สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TKS บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
14.50 17.90 / 6.10 5.84 1.76 462.23 6,702.28 8,950.42 1,255.52 6.42
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
06 ม.ค. 2565 17:35   แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
24 ธ.ค. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2564
22 ธ.ค. 2564 20:42   การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ และแจ้งเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงสุด
02 ธ.ค. 2564 13:25   แจ้งวันหยุดประจำปี 2565
30 พ.ย. 2564 13:23   แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 30/88 หมู่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2784-5888 (50 คู่สาย)
เบอร์โทรสาร 0-2784-5858, 0-2784-5860
URL http://www.tks.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1954 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/11/2546
ราคา IPO (บาท) 3.80 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.10 : ใหม่ 1.00 @ 24/05/2553

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 02/07/2553
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจ แบบพิมพ์ซิเคียวริตี้ บริการพิมพ์ระบบดิจิตอลกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องสำหรับคอมพิวเตอร์ และบริการคลังสินค้าแบบพิมพ์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2564 08 พ.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  58.85% 5,042 59.05% 4,757
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.15% (ณ วันที่ 27/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.51% (ณ วันที่ 27/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.97 1.82 -2.63
  20 วัน -7.64 -6.01 -7.51
  60 วัน 17.89 11.97 17.41
  120 วัน 51.83 30.85 42.86
  YTD -7.05 -4.75 -5.72
  P/E (X) 5.84 46.94 20.51
  P/BV (X) 1.76 3.21 1.76
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.90 1.84 1.59

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด 152,369,994 32.96
  2. น.ส. สุธิดา มงคลสุธี 20,632,037 4.46
  3. นาง ทิพวรรณ กัมทรทิพย์ 11,235,000 2.43
  4. นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี 10,191,448 2.20
  5. นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ 7,100,000 1.54
  6. นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม 6,100,000 1.32
  7. นาย ขจร พนารัตน์ 5,825,000 1.26
  8. นาย สุนทร ด่านเฉลิมนนท์ 4,740,000 1.03
  9. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 4,648,094 1.01
  10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,501,050 0.97

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
  2. นาย จุติพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. น.ส. สุธิดา มงคลสุธี กรรมการ
  4. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  5. นาย อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  27 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 462.23  462.23  462.23 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,702.28  7,210.73  2,819.58 
  ราคา (บาท/หุ้น) 14.50  15.60  6.10 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 8.24  8.24  5.22 
  P/BV (X) 1.76  1.89  1.17 
  P/E (X) 5.84  6.28  13.14 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 43.62  413.62  45.32 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 179.36  90.55  4.66 
  Beta 1.88  1.58  0.66 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -7.05  155.74  -5.43 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.79  1.67  9.84 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.12  0.12  0.99 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.10 บาท 07 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.20 บาท 21 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.06 บาท 10 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.40 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.20 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 10.00 : 1.00 หุ้น - หุ้นปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.37 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว อรวรรณ ศิริรัตนวงศ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัชระ ภัทรพิทักษ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว สิรินุช วิมลสถิตย์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 69.79 91.87 162.71 100.41 43.57
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,310.81 414.26 344.49 460.38 369.89
  สินค้าคงเหลือ 130.37 232.25 175.42 265.33 229.02
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,951.97 744.53 684.69 830.17 691.87
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 553.11 1,342.94 1,309.60 1,427.63 1,488.76
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,173.73 3,449.47 3,472.85 3,409.63 3,402.57
  รวมสินทรัพย์ 6,125.70 4,194.01 4,157.54 4,239.80 4,094.43
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 443.00 561.50 474.60 417.03 274.74
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,268.05 286.93 265.95 332.95 303.24
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 118.97 137.41 172.27 232.67 258.37
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,851.23 1,022.93 953.44 989.85 850.69
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 455.69 736.28 679.72 756.30 582.13
  รวมหนี้สิน 2,306.93 1,759.21 1,633.16 1,746.15 1,432.82
  ทุนจดทะเบียน 462.23 462.23 462.23 462.23 420.21
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 462.23 462.23 462.23 462.23 420.21
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 694.97 694.97 694.97 694.97 694.97
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,374.68 1,355.43 1,440.82 1,420.02 1,339.21
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 275.89 -98.31 -95.53 -108.20 38.84
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 44.03 44.03 44.03 44.03 44.03
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,807.77 2,414.32 2,502.48 2,469.02 2,493.23
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 11.01 20.48 21.90 24.64 168.38
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,373.43 1,403.09 1,891.63 2,496.91 2,059.94
  รายได้อื่น 11.96 17.12 15.99 16.86 233.06
  รวมรายได้ 1,385.39 1,420.21 1,907.62 2,513.78 2,293.01
  ต้นทุน 978.64 1,094.82 1,467.55 1,964.08 1,620.41
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 306.12 310.49 409.38 401.93 358.40
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,284.76 1,405.31 1,876.93 2,366.02 2,191.20
  EBITDA 1,255.52 324.69 462.99 641.71 479.93
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 140.06 133.47 190.89 152.75 136.96
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 1,115.46 191.23 272.10 488.96 342.97
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,071.13 152.44 228.96 386.05 322.84
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.32 0.33 0.50 0.84 0.79
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 107.60 110.62 308.41 221.53 346.57
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 5.36 128.95 125.75 -132.10 -1,140.25
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -206.16 -248.14 -372.97 -32.49 790.04
  เงินสดสุทธิ -93.20 -8.57 61.18 56.94 -3.64
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.05 0.73 0.72 0.84
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 36.89 8.64 9.21 15.56
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 23.19 6.29 6.48 11.73
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.60 0.72 0.65 0.70
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.36 0.48 0.45 0.60
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 28.75 21.97 22.42 21.34
  EBIT Margin (%) 80.52 13.46 14.26 19.45
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 77.72 10.80 12.12 16.30

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  10 พ.ค. 2562 XD 42,019,700 462,226,467 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -2.11 -25.00 -24.24 21.21
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -10.61 -25.39 -25.28 21.21
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -2.45 -24.62 -24.11 9.63
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -8.58 -20.51 -20.67 7.98
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 602.65 -52.94 -40.69 19.58

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.50 4.28 4.70 6.01
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 66.41 85.28 77.65 60.68
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.45 5.53 6.66 7.95
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 48.97 65.99 54.81 45.93
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.91 4.78 4.90 6.17
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 190.92 76.36 74.48 59.11
  วงจรเงินสด (วัน) -75.54 74.91 57.99 47.51


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้