สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET50 / SETHD / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
97.25 102.50 / 85.00 11.75 1.98 8,006.46 77,862.79
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 ม.ค. 2565 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565
14 ม.ค. 2565 08:15   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินบริษัทและบริษัทย่อย ธันวาคม 2564
14 ม.ค. 2565 08:14   งบการเงิน ประจำปี 2564 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
14 ม.ค. 2565 08:14   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ก่อนตรวจสอบ)
14 ม.ค. 2565 08:14   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2633-6888
เบอร์โทรสาร 0-2633-6880
URL http://www.tisco.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/08/2008 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/01/2552
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมีธนาคารทิสโก้เป็นหลัก ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ปัจจุบันให้บริการทางด้านการเงินอันประกอบด้วย บริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ บริการเงินฝากรายย่อย บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ บริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคาร บริการจัดการการเงิน และบริการคัสโตเดียน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2564 04 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  75.18% 32,450 82.04% 32,351
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 45.07% (ณ วันที่ 24/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  12.16% (ณ วันที่ 24/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.52 1.02 0.66
  20 วัน 3.18 -0.45 2.97
  60 วัน 4.57 -0.84 4.75
  120 วัน 10.51 -12.98 4.08
  YTD 1.30 0.81 2.36
  P/E (X) 11.75 10.35 20.59
  P/BV (X) 1.98 0.73 1.77
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.58 0.70 1.40

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 87,513,168 10.93
  2. CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD. 80,065,320 10.00
  3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 47,797,305 5.97
  4. TOKYO CENTURY CORPORATION 39,482,767 4.93
  5. STATE STREET EUROPE LIMITED 36,939,090 4.61
  6. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 25,314,895 3.16
  7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 16,341,340 2.04
  8. สำนักงานประกันสังคม 13,862,530 1.73
  9. THE BANK OF NEW YORK MELLON 10,815,200 1.35
  10. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 9,989,886 1.25

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย หยุม บ๋า เล รองประธานกรรมการ
  4. นาย ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  5. นาย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการ
  6. นาย ชือ-เหา ซุน กรรมการ
  7. นาย ซาโตชิ โยชิทาเกะ กรรมการ
  8. นาง อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาง ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ
  10. นาย สถิตย์ อ๋องมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาง กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  12. นาย กนิช บุณยัษฐิติ กรรมการอิสระ
  13. นาย จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 800.65  800.65  800.65 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 77,862.79  76,861.98  70,857.14 
  ราคา (บาท/หุ้น) 97.25  96.00  88.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 49.22  49.22  47.26 
  P/BV (X) 1.98  1.95  1.87 
  P/E (X) 11.75  11.60  11.26 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 11.14  166.30  220.76 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 583.11  513.27  556.80 
  Beta 0.62  0.52  0.89 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.30  8.47  -10.83 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.48  6.56  8.76 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.76  0.76  0.99 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณ 50% หรือ สูงกว่าของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน ความเพียงพอของเงินกองทุนในระยะยาว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 6.30 บาท 17 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 7.75 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 7.00 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด -
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสด 1,052.74 1,040.89 1,220.21 1,102.56 1,191.80
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 27,077.08 36,852.22 38,212.03 45,300.14 54,071.39
  เงินลงทุนสุทธิ 11,012.96 12,872.67 12,931.20 10,176.63 9,812.50
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ 194,252.73 215,913.41 215,946.17 234,514.43 230,571.76
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 204,408.14 - - - -
   - หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 11,975.49 - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 173.80 57.05 29.67 18.43 10.86
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,811.11 2,934.25 2,921.74 2,984.15 2,992.23
  รวมสินทรัพย์ 244,634.71 275,949.12 275,443.21 298,304.09 302,544.63
  เงินรับฝาก 168,813.47 204,755.97 203,472.83 216,084.55 193,108.31
  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 14,961.92 14,246.92 12,825.92 25,016.92 55,556.92
  หนี้สินอื่น 9,408.50 10,329.98 9,369.11 9,825.77 8,841.34
  รวมหนี้สิน 205,224.62 238,104.14 235,981.13 259,107.98 264,715.18
  ทุนจดทะเบียน 8,007.03 8,007.03 8,007.03 8,007.03 8,007.03
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 8,006.56 8,006.56 8,006.56 8,006.56 8,006.56
   - หุ้นบุริมสิทธิ 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
   - หุ้นสามัญ 8,006.46 8,006.46 8,006.46 8,006.46 8,006.46
  หุ้นทุนซื้อคืน - - - - -
  หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,018.41 1,018.41 1,018.41 1,018.41 1,018.41
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 28,556.49 26,982.64 28,596.06 28,357.08 26,917.74
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 39,406.65 37,841.68 39,458.94 39,192.98 37,696.53
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 3.43 3.29 3.14 3.13 132.93
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้ดอกเบี้ย 11,174.32 12,756.99 16,756.71 17,881.21 17,690.28
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,822.07 2,918.52 3,659.00 5,088.80 5,075.51
  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 9,352.26 9,838.46 13,097.71 12,792.41 12,614.77
  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 4,303.15 3,984.59 5,459.69 6,510.97 6,339.09
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 408.13 220.49 313.66 325.75 243.67
  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,895.02 3,764.10 5,146.03 6,185.22 6,095.43
  รายได้จากเงินปันผล 65.37 - - - -
  กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 5.30 8.99 12.37 6.82 496.29
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 458.64 - - -24.23 6.34
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 6,103.16 5,891.72 8,011.82 9,270.79 8,753.27
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 4,223.25 3,900.94 5,288.35 6,410.36 5,839.30
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 1,001.15 956.85 1,272.88 1,304.85 1,213.43
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 1,652.38 2,559.95 3,330.60 1,109.10 2,701.45
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 6,238.24 5,518.47 7,561.52 9,055.75 8,578.45
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,990.01 4,427.01 6,063.48 7,270.23 7,015.69
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 6.23 5.53 7.57 9.08 8.76
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 5,753.07 20,960.04 18,918.06 37,180.95 -4,161.19
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -688.92 -4,510.48 -2,463.58 -665.76 -1,468.78
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -5,231.61 -16,511.22 -16,336.83 -36,604.43 5,496.96
  เงินสดสุทธิ -167.47 -61.66 117.65 -89.24 -133.01
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 17.16 16.73 15.42 18.91
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.17 4.29 3.91 4.71
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 31.69 25.94 26.52 29.26
  อัตราส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%) 0.05 0.05 0.05 0.05

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ -10.03 -6.49 -7.92 1.71
  อัตราการเติบโตเงินรับฝาก -17.55 0.97 -5.84 11.90
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 12.72 -18.10 -16.60 3.63


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ TISCO-P, TISCO-P-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้