สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TITLE บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.48 3.36 / 1.72 N/A 2.49 362.81 1,799.55 2,276.91 -33.30 -226.96
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ม.ค. 2564 17:03   แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2564 เพิ่มเติม
05 ม.ค. 2564 12:48   แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ และการเสนอคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
20 พ.ย. 2563 17:02   วันหยุดประจำปี 2564
20 พ.ย. 2563 12:47   แจ้งแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
18 พ.ย. 2563 17:10   แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563 เพิ่มเติม
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 53 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2907-8140-2
เบอร์โทรสาร 0-2907-8144
URL www.rhombho.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 27/09/1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 02/11/2560
ราคา IPO (บาท) 2.20 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประเภทคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้แบรนด์ "The Title"

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 05 มี.ค. 2563 22 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  30.40% 1,065 28.15% 851
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.01% (ณ วันที่ 27/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.76% (ณ วันที่ 27/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.88 -3.54 -4.16
  20 วัน -10.14 -11.55 -15.44
  60 วัน -17.33 -19.59 -28.33
  120 วัน 34.78 34.96 14.40
  YTD -8.15 -10.50 -13.72
  P/E (X) N/A N/A 78.68
  P/BV (X) 2.49 0.92 1.85
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.27 0.25

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ 379,245,000 57.46
  2. นาย ศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว 27,020,000 4.09
  3. นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ 25,920,000 3.93
  4. MR. MAI MANG LEE 13,200,000 2.00
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,256,229 1.86
  6. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 10,395,220 1.58
  7. นาย วิโรจน์ หุตะจูฑะ 8,910,000 1.35
  8. น.ส. ชนิดา ธรรมอมรสิน 7,786,590 1.18
  9. นาย ประเสริฐ วรรณเจริญ 6,405,000 0.97
  10. นาง เกษมศรี วรรณโรจน์ 6,357,450 0.96

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุวิช ล่ำซำ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม / กรรมการ
  4. นาย วิโรจน์ หุตะจูฑะ กรรมการ
  5. นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ กรรมการ
  6. น.ส. จีรยา อุดมวงศ์ทรัพย์ กรรมการ
  7. นาย ประเสริฐ วรรณเจริญ กรรมการ
  8. นาย ชัยวุฒิ จิตราคนี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาง จิตติมา สัจจวานิช อินทุจันทร์ยง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  27 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 725.63  725.63  660.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,799.55  1,959.19  2,230.80 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.48  2.70  3.07 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.00  1.00  1.14 
  P/BV (X) 2.49  2.71  2.97 
  P/E (X) N/A  N/A  10.21 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.68  55.82  48.91 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.70  4.32  5.54 
  Beta 0.66  0.68  0.49 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -8.15  -12.13  -35.42 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.20  0.19  0.55 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.06 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 10.00 : 1.00 หุ้น 22 พ.ค. 2563 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.00556 บาท 22 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 2.00 : 1.00 หุ้น 24 พ.ค. 2562 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.02778 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 10.00 : 1.00 หุ้น 18 พ.ค. 2561 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.00556 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  ดร. ศิรดา จารุตกานนท์/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  นาย บรรจง พิชญประสาธน์/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว เขมนันท์ ใจชื้น/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคงกุล/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 83.58 77.13 176.73 253.29 236.65
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ - 0.31 0.44 0.17 -
  สินค้าคงเหลือ 539.28 334.77 350.98 696.36 374.10
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 673.09 467.71 566.78 1,126.66 688.15
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 70.73 66.16 72.90 39.22 50.16
  รวมสินทรัพย์ 1,280.60 1,098.83 1,151.81 1,754.61 969.59
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 11.51 14.17 18.22 11.44 18.99
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 0.01 - 0.20 0.34
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 439.32 339.29 373.41 924.64 386.89
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 121.62 12.57 18.90 278.95 57.68
  รวมหนี้สิน 560.94 351.86 392.30 1,203.59 444.56
  ทุนจดทะเบียน 362.81 330.00 330.00 220.00 200.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 362.81 330.00 330.00 220.00 200.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 191.41 191.41 191.41 191.41 191.41
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 178.67 235.79 251.33 139.60 133.61
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 13.23 10.23 13.23 - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 719.66 746.97 759.51 551.02 525.03
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 75.42 1,096.71 1,277.11 311.73 293.88
  รายได้อื่น 8.94 12.28 17.11 12.39 7.34
  รวมรายได้ 84.36 1,108.99 1,294.22 324.13 301.22
  ต้นทุนขาย 37.13 723.24 685.45 183.94 163.31
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 87.36 106.84 308.69 104.36 83.65
  รวมค่าใช้จ่าย 124.48 830.08 994.14 288.31 246.96
  EBITDA -33.30 284.61 307.88 45.85 63.98
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 6.82 5.71 7.80 10.03 9.72
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -40.12 278.90 300.08 35.82 54.26
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -36.20 218.41 234.32 28.21 40.88
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.05 0.33 0.36 0.06 0.13
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -154.68 172.54 129.24 184.22 173.96
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -28.89 -55.34 -64.03 -350.89 -168.91
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 90.42 -293.36 -141.77 183.31 195.04
  เงินสดสุทธิ -93.14 -176.16 -76.56 16.64 200.09
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.53 1.38 1.52 1.22
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -2.77 33.43 35.76 5.24
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -1.59 20.53 20.65 2.63
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.78 0.47 0.52 2.18
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.23 0.88 0.89 0.24
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 50.77 34.05 46.33 40.99
  EBIT Margin (%) -47.56 25.15 23.19 11.05
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -42.91 19.69 18.11 8.70

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  22 พ.ค. 2563 XD 65,626,965 725,625,493 0.50
  27 พ.ค. 2562 XD 219,999,489 659,998,528 0.50
  21 พ.ค. 2561 XD 39,999,039 439,999,039 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -93.12 362.47 309.68 6.07
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -94.87 426.19 272.64 12.63
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -92.39 351.17 299.29 7.60
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -85.00 297.91 244.82 16.74
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A 641.57 730.59 -31.00

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1,639.87 5,617.75 4,173.02 3,568.79
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 0.22 0.06 0.09 0.10
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) -0.00 1.63 1.31 0.34
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) -237,387.97 223.68 278.85 1,062.07
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) -0.05 48.11 46.22 12.09
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) -6,973.98 7.59 7.90 30.19
  วงจรเงินสด (วัน) -230,413.77 216.16 271.04 1,031.98


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น