สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TKN บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET100 / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
11.40 13.00 / 4.56 41.26 7.69 345.00 15,732.00 17,023.26 449.30 28.12
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
24 ธ.ค. 2563 17:15   การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
24 ธ.ค. 2563 17:13   กำหนดวันหยุดทำการประจำปี 2564
10 พ.ย. 2563 08:49   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
10 พ.ย. 2563 08:48   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2563 08:48   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2984-0666
เบอร์โทรสาร 0-2984-0118
URL www.taokaenoi.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/9/2004 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 03/12/2558
ราคา IPO (บาท) 4.00 @พาร์0.25 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายทั้งในและต่างประเทศภายใต้ตราสินค้า "เถ้าแก่น้อย" รวมถึงขนมขบเคี้ยวและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 ก.ค. 2563 14 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  41.16% 12,703 38.59% 13,851
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.16% (ณ วันที่ 21/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  6.49% (ณ วันที่ 21/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.87 -3.65 0.60
  20 วัน 3.64 -6.48 -4.01
  60 วัน 9.62 -4.65 -11.90
  120 วัน 8.57 5.58 -1.22
  YTD 9.62 1.38 4.97
  P/E (X) 41.26 26.89 30.22
  P/BV (X) 7.69 2.10 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.86 0.59 1.44

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง 360,000,000 26.09
  2. นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 322,896,200 23.40
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 99,281,137 7.19
  4. น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 65,255,000 4.73
  5. นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ 63,655,000 4.61
  6. PAN ORION CORP. LIMITED 48,300,000 3.50
  7. น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ 38,450,000 2.79
  8. นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา 23,222,200 1.68
  9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 14,254,194 1.03
  10. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 11,843,800 0.86

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย สมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล กรรมการ
  4. น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ
  5. น.ส. พรธีรา รงคะศิริพันธ์ กรรมการ
  6. นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล กรรมการ
  7. นาง วณี ทัศนมณเฑียร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,380.00  1,380.00  1,380.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 15,732.00  14,352.00  14,490.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 11.40  10.40  10.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.48  1.48  1.47 
  P/BV (X) 7.69  7.02  7.16 
  P/E (X) 41.26  37.64  53.05 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 29.13  368.41  313.71 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 326.13  208.13  177.15 
  Beta 1.14  1.17  2.44 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 9.62  -0.95  30.43 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.28  2.50  3.24 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.94  0.94  1.41 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสทุธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.11 บาท 09 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.15 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.11 บาท 11 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.17 บาท 08 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.17 บาท 06 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.17 บาท 04 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ชูพงษ์ สุรชุติกาล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว เพ็ญศรี ธรรมวโรดม/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 218.76 168.25 162.30 179.07 301.46
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 501.62 614.36 919.18 695.82 633.65
  สินค้าคงเหลือ 1,306.13 1,464.79 1,332.57 1,427.11 729.76
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,297.11 2,472.80 2,468.89 2,463.40 2,071.25
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 965.04 1,082.36 1,018.75 1,117.81 1,094.14
  รวมสินทรัพย์ 3,555.76 3,759.33 3,706.58 3,787.35 3,322.12
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 711.98 1,088.72 854.67 881.23 426.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 615.11 555.20 603.78 656.87 562.14
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 26.96 0.14 - 0.22 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,419.24 1,696.45 1,539.90 1,582.57 1,117.61
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 90.82 35.82 25.47 36.54 28.54
  รวมหนี้สิน 1,510.06 1,732.28 1,565.37 1,619.11 1,146.16
  ทุนจดทะเบียน 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,315.44 1,315.44 1,315.44 1,315.44 1,315.44
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 1.19 1.19 1.19 1.12 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 388.74 367.82 484.01 505.80 518.02
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,045.74 2,024.55 2,140.92 2,164.60 2,175.96
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -0.04 2.50 0.28 3.64 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 3,100.23 3,849.98 5,266.78 5,662.73 5,263.61
  รายได้อื่น 14.54 29.02 30.56 34.69 19.53
  รวมรายได้ 3,114.78 3,879.00 5,297.33 5,697.41 5,283.13
  ต้นทุนขาย 2,256.00 2,802.33 3,786.47 3,932.87 3,570.86
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 545.31 778.70 1,111.68 1,218.77 861.51
  รวมค่าใช้จ่าย 2,801.31 3,592.55 4,898.15 5,153.89 4,475.35
  EBITDA 449.30 406.34 562.40 666.56 899.50
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 135.84 119.89 163.21 123.03 91.72
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 313.46 286.45 399.19 543.53 807.78
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 263.49 248.42 366.24 459.18 608.44
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.19 0.18 0.26 0.33 0.44
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 926.94 244.27 488.58 -172.44 205.94
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -336.16 -67.03 -77.96 84.71 184.17
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -535.00 -191.33 -431.72 -34.71 -393.78
  เงินสดสุทธิ 55.78 -14.09 -21.09 -122.44 -3.67
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.62 1.46 1.60 1.56
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.74 13.12 17.01 21.16
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.65 8.21 10.65 15.29
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.74 0.86 0.73 0.75
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.24 1.33 1.41 1.60
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 27.23 27.21 28.11 30.55
  EBIT Margin (%) 10.06 7.38 7.54 9.54
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.46 6.40 6.91 8.06

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -19.47 -8.33 -6.99 7.58
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -19.50 -3.42 -3.72 10.14
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -19.70 -8.20 -7.02 7.84
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -22.02 -3.54 -4.96 15.16
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 6.07 -42.82 -20.24 -24.53

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.10 7.73 6.52 8.52
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 45.09 47.22 55.96 42.85
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.34 2.46 2.74 3.65
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 156.07 148.21 133.01 100.09
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.54 5.98 6.01 6.45
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 65.92 61.03 60.76 56.57
  วงจรเงินสด (วัน) 135.24 134.40 128.21 86.37


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Trading Alert 07 ต.ค. 2563
  Cash Balance 08 ต.ค. 2563 - 28 ต.ค. 2563
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น