สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET50 / SETHD / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
97.75 98.75 / 75.25 11.21 1.98 8,006.46 78,263.11
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ก.ค. 2562 17:06   งบการเงินครึ่งปี 2562 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
11 ก.ค. 2562 17:06   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)
11 ก.ค. 2562 17:06   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
11 ก.ค. 2562 17:06   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินบริษัทและบริษัทย่อย มิถุนายน 2562
02 ก.ค. 2562 08:49   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2633-6888
เบอร์โทรสาร 0-2633-6880
URL http://www.tisco.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/08/2008 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/01/2552
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมีธนาคารทิสโก้เป็นหลัก ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ปัจจุบันให้บริการทางด้านการเงินอันประกอบด้วย บริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ บริการเงินฝากรายย่อย บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ บริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคาร บริการจัดการการเงิน และบริการคัสโตเดียน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2562 12 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  79.90% 19,004 75.30% 14,459
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 45.77% (ณ วันที่ 18/07/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  13.45% (ณ วันที่ 18/07/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.89 4.34 3.85
  20 วัน 8.61 9.10 6.10
  60 วัน 5.68 6.84 2.71
  120 วัน 22.57 20.88 12.64
  YTD 24.92 24.70 13.35
  P/E (X) 11.21 10.50 18.55
  P/BV (X) 1.98 1.03 1.88
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.34 0.06 0.87

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@30 เม.ย. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 106,780,074 13.34
  2. CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD. 80,065,320 10.00
  3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 51,678,897 6.45
  4. TOKYO CENTURY CORPORATION 39,482,767 4.93
  5. STATE STREET EUROPE LIMITED 37,508,050 4.68
  6. สำนักงานประกันสังคม 25,051,330 3.13
  7. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 22,279,600 2.78
  8. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 12,799,470 1.60
  9. นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล 12,688,800 1.58
  10. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 11,884,350 1.48

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ฮอน คิท ชิง รองประธานคณะกรรมการ
  4. นาย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการ
  5. นาย ชือ-เหา ซุน กรรมการ
  6. นาย ซาโตชิ โยชิทาเกะ กรรมการ
  7. นาย ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการ
  8. นาง อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาง ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ
  10. นาย สถิตย์ อ๋องมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ กรรมการอิสระ
  12. นาง กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 800.65  800.65  800.65 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 78,263.11  62,650.52  70,857.14 
  ราคา (บาท/หุ้น) 97.75  78.25  88.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 49.33  44.68  41.27 
  P/BV (X) 1.98  1.75  2.14 
  P/E (X) 11.21  9.20  12.09 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 62.96  138.44  143.70 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 334.04  381.74  353.51 
  Beta 0.65  0.73  0.95 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 24.92  -11.58  46.89 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.16  6.39  3.95 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.80  0.59  0.48 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณ 50% หรือ สูงกว่าของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน ความเพียงพอของเงินกองทุนในระยะยาว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 7.00 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 5.00 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 3.50 บาท 12 พ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง ยุพดี สัจจะวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด -
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 1,359.79 1,370.29 1,191.80 1,324.81 1,149.01
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 48,726.00 43,046.50 54,071.39 44,647.15 38,067.42
  เงินลงทุนสุทธิ 8,174.53 9,238.39 9,812.50 8,121.07 7,631.60
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 232,838.06 231,588.21 230,571.76 242,985.38 218,844.83
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - - - - -
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 15.98 42.46 10.86 5.27 7.37
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,992.61 2,614.48 2,992.23 2,653.20 2,652.51
  รวมสินทรัพย์ 297,899.70 298,323.05 302,544.63 303,388.41 271,272.40
  เงินรับฝาก 199,983.79 176,145.89 193,108.31 180,803.84 155,067.52
  เงินกู้ยืม 40,301.92 67,615.92 55,556.92 71,078.62 70,328.92
  - เงินกู้ยืมระยะสั้น - - - - -
  รวมหนี้สิน 258,269.90 261,856.29 264,715.18 268,656.64 239,946.86
  ทุนจดทะเบียน 8,007.03 8,007.03 8,007.03 8,007.03 8,007.03
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 8,006.56 8,006.56 8,006.56 8,006.56 8,006.56
  - หุ้นบุริมสิทธิ 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11
  - หุ้นสามัญ 8,006.46 8,006.46 8,006.46 8,006.46 8,006.45
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,018.41 1,018.41 1,018.41 1,018.41 1,018.41
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 28,648.43 25,694.64 26,917.74 23,926.36 20,752.81
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 39,495.10 36,348.34 37,696.53 34,604.53 31,224.91
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 134.71 118.43 132.93 127.24 100.64
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 4,389.63 4,490.98 17,690.28 16,469.50 16,011.54
  - จากเงินให้สินเชื่อ - - - - -
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,287.18 1,243.83 5,075.51 4,814.71 5,091.11
  - จากเงินรับฝาก - - - - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 3,102.46 3,247.15 12,614.77 11,654.79 10,920.43
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 108.21 - - - -
  โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 146.53 593.14 597.64 1,391.53 838.77
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 1,459.99 1,774.93 6,339.09 6,395.61 5,396.85
  กำไรจากเงินลงทุน 4.44 - - 41.97 -
  กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,316.70 2,781.97 8,753.27 8,535.64 6,843.95
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 1,671.09 1,459.27 5,839.30 5,081.80 4,298.80
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 306.93 291.55 1,213.43 1,149.81 970.20
  - ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 61.01 62.94 243.67 250.02 230.08
  - ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
  - ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา 27.93 - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2,162.37 2,219.68 8,578.45 7,643.62 6,243.99
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,729.60 1,765.82 7,015.69 6,090.01 5,005.89
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.16 2.21 8.76 7.61 6.25
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 8,566.53 -1,652.30 -4,161.19 29,132.96 -14,969.52
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 1,601.46 -802.22 -1,468.78 -18,831.87 757.82
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -10,000.00 2,500.00 5,496.96 -10,125.29 14,259.41
  เงินสดสุทธิ 167.99 45.48 -133.01 175.80 47.71
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.40 18.41 19.41 18.50
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.86 2.84 2.83 2.66
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 28.85 25.74 28.49 25.11

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -2.05 18.45 15.20 21.66


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ TISCO-P

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น