สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TIW บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/เหล็ก
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 29 ต.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
190.00 249.00 / 138.00 N/A 1.57 60.00 1,140.00 1,084.11 -86.09 -11.39
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ก.ย. 2563 19:50   SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ TIW
14 ก.ย. 2563 20:35   การได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
11 ก.ย. 2563 19:29   แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
02 ก.ย. 2563 19:37   ขอนำส่งหนังสือชี้แจงการเปลี่ยนแปลงของรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
02 ก.ย. 2563 08:01   SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ TIW
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2425-0011
เบอร์โทรสาร 0-2815-2345
URL www.tiw.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/04/1958 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/01/2536
ราคา IPO (บาท) 130.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยซากุระ จำกัด
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 04/01/2554
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / เหล็ก

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสีและผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กเคลือบสี

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 24 มี.ค. 2563 22 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  17.02% 285 17.01% 318
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.56% (ณ วันที่ 29/10/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.03% (ณ วันที่ 29/10/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -0.39 1.23
  20 วัน 0.53 2.05 5.19
  60 วัน 7.34 10.69 19.56
  120 วัน 7.95 -6.92 15.24
  YTD 5.56 15.99 38.78
  P/E (X) N/A N/A 20.66
  P/BV (X) 1.57 0.50 1.37
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.01 1.03

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย 3,965,368 66.09
  2. นาย เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร 650,000 10.83
  3. นาง รื่นรวย เกตุรายนาค 362,400 6.04
  4. MITSIAM INTERNATIONAL LTD. 300,000 5.00
  5. นาง วิไลวรรณ อาจาริยานนท์ 53,000 0.88
  6. น.ส. ผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา 35,800 0.60
  7. นาย ไพโรจน์ บัณฑิตยานนท์ 32,000 0.53
  8. น.ส. กุลธิดา คงรุ่งภากร 31,000 0.52

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. น.ส. ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2. นาย ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย เกรียงชัย ตรีนภากร กรรมการ
  4. นาย เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร กรรมการ
  5. น.ส. สุกัญญา ทิพย์มณี กรรมการ
  6. นาย สุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. น.ส. พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาง รัตนา สิทธิประศาสน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  29 ต.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 6.00  6.00  6.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,140.00  1,080.00  1,320.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 190.00  180.00  220.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 121.10  141.69  142.87 
  P/BV (X) 1.57  1.27  1.54 
  P/E (X) N/A  68.51  29.71 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.17  11.97  40.77 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.13  0.54  2.90 
  Beta 0.04  -0.24  0.59 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 5.56  -18.18  29.41 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  0.56  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  0.38 
  นโยบายเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 เม.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 1.00 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เกียรตินิยม คุณติสุข/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว เพ็ญศรี ธรรมวโรดม/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว โสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว กรทอง เหลืองวิไล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน *
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/04/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/04/59 
  -31/03/60) 
  เงินสด 175.95 127.92 91.14 103.05 110.83
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 39.27 31.82 34.43 41.20 41.00
  สินค้าคงเหลือ 406.26 495.01 552.34 515.06 321.86
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 771.07 740.14 684.22 749.26 611.63
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 0.33 180.29 174.01 188.58 201.17
  รวมสินทรัพย์ 846.68 985.48 948.64 1,002.79 877.36
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 66.06 92.58 78.94 63.59 62.41
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 23.83 11.52 8.60 55.79 21.79
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1.21 0.31 0.31 0.35 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 91.64 104.97 88.43 134.21 86.82
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 28.42 25.55 23.51 20.54 22.39
  รวมหนี้สิน 120.06 130.52 111.94 154.74 109.21
  ทุนจดทะเบียน 73.05 73.05 73.05 73.05 100.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 526.62 654.96 636.70 648.05 568.14
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 726.62 854.96 836.70 848.05 768.14
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.00 0.00 0.00 0.00 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/04/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/04/59 
  -31/03/60) 
  ยอดขายสุทธิ 241.90 235.70 394.80 374.36 338.08
  รายได้อื่น 1.44 12.02 14.27 4.84 7.28
  รวมรายได้ 243.34 247.71 409.07 379.20 345.37
  ต้นทุนขาย 294.00 209.10 367.77 303.99 333.88
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 21.40 17.90 33.56 42.55 36.96
  รวมค่าใช้จ่าย 336.74 233.20 411.07 354.06 382.68
  EBITDA -86.09 22.04 12.98 36.84 -19.84
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 7.30 7.53 14.98 11.70 17.48
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -93.40 14.51 -2.00 25.14 -37.31
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -110.07 12.92 -5.35 23.07 -37.31
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -18.35 2.15 -0.89 3.84 -6.22
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/04/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/04/59 
  -31/03/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 94.11 3.31 -99.93 -20.37 -144.78
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 3.97 -1.53 78.75 -94.23 257.10
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -13.37 22.85 9.03 76.41 -56.90
  เงินสดสุทธิ 84.71 24.63 -12.15 -38.20 55.42
  เพิ่มเติม
  * บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงรอบงบการเงินกรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากข่าวของบริษัท
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 8.41 7.05 7.74 5.58
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -16.23 4.50 -0.64 4.51
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -12.00 4.22 -0.21 4.03
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.17 0.15 0.13 0.18
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.44 0.60 0.42 0.52
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) -21.54 11.28 6.85 18.79
  EBIT Margin (%) -38.38 5.86 -0.49 7.82
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -45.24 5.21 -1.31 7.39

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 2.63 -7.73 -22.70 51.08
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 40.60 14.93 -11.34 24.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -1.77 -3.91 -20.85 49.65
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 44.40 12.93 -13.72 24.49
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -74.76 N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11.28 18.15 10.44 12.40
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 32.35 20.11 34.96 29.44
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.00 0.98 0.69 0.81
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 363.35 371.28 529.68 453.22
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 25.61 42.23 11.42 7.44
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 14.25 8.64 31.95 49.09
  วงจรเงินสด (วัน) 381.46 382.74 532.69 433.57


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น