สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TIGER บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.71 2.14 / 1.10 10.78 1.28 230.00 786.60 946.55 69.88 8.67
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ม.ค. 2564 17:47   การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
12 พ.ย. 2563 07:34   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2563 19:02   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2563 19:02   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
11 พ.ย. 2563 19:01   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 88 หมู่ที่ 4 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2886-7608
เบอร์โทรสาร 0-2886-7609
URL www.thaienger.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 09/11/2016 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 24/10/2561
ราคา IPO (บาท) 3.65 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  TIGER ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีบริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด (TEC) เป็นบริษัทแกน ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท รวมทั้งงานออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 พ.ค. 2563 12 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  27.56% 388 27.39% 465
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.43% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.12% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 0.13 -0.89
  20 วัน - -1.18 -4.79
  60 วัน -2.29 -5.31 -14.81
  120 วัน 6.87 7.43 -8.23
  YTD -1.16 -3.31 -6.07
  P/E (X) 10.78 N/A 77.77
  P/BV (X) 1.28 0.91 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.24 0.28

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ 201,760,860 43.86
  2. นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ 129,981,540 28.26
  3. นาย อนุรักษ์ เทียนทอง 13,173,000 2.86
  4. นาย บดี เทียนทอง 13,162,600 2.86
  5. นาย ต่อพงษ์ ยุวถาวร โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 13,162,200 2.86
  6. นาง สกลภณิดา นันทศรี โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 13,162,200 2.86
  7. น.ส. จีรวรรณ โชคดำรงสุข โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 13,162,200 2.86
  8. น.ส. จันทนา ยุวถาวร 13,162,100 2.86
  9. นาย พรวิทย์ วิภาณุรัตน์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 13,161,700 2.86
  10. นาย อรรถวุฒิ สกนธวัฒน์ 8,503,200 1.85

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ กรรมการ
  4. นาย วิบูลย์ พจนาลัย กรรมการ
  5. นาย จอมพล หนูนาค กรรมการ
  6. นาย พิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. พล.ต.ต. พิทักษ์ อุทัยธรรม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 460.00  460.00  460.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 786.60  795.80  920.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.71  1.73  2.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.33  1.33  1.36 
  P/BV (X) 1.28  1.30  1.48 
  P/E (X) 10.78  10.91  12.41 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.13  4.01  13.08 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.07  0.13  0.83 
  Beta 0.27  0.35  0.72 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -1.16  -13.50  -55.56 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 10.53  10.40  5.00 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.13  1.13  0.62 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.18 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.10 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว นงราม เลาหอารีดิลก/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  นาง พรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 17.90 4.00 4.97 259.52 18.45
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 267.17 211.41 263.61 161.38 172.50
  สินค้าคงเหลือ 1.67 1.99 3.02 2.12 30.77
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 614.94 662.02 699.90 590.07 309.41
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 83.56 84.46 85.92 75.75 61.33
  รวมสินทรัพย์ 790.29 833.40 859.00 722.60 433.36
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 18.56 6.19 - 20.45
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 103.10 96.99 109.99 42.71 72.95
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 5.52 3.92 4.55 3.99 3.34
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 160.87 197.23 191.59 94.61 216.66
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 16.81 12.46 17.37 10.12 7.69
  รวมหนี้สิน 177.67 209.69 208.97 104.72 224.34
  ทุนจดทะเบียน 230.00 230.00 230.00 230.00 168.86
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 230.00 230.00 230.00 230.00 168.86
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 367.88 367.88 367.88 367.88 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -13.84 -13.84 -13.84 -13.84 -13.84
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 28.41 39.35 65.57 33.44 54.00
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 612.45 623.39 649.61 617.48 209.02
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.18 0.33 0.42 0.40 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 676.54 657.12 989.36 780.46 695.89
  รายได้อื่น 1.07 2.48 2.93 0.80 0.64
  รวมรายได้ 677.61 659.60 992.29 781.26 696.53
  ต้นทุนขาย 578.00 555.95 835.57 638.75 541.83
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 40.93 38.05 56.31 40.80 47.86
  รวมค่าใช้จ่าย 620.20 594.00 891.93 679.55 589.70
  EBITDA 69.88 76.44 115.74 112.18 115.15
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 12.47 10.84 15.37 10.47 8.32
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 57.41 65.60 100.37 101.71 106.84
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 45.63 51.91 79.24 89.07 83.88
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.10 0.11 0.17 0.25 4.97
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 180.12 -85.90 -134.10 -97.18 -20.05
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -73.01 -137.80 -74.36 62.19 -1.56
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -94.17 -31.81 -46.09 324.27 -10.73
  เงินสดสุทธิ 12.93 -255.52 -254.55 241.06 -32.34
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.82 3.36 3.65 6.24
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.81 18.76 12.51 21.55
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.35 15.47 12.69 17.60
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.29 0.34 0.32 0.17
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.24 1.50 1.25 1.35
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 14.57 15.40 15.54 18.16
  EBIT Margin (%) 8.47 9.95 10.11 13.02
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.73 7.87 7.99 11.40

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 2.96 N/A 26.77 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 3.97 N/A 30.81 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 2.73 N/A 27.01 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 4.41 N/A 31.25 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -12.10 N/A -11.03 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.22 5.96 4.66 4.68
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 86.58 61.27 78.39 78.07
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 468.15 372.51 325.10 38.85
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 0.78 0.98 1.12 9.40
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.57 8.96 10.94 11.05
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 42.58 40.75 33.35 33.05
  วงจรเงินสด (วัน) 44.78 21.50 46.17 54.42


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น