 420.21 360.21
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 462.23 462.23 462.23 420.21 360.21
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 694.97 694.97 694.97 694.97 154.97
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 44.03 44.03 44.03 44.03 44.03
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,312.98 1,418.84 1,420.02 1,339.21 1,172.66
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,366.46 2,598.83 2,469.02 2,493.23 1,835.12
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 19.89 175.25 24.64 168.38 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 937.90 1,246.32 2,496.91 2,059.94 1,366.49
  รายได้อื่น 6.26 158.61 164.70 233.06 27.21
  รวมรายได้ 1,056.96 1,517.63 2,854.97 2,534.18 1,645.96
  ต้นทุนขาย 742.69 970.96 1,964.08 1,620.41 1,051.94
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 212.96 199.81 401.93 358.40 237.76
  รวมค่าใช้จ่าย 955.64 1,170.77 2,366.02 2,191.20 1,289.69
  EBITDA 195.84 421.86 641.71 479.93 444.09
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 94.52 75.00 152.75 136.96 87.82
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 101.32 346.86 488.96 342.97 356.27
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 82.25 273.03 386.05 322.84 335.59
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.18 0.63 0.84 0.79 0.93
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 130.60 36.41 221.53 346.57 213.74
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 66.32 150.57 -132.10 -1,140.25 70.58
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -220.19 -171.48 -32.49 790.04 -313.33
  เงินสดสุทธิ -23.27 15.50 56.94 -3.64 -29.00
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.71 0.84 0.84 0.81
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.87 8.09 15.56 14.92
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.70 6.89 11.73 10.71
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.76 0.61 0.71 0.57
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.56 0.64 0.69 0.79
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 20.81 22.09 21.34 21.34
  EBIT Margin (%) 9.59 22.86 17.13 13.53
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.78 17.99 13.52 12.74

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  10 พ.ค. 2562 XD 42,019,700 462,226,467 1.00
  26 มี.ค. 2561 XR 59,999,999 420,206,767 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -24.75 38.43 21.21 50.75
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -23.51 39.71 21.21 54.04
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -30.35 22.43 12.66 53.96
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -18.37 37.26 7.98 69.90
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -69.87 -28.98 19.58 -3.80

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.78 4.90 6.52 6.34
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 63.17 74.54 55.95 57.60
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.71 6.14 7.95 9.27
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 63.88 59.49 45.93 39.38
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 7.43 5.96 7.70 5.79
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 49.13 61.25 47.39 62.99
  วงจรเงินสด (วัน) 77.93 72.78 54.50 33.99


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น