สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TK บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
9.75 12.00 / 7.80 11.51 0.99 500.00 4,875.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ก.ย. 2562 08:14   การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
13 ส.ค. 2562 18:03   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 ส.ค. 2562 18:02   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
11 ก.ค. 2562 17:19   แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562
24 พ.ค. 2562 17:02   แจ้งวันหยุดเพิ่มเติม ประจำปี 2562
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2310-7000
เบอร์โทรสาร 0-2318-3339
URL www.tk.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 04/08/1972 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 02/10/2546
ราคา IPO (บาท) 11.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  25.95% 3,093 25.95% 3,004
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.59% (ณ วันที่ 20/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.51% (ณ วันที่ 20/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.50 -0.38 -0.96
  20 วัน -1.52 -1.44 -2.15
  60 วัน -11.36 -8.10 -6.94
  120 วัน 2.63 -9.86 2.09
  YTD 14.71 -3.84 9.64
  P/E (X) 11.51 20.25 18.65
  P/BV (X) 0.99 3.03 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.31 0.95

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท สินทองหล่อ จำกัด 211,800,000 42.36
  2. น.ส. ปฐมา พรประภา 27,566,667 5.51
  3. นาย ประพล พรประภา 25,566,667 5.11
  4. น.ส. ปฤณ พรประภา 21,227,700 4.25
  5. บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด 18,200,000 3.64
  6. นาง อโนทัย พรประภา 15,366,666 3.07
  7. น.ส. สุพัฒนา พรประภา 10,666,670 2.13
  8. นาย รักสนิท พรประภา 9,450,000 1.89
  9. นาย สถิตย์พงษ์ พรประภา 7,000,000 1.40
  10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก. 6,333,800 1.27

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ
  2. น.ส. ปฐมา พรประภา ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย ประพล พรประภา กรรมการ
  4. นาย รักสนิท พรประภา กรรมการ
  5. นาย สถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ
  6. นาง บุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ
  7. นาย ประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ กรรมการ
  8. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย กนิช บุณยัษฐิติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย สุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย วิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 500.00  500.00  500.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,875.00  4,250.00  7,850.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 9.75  8.50  15.70 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.81  9.63  9.33 
  P/BV (X) 0.99  0.88  1.68 
  P/E (X) 11.51  10.27  17.11 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.52  38.96  44.04 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.00  11.80  12.11 
  Beta 0.66  0.94  1.12 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 14.71  -45.86  44.04 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.62  6.12  2.87 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.53  0.63  0.49 
  นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.45 บาท 15 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.52 บาท 10 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.45 บาท 18 พ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  นาย เมธี รัตนศรีเมธา/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 578.38 226.47 438.01 192.81 103.58
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - - -
  เงินลงทุนสุทธิ - - - - -
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 8,723.62 9,477.51 9,370.09 9,096.37 7,786.94
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 8,723.62 - 9,370.09 - -
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 213.09 201.87 200.04 228.55 195.81
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 154.84 162.66 154.00 158.61 180.36
  รวมสินทรัพย์ 9,945.47 10,356.49 10,429.64 10,018.17 8,611.43
  เงินรับฝาก - - - - -
  เงินกู้ยืม 480.39 478.69 335.24 787.91 364.39
  - เงินกู้ยืมระยะสั้น 149.27 402.45 97.97 747.68 345.49
  รวมหนี้สิน 5,026.77 5,622.28 5,500.65 5,232.87 4,061.51
  ทุนจดทะเบียน 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
  - หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
  - หุ้นสามัญ 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 972.99 972.99 972.99 972.99 972.99
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 2.36 2.36 2.36 - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,452.28 3,253.74 3,447.32 3,299.95 3,069.50
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,905.67 4,722.87 4,917.85 4,772.41 4,542.31
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 13.03 11.33 11.13 12.89 7.61
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 1,593.37 1,581.66 3,198.44 2,913.32 2,561.98
  - จากเงินให้สินเชื่อ 9.15 11.17 21.83 22.29 44.37
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 68.25 60.93 129.29 111.81 120.23
  - จากเงินรับฝาก - - - - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 1,525.12 1,520.72 3,069.15 2,801.51 2,441.75
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 560.65 494.85 1,066.78 903.00 794.79
  โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 348.85 341.94 679.70 740.26 809.29
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ - - - - -
  กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
  กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 1,023.00 1,095.54 2,163.83 2,034.54 1,921.31
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - - -
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - - -
  - ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย - - - - -
  - ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
  - ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 290.31 272.27 518.24 604.22 534.95
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 229.96 213.79 407.37 466.94 429.69
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.46 0.43 0.81 0.93 0.86
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 906.96 89.84 451.84 -661.41 37.96
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -15.17 -27.88 -39.11 -30.95 -18.38
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -751.42 -28.30 -167.53 781.59 -168.15
  เงินสดสุทธิ 140.37 33.66 245.20 89.23 -148.57
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.80 9.87 8.41 10.03
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.28 6.05 5.07 6.49
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.84 11.11 10.50 12.78

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ -18.01 N/A -2.06 -49.76
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 7.56 -4.55 -12.76 8.67


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น