สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TIF1 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
8.40 9.30 / 7.50 - 0.77 872.10 756.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
10 ก.ย. 2563 17:34   ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน
31 ส.ค. 2563 17:51   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31กรกฎาคม 2563
28 ส.ค. 2563 12:33   การเผยแพร่คำถามและคำตอบในแบบเสนอคำถามสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน ในการรายงานข้อมูลแทนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1
19 ส.ค. 2563 18:12   แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 (TIF1)
14 ส.ค. 2563 17:46   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ทรัสตี -
ที่อยู่ เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2659-8888
เบอร์โทรสาร 0-2659-8860-1
URL -
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 09/06/2005 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/06/2548
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 9.69 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 9.83 : ใหม่ 9.69 @ 17/08/2555

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 31/03/2552
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วเสร็จทุกรายการ (freehold) โดยได้ดำเนินการลงทุนในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค สวนอุตสาหกรรมบางกะดี เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
การถือครองหุ้นต่างด้าว
 -
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 29/09/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -0.59 0.23 0.22
20 วัน -1.75 -0.23 3.40
60 วัน -0.59 5.82 5.13
120 วัน 7.69 1.00 -5.80
YTD -7.69 19.09 15.98
P/E (X) - N/A 21.57
P/BV (X) 0.77 1.14 1.42
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.02 0.74

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. ธนาคาร ออมสิน 50,000,000 55.56
2. นาย สุพจน์ โกกิลานนท์ 2,200,000 2.44
3. นาย ชาติ วานิชสวัสดิ์ 1,429,200 1.59
4. นาง ธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์ 1,359,200 1.51
5. นาย อิสระพงษ์ นครศรี 1,190,000 1.32
6. นาย สุนทร รักศานติวงศ์ 1,087,000 1.21
7. นาย ณัฐฐวัฒน์ ทองประเสริฐ 1,010,000 1.12
8. นาย สุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์ 900,000 1.00
9. นาย โอภาส ไหลประสิทธิ์พร 900,000 1.00
10. นางสาว วัฒน์สุมา ศรีสะอาด 890,000 0.99

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
29 ก.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 90.00  90.00  90.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 756.00  819.00  783.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 8.40  9.10  8.70 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.95  10.81  10.66 
P/BV (X) 0.77  0.84  0.82 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.60  4.57  6.72 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.15  0.16  0.21 
Beta 0.25  0.17  0.04 
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 10.98  (ข้อมูล ณ วันที่ 29/09/2563) 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -7.69  4.60  2.96 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.02  6.37  6.34 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.15 บาท 17 ก.ย. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.16 บาท 17 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.16 บาท 18 มี.ค. 2563 เงินปันผล
01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.136 บาท 12 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.134 บาท 13 ส.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.16 บาท 11 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.15 บาท 14 มี.ค. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.136 บาท 07 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.134 บาท 12 ก.ย. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.15 บาท 12 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.134 บาท 13 มี.ค. 2561 เงินปันผล
01 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.134 บาท 08 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/03/2021)
นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
นางสาว ชื่นตา ชมเมิน/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/03
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
(01/04/63 
-30/06/63) 
3M/2563 
(01/04/62 
-30/06/62) 
2563 
(01/04/62 
-31/03/63) 
2562 
(01/04/61 
-31/03/62) 
2561 
(01/04/60 
-31/03/61) 
เงินลงทุน - สุทธิ 1,002.57 990.84 1,003.48 992.83 971.06
เงินสด 10.64 9.50 8.36 7.46 15.15
ลูกหนี้ 3.98 2.67 2.91 2.93 3.92
รวมสินทรัพย์ 1,019.08 1,004.30 1,016.81 1,004.13 991.08
เจ้าหนี้ - - - - -
เงินมัดจำการเช่าและบริการ 29.82 29.04 29.82 27.25 27.73
รวมหนี้สิน 33.46 32.51 33.02 32.00 32.61
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 872.10 872.10 872.10 872.10 872.10
กำไร (ขาดทุน) สะสม 113.53 99.69 111.69 100.04 86.37
สินทรัพย์สุทธิ 985.63 971.79 983.79 972.14 958.47
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 10.95 10.80 10.93 10.80 10.65
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
(01/04/63 
-30/06/63) 
3M/2563 
(01/04/62 
-30/06/62) 
2563 
(01/04/62 
-31/03/63) 
2562 
(01/04/61 
-31/03/62) 
2561 
(01/04/60 
-31/03/61) 
รายได้จากเงินลงทุน 20.40 17.55 73.59 75.03 75.06
รายได้อื่น - - - - -
รวมรายได้ 20.40 17.73 74.02 75.03 75.06
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.71 0.71 2.85 2.81 2.78
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.13 0.13 0.51 0.50 0.50
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 0.79 0.71 2.88 3.00 2.99
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2.25 1.88 8.48 10.43 10.53
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 4.14 3.68 15.92 17.93 18.35
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 16.27 14.05 58.10 57.10 56.72
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
(01/04/63 
-30/06/63) 
3M/2563 
(01/04/62 
-30/06/62) 
2563 
(01/04/62 
-31/03/63) 
2562 
(01/04/61 
-31/03/62) 
2561 
(01/04/60 
-31/03/61) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 16.68 16.44 54.00 43.61 57.36
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -14.40 -14.40 -53.10 -51.30 -54.18
เงินสดสุทธิ 2.28 2.04 0.90 -7.69 3.18
เพิ่มเติม
แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น