สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET50 / SETHD / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
98.50 100.50 / 62.25 13.01 2.00 8,006.46 78,863.59
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
22 มี.ค. 2564 13:00   การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์บริษัท
11 มี.ค. 2564 17:02   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินบริษัทและบริษัทย่อย กุมภาพันธ์ 2564
01 มี.ค. 2564 18:30   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5)
25 ก.พ. 2564 17:34   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
24 ก.พ. 2564 17:56   แจ้งการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้และผู้บริหารระดับสูง
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2633-6888
เบอร์โทรสาร 0-2633-6880
URL http://www.tisco.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/08/2008 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/01/2552
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมีธนาคารทิสโก้เป็นหลัก ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ปัจจุบันให้บริการทางด้านการเงินอันประกอบด้วย บริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ บริการเงินฝากรายย่อย บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ บริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคาร บริการจัดการการเงิน และบริการคัสโตเดียน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 04 มิ.ย. 2563 12 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  82.04% 32,351 79.90% 19,004
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 44.09% (ณ วันที่ 12/04/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  11.51% (ณ วันที่ 12/04/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.25 5.43 3.84
  20 วัน 1.03 3.22 2.80
  60 วัน 9.14 1.83 9.05
  120 วัน 43.80 -6.35 18.82
  YTD 11.30 -2.42 4.67
  P/E (X) 13.01 11.60 40.26
  P/BV (X) 2.00 0.71 1.75
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.64 0.21 1.47

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@10 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 94,977,815 11.86
  2. CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD. 80,065,320 10.00
  3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 53,590,905 6.69
  4. TOKYO CENTURY CORPORATION 39,482,767 4.93
  5. STATE STREET EUROPE LIMITED 37,630,186 4.70
  6. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 19,768,595 2.47
  7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 16,139,140 2.02
  8. สำนักงานประกันสังคม 13,862,530 1.73
  9. THE BANK OF NEW YORK MELLON 10,867,700 1.36
  10. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 10,272,686 1.28

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย ฮอน คิท ชิง รองประธานคณะกรรมการ
  4. นาย ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  5. นาย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการ
  6. นาย ชือ-เหา ซุน กรรมการ
  7. นาย ซาโตชิ โยชิทาเกะ กรรมการ
  8. นาง อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาง กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาง ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ
  11. นาย สถิตย์ อ๋องมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  12 เม.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 800.65  800.65  800.65 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 78,863.59  70,857.14  79,464.08 
  ราคา (บาท/หุ้น) 98.50  88.50  99.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 49.28  47.26  46.70 
  P/BV (X) 2.00  1.87  2.13 
  P/E (X) 13.01  11.26  11.14 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 57.21  220.76  103.44 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 637.81  556.80  313.77 
  Beta 0.79  0.89  0.75 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 11.30  -10.83  26.84 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.40  8.76  7.05 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.02  0.99  0.79 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณ 50% หรือ สูงกว่าของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน ความเพียงพอของเงินกองทุนในระยะยาว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 7.75 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 7.00 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 5.00 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 1,220.21 1,102.56 1,191.80 1,324.81
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 38,212.03 45,300.14 54,071.39 44,647.15
  เงินลงทุนสุทธิ 12,931.20 10,176.63 9,812.50 8,121.07
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ 215,946.17 234,514.43 230,571.76 242,985.38
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - - - -
   - หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 29.67 18.43 10.86 5.27
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,921.74 2,984.15 2,992.23 2,653.20
  รวมสินทรัพย์ 275,443.21 298,304.10 302,544.63 303,388.41
  เงินรับฝาก 203,472.82 216,084.55 193,108.31 180,803.84
  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 12,825.92 25,016.92 55,556.92 71,078.62
  หนี้สินอื่น 9,369.11 9,825.77 8,841.34 8,479.70
  รวมหนี้สิน 235,981.13 259,107.98 264,715.18 268,656.64
  ทุนจดทะเบียน 8,007.03 8,007.03 8,007.03 8,007.03
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 8,006.56 8,006.56 8,006.56 8,006.56
   - หุ้นบุริมสิทธิ 0.10 0.10 0.10 0.10
   - หุ้นสามัญ 8,006.46 8,006.46 8,006.46 8,006.46
  หุ้นทุนซื้อคืน - - - -
  หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,018.41 1,018.41 1,018.41 1,018.41
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 28,596.06 28,357.08 26,917.74 23,926.36
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 39,458.94 39,192.98 37,696.53 34,604.53
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 3.14 3.13 132.93 127.24
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้ดอกเบี้ย 16,756.71 17,881.21 17,690.28 16,469.50
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 3,659.00 5,088.80 5,075.51 4,814.71
  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 13,097.71 12,792.41 12,614.77 11,654.79
  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 5,459.69 6,510.97 6,339.09 6,395.61
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 313.66 325.75 243.67 250.02
  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,146.03 6,185.22 6,095.43 6,145.59
  รายได้จากเงินปันผล - - - -
  กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 12.37 6.82 496.29 41.97
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - -24.23 6.34 -86.77
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 8,011.82 9,270.79 8,753.27 8,535.64
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 5,288.35 6,410.36 5,839.30 5,081.80
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 1,272.88 1,304.85 1,213.43 1,149.81
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 3,330.60 1,109.10 2,701.45 3,098.26
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 7,561.52 9,055.75 8,578.45 7,643.62
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,063.48 7,270.23 7,015.68 6,090.01
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 7.57 9.08 8.76 7.61
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 18,918.06 37,180.95 -4,161.19 29,132.96
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2,463.58 -665.76 -1,468.78 -18,831.87
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -16,336.83 -36,604.43 5,496.96 -10,125.29
  เงินสดสุทธิ 117.65 -89.24 -133.01 175.80
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.42 18.91 19.41
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.91 4.71 4.51
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 32.08 37.42 35.16
  อัตราส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%) 0.05 0.05 0.04

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ -7.92 1.71 -5.11
  อัตราการเติบโตเงินรับฝาก -5.84 11.90 6.81
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -16.60 3.63 15.20


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ TISCO-P

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น