สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TIP บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 01 ต.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
24.10 31.75 / 16.60 7.37 1.85 600.00 14,460.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 ก.ย. 2563 18:22   การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
02 ก.ย. 2563 08:06   แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และนำส่งแบบคำขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน F10-7
01 ก.ย. 2563 20:28   แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
25 ส.ค. 2563 17:29   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13 ส.ค. 2563 17:57   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2239-2200
เบอร์โทรสาร 0-2239-2049
URL www.dhipaya.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 9/11/1951 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 24/07/2539
ราคา IPO (บาท) 95.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 29/09/2546

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ ดังนี้ 1.ธุรกิจประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 2.ธุรกิจการลงทุน บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจการลงทุน ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ ภายใต้การควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยนำเงินที่เหลือจากธุรกิจประกันภัยไปลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การฝากเงินกับสถาบันการเงิน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 04 มิ.ย. 2563 15 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  54.50% 7,937 54.51% 7,615
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.04% (ณ วันที่ 01/10/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.62% (ณ วันที่ 01/10/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.69 1.10 1.68
  20 วัน -14.69 -17.91 -10.73
  60 วัน 7.59 3.90 16.37
  120 วัน 27.51 -2.17 12.99
  YTD -0.41 -3.24 26.11
  P/E (X) 7.37 17.21 21.42
  P/BV (X) 1.85 1.24 1.41
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.09 0.24 0.86

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 80,000,000 13.33
  2. ธนาคาร ออมสิน 67,200,000 11.20
  3. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 60,000,000 10.00
  4. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 59,920,400 9.99
  5. กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 44,236,400 7.37
  6. นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์ 12,485,000 2.08
  7. น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์ 11,674,000 1.95
  8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,351,715 1.89
  9. บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด 9,155,750 1.53
  10. นาย กิตติธัช ธนะรัชต์ 8,687,500 1.45

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการอิสระ
  2. นาย ประสิทธิ์ ดำรงชัย รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  3. นาย สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  4. นาย สุรธันว์ คงทน กรรมการ
  5. พลเอก สมชาย ธนะรัชต์ กรรมการ
  6. นาย วัฒนา กาลนาน กรรมการ
  7. นาย วิทัย รัตนากร กรรมการ
  8. น.ส. วิไลวรรณ กาญจนกันติ กรรมการ
  9. นาย ลือชัย ชัยปริญญา กรรมการ
  10. นาย เจษฎา พรหมจาต กรรมการ
  11. นาย สีมา สีมานันท์ กรรมการอิสระ
  12. นาย ประภาศ คงเอียด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาง พรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  01 ต.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 600.00  600.00  600.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 14,460.00  14,520.00  13,620.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 24.10  24.20  22.70 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 13.01  13.62  12.94 
  P/BV (X) 1.85  1.78  1.75 
  P/E (X) 7.37  8.56  9.21 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 25.07  9.01  21.33 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 20.98  5.27  13.16 
  Beta 0.58  0.17  0.54 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -0.41  6.61  -3.40 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.64  5.79  6.06 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.50  0.51  0.57 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.50 บาท 22 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  - 1.15 บาท 27 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.45 บาท 25 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  - 1.00 บาท 21 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.40 บาท 26 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 1.00 : 1.00 หุ้น 22 พ.ค. 2561 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 2.00 บาท 22 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาง อโนทัย ลีกิจวัฒนะ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว สกุณา แย้มสกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 2,587.97 2,154.14 1,828.36 2,361.03 2,450.80
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,564.04 1,410.05 1,494.48 1,326.40 1,357.38
  เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - - - - 17,983.65
  เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 3,629.40 2,733.92 4,063.19 3,022.97 2,711.63
  รายได้จากการลงทุนค้างรับ 44.05 41.11 41.17 48.69 46.81
  รวมสินทรัพย์ 42,503.89 40,824.56 40,900.31 44,960.87 49,475.68
  สำรองเบี้ยประกันภัย - - - - -
  สำรองค่าสินไหมทดแทนและค้างจ่าย - - - - 20,241.67
  เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ - - - - -
  รวมหนี้สิน 34,695.70 32,582.91 32,542.76 37,288.07 41,924.06
  ทุนจดทะเบียน 600.00 600.00 600.00 600.00 300.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 600.00 600.00 600.00 600.00 300.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 904.00 904.00 904.00 904.00 904.00
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 8,132.43 7,133.09 7,772.95 6,779.76 6,388.60
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 7,808.19 8,241.65 8,357.56 7,672.80 7,551.63
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 3,650.87 2,682.82 5,619.65 4,533.49 5,315.17
  รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 5,023.56 3,919.52 8,307.45 7,526.69 7,643.70
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 440.31 536.57 1,006.84 870.30 763.31
  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 1,061.53 931.98 1,879.25 1,897.21 1,403.52
  กำไรก่อนภาษีเงินได้ 1,312.92 1,151.05 2,238.64 1,858.15 2,022.03
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,052.57 953.33 1,863.19 1,531.16 1,656.07
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.75 1.59 3.11 2.55 5.52
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,580.59 511.95 603.07 900.65 2,423.53
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -108.31 -108.04 -245.53 -130.44 -74.66
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -712.68 -610.79 -890.20 -859.98 -845.26
  เงินสดสุทธิ 759.60 -206.88 -532.66 -89.77 1,503.62
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 24.45 19.80 23.25 20.11
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.76 4.39 5.21 3.94
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.44 3.95 3.89 4.86
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.18 0.13 0.16 0.12
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 25.52 29.42 27.73 27.81

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  25 พ.ค. 2561 XD 300,000,000 600,000,000 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 36.08 3.29 23.96 -14.71
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน 28.17 5.19 10.37 -1.53
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 13.90 18.10 -0.95 35.17
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 10.41 3.60 21.68 -7.54


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น